FTESË PËR OFERTË - bartja e aseteve nga objekti/fabrika e kordit në objektin/depo e prodhimeve të gatshme

Prishtinë    14/02/2024

NSH “Metaliku” Gjakove, e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së.....

 

SHPALLË këtë:

 

FTESË PËR OFERTË

 

 1. LËNDA E KONTRATËS
 2. Bartja e aseteve nga objekti/fabrika e kordit në objektin/depo e prodhimeve të gatshme që ndodhen brenda hapësirës/pronës të Ndërmarrjes Shoqërore “Metalik” Gjakovë dhe atë si vijon:
 • Sasia e përafërt e aseteve të cilat duhet të barten janë afërsish 100ton. Asetet janë të rënda dhe mund të barten vetëm me mekanizëm të tonazhit të madhë.
  1. Pastrimi i hapësirës në parcelën 116-1:
 • Ka të bëjë me pastrimin e hapësirës nga mbeturinat inerte dhe organike. Këto mbeturina duhet të barten në deponi të qytetit dhe është përgjegjësi e OE për deponimin e këtyre mbeturinave në deponi legale. 

 

 KUSHTET E OFERTIMIT 

 1. Certifikatën e regjistrimit të biznesit dhe numrit fiskal për Operatoret Ekonomik, kopja e letërnjoftimit për personat fizik;

2.    Çmimin e ofruar;

3.    Oferta duhet të jetë shumë e qartë dhe të përfshijë të gjitha detajet e kërkuara, e nënshkruar dhe e vulosur nga Operatori Ekonomik apo personi fizik.

 

 1. VIZITAT/INFORMATAT PER SHITJEN E MBETJEVE METALIKE  

Palët e interesuara mund të marrin informata më të detajuara për bartjen e aseteve dhe pastrimin e hapësirës, prej datës 14 shkurt 2024 deri me 21 shkurt 2024. Për shikimin fizikë të objekteve për bartjen e aseteve dhe pronën e cila duhet të pastrohet nga mbeturinat ose edhe për informata të tjera mund ta kontaktoni z. Selim Kastrati në nr. tel 045/530-022.

 

 1. KRITERET PER DHENJEN E KONTRATES :
 2. Çmimi më i ulët;

 

 1. AFATI KOHOR DHE VENDI PËR DOREZIMIN E OFERTAVE

Ofertat finale të cilat duhet të jenë në zarf të mbyllur, duhet të dërgohen me datën 21.02.2024 nga ora 14:00h deri në orën 15:00h në adresën e mëposhtme Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. Dritan Hoxha nr. 55, Lakrishtë, Prishtinë.

Ofertat do të hapen me datën 21.02.2024 në ora 15:15h në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, rr. Dritan Hoxha nr. 55, Lakrishtë, Prishtinë.

 

       V. Përfaqësuesit legjitim të ofertuesve, mund të marrin pjesë me rastin e hapjes së ofertave.