Njoftim

Prishtinë    10/06/2024

Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, të datës 23.05.2023, se asetet e ndërmarrjeve: të OPB UNIPROM, OTHPB Joshanica, Novi Pazar, dhe OPB ZHITOMLIN Kombinat i Ushqimit OTHPB Trgovina Svetozarevo, të cilat gjenden në territorin e Kosovës,  janë pronë shoqërore dhe bien nën kompetencat administrative të Agjencisë.

 

Publikimi i Njoftimeve do të bëhet me 10, 11, 12, 13  dhe 14.06.2024.  

Për njoftim më të hollësishëm vizitoni faqen e Agjencisë www.pak-ks.org