MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 29.02.2024

Prishtinë    01/03/2024

Bordi i Drejtorëve miraton shpërndarjen e mjeteve të 20% për pesë Ndërmarrje Shoqërore

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku u informua lidhur me aktivitetet mujore të AKP-së.

Në këtë takim Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit shqyrtoi dhe miratoi Planin e azhurnuar të Punës dhe Performancës së AKP-së për vitin 2024. Këtu Bordi i Drejtorëve pas shqyrtimit miratoi Raportin e Shqyrtimit të Ankesave dhe shpërndarjen e mjeteve ndaj listave të 20% për: 1) N.Sh “Mofast”, Pejë (PEJ106); 2) N.Sh “Stacioni i Veterinës”, Gjilan (GJI145); 3) N.Sh KB “Morava”, Partesh (GJI018); 4) N.Sh “Bagat”, (MIT152) dhe 5) N.Sh “Borovo”, (MIT144) si dhe Raportin e për 5 raste Komisionit të Banesave në pronësi shoqërore.

Veç kësaj Bordi i Drejtorëve shqyrtoi dhe miratoi Propozimet e Autoritetit të Likuidimit për heqje dorë nga 16 asete të Ndërmarrjeve Shoqërore, të cilat janë rajone ujore si përrenj dhe lumenj ndërkaq disa janë rrugë. Përmes këtij procesi prona bartet në regjistrat kadastral të komunave përkatëse dhe hapet rruga për likuidim të ndërmarrjeve shoqërore.

Bordi i Drejtorëve gjithashtu shqyrtoi dhe miratoi shpërndarjen e mjeteve në likuidim për NSH Energomontimi në vlerë prej 308,985.68 € duke ju siguruar punëtorëve që të marrin pagesat për të cilën kanë pritur kohë të gjatë.

Në pamundësi të gjetjes së një kandidati adekuat për të menaxhuar kompleksin Brezovica në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve anuloi konkursin për Drejtor Menaxhues të N.Sh-së Inex Sharr Planina dhe vendosi që pozita të mbulohet me ushtrues detyre deri në përfundim të sezonit dimëror