NJOFTIM PËR AZHURNIM TË INFORMATAVE NË LIDHJE ME SHPALLJEN PUBLIKE PËR QIRADHËNIEN E ASETEVE - ZYRA RAJONALE E PRISHTINËS

Prishtinë    06/06/2024

 

Njësia Nr

Emri i Ndërmarrjes Shoqërore

Emërtimi i Asetit

Vendndodhja e asetit/pronës (Adresa)

Sipërfaqja m2

Njësia 7

NSH “Fabrika e Letrës dhe kartuçit

P-72217092-00492-2 me sipërfaqe 500 m²

Rr. Bedri Asllani, Ferizaj

500 m²

 

 

  • Njësia nr. 7 - NSH “Fabrika e Letrës dhe kartuçit, P-72217092-00492-2 me sipërfaqe 500 m², Rr. Bedri Asllani, Ferizaj, largohet nga shpallje për qiradhënie.

 

 

Ofertat do të pranohen me 07.06.2024 prej orës 10:00 - 12:00

në zarf të mbyllur për secilën njësi veç e veç në:  

                                                                                                                            

Divizioni i Zyrës Rajonale të AKP-së në Prishtinë

Adresa: Rr. Dritan Hoxha nr.55,  Ndërtesa e Rilindja Shtypshkronja (Hyrja kah lagja Arbëria/ Dragodani) në Prishtinë – e-mail: info@pak-ks.orgwww.pak-ks.org