Shprehje e interesit - Objekt ne Gjilan

Prishtinë    02/02/2024

Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke kërkuar objekt me hapësira të përshtatshme për Zyrën Rajonale në Gjilan. Të gjithë të interesuarit, objektet e të cilëve përmbushin kushtet e përafërta të bashkëngjitura në këtë shpallje, t'i dërgojnë ofertat me shprehje të interesit dhe dëshmive përkatëse në E-mail: administrata@pak-ks.org deri më 07.02.2024 ora 16:00

Objekti preferohet të ketë hapësira për zyra minimum 200 deri 400 m2
Hapësira për arkiva minimum 100 deri 200 m2
Duhet të ketë parking për minimum 4 vetura zyrtare të AKP-së
Objekti duhet të ketë kushte të përshtatshme për zyra, si qasje në internet dhe ngrohje.
Për çështje të sigurisë, objekti duhet të ketë hyrje të veçantë.
Të gjithë të interesuarit duhet të ofrojnë planet e objekteve të detajuara me metrazha.
Objekti duhet ketë leje ndërtimi.
Objekti duhet të jetë në Gjilan, zona qendër.
Punët dhe vendosja e stafit duhet të ndodhin para datës 29.02.2024    
Periudha e qiradhënies do të jetë një (1) vit, me mundësi vazhdimi, duke filluar nga 01.03.2024