Shitja e Aseteve në Likuidim - 38

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 38 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 06.12.2017


Njësia nr.01- Agrokultura Toka në Malishevë (Lot C) - - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 24334m² (2ha 43ari 34m²), ne ZK dhe ne afersi të  fshatit Malisheve të Komunes se Gjilanit. Toka e ofruar për shitje eshte e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89,KB Gjilan,OP Mladost Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Njësia nr.02 Pasuria Bujqësore Toka në Prelez të Muhaxherve (Lot A) - ofron për shitje token bujqesore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14916m² (1ha 49ari 16m²), në ZK dhe në  afërsi të fshatit Prelez të Muhaxherve në Komunën e Ferizajt, e cila eshte e pershtatshme për veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.03- Pasuria Bujqësore Toka në Prelez të Jerlive (Lot B) - ofron per shitje token bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 8781m² (87ari 81m²), në ZK dhe ne afersi  te fshatit Prelez i Jerlive në Komunen e Ferizajt, e cila eshte e pershtatshme per veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.04-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot F) - ofron për shitje token bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej 67353m² (6ha 73ari 53m²), ne ZK dhe në afërsi te fshatit Rahovice në Komunen e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertes: € 25,000)

Njësia nr.05- Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot G)- ofron për shitje token bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 92717m² (9ha 27ari 17m²), ne ZK dhe ne afersi të fshatit Rahovice në Komunen e Ferizajt, e cila eshte e pershtatshme per veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertes: € 30,000)

Njësia nr.07- Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) - ofron per shitje token në siperfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afersi të fshatit Sllatine te  Poshtme, në Komunë te Vitise. Lokacioni eshte i pershtatshem per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme afariste. (Depozita e ofertes: € 17,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.08- NSh Tregtia Lokali në Ferizaj- ofron per shitje lokalin i cili sipas matjeve në terren eshte ne siperfaqe prej 90.72m². Lokali ndodhet në rrugen Marie Shllaku, pn, ne qendren e qytetit te Ferizajt. Lokali eshte i pershtatshem per veprimtari tregtare. (Depozita e ofertes: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DTP Trgopromet (Fi-612/89)

Njësia nr.09- Qëndresa Shitorja në Tuxhevcë - ofron per shitje lokalin i cili sipas Listes se Aseteve ka siperfaqe prej 99m², ndërsa sipas matjeve ne terren eshte ne siperfaqe prej 91.3m². Lokali ndodhet në fshatin Tuxhevc ne komunen e Kamenices. Lokali eshte i pershtatshem per veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Morava Kamenica (Fi-711/89)

Njësia nr.10- Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron per shitje token me siperfaqe te pergjithshme rreth 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe fshatin Pojate, Komuna e Ferizajt, e cila është e pershtatshme për veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertes: € 10,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: N.Sh Pasuria Bujqesore Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr.11- NSH Agromorava Toka në Stubëll të Epërme – ofron për shitje token ne siperfaqe prej 9750m² (97ari 50m²), në ZK dhe afersi të fshatit Stubell të Eperme, Komuna e Vitise, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr.12- Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot A)- ofron për shitje token me siperfaqe te pergjithshme prej 6184m² (61ari 84m²), në ZK Rakaj, Komuna e Ferizajt, e cila eshte e përshtatshme për veprimtari bujqesore.  Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: N.Sh Pasuria Bujqesore Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr.13- R. Agushi Toka Bujqësore në Elezaj - ofron per shitje token me siperfaqe te pergjithshme prej 4861m² (48ari 61m²), në ZK Elezaj, Komuna e Kacanikut, e cila është e pershtatshme per veprimtari bujqesore. Aktualisht prona nuk eshte dhene me qira. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KB Ramadan Agushi (Fi - 1386/90)

Njësia nr.14- Pasuria Bujqësore Toka në Ferizaj- ofron për shitje tokën në siperfaqe prej 6043m² (60ari 43m²), ne qytetin e Ferizajit. Lokacioni eshte i pershtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhene me qira. (Depozita e ofertes: € 5,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: N.Sh Pasuria Bujqesore Ferizaj  (Fi 650/89)

Njësia nr.15 Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron per shitje token me siperfaqe te pergjithshme prej 6459m² (64ari 59m²), ne afersi te fshatit dhe ZK Velekince,  Komuna e Gjilan, e cila është e pershtatshme per veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertes: € 6,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NBI Mladost Gnjilane (Fi-670/89).

Njësia nr.16- Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot A) - ofron per shitje token me siperfaqe te përgjithshme rreth 3084m² (30ari 84m²), ne afersi te fshatit dhe ZK Papaz, Komuna  e Ferizajt, e cila eshte e pershtatshme per veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.17- Pasuria Bujqësore Toka në Talinoc i Muhaxhereve (Lot A)- ofron per shitje token me siperfaqe te pergjithshme prej 2168m² (21ari 68m²), ne afersi te fshatit dhe ZK Talinoc i Muhaxhereve, Komuna e Ferizajt, e cila eshte e përshtatshme për veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.18- Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A)- ofron për shitje token me siperfaqe të pergjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), ne afersi të fshatit dhe ZK Tankosic, Komuna e Ferizajt, e cila është e pershtatshme per veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Pasuria Bujqesore Ferizaj (Fi-650/89)

Njësia nr.19- Agromorava Toka në Pozharan (Lot F)–  ofron per shitje token ne siperfaqe prej 29356m² (2ha 93ari 56m²), ne afersi të fshatit dhe ZK Pozharan, në Komune te Vitise. Lokacioni eshte i pershtatshem per zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme afariste. (Depozita e ofertes: € 8,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: N.B.I.Q. Agromorava (Fi-229/89)


Njësia nr.20 Qëndresa Lokali 5 në Kamenicë - ofron për shitje objektin me siperfaqe te pergjithshme prej 260m². Lokali gjendet në katin perdhese te nje ndertese kolektive përballë Qerdhes se Femijeve ne Kamenice, i cili eshte i pershtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 16,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSHT Morava Kamenice (Fi-711/89)

Njësia nr.21- Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot A) - ofron për shitje token me siperfaqe të pergjithshme prej 10811m² (1ha 08ari 11m²), ne afersi te fshatit dhe ZK  Sllatine të Eperme, Komuna e Vitise, e cila eshte e përshtatshme për veprimtari bujqesore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.22- Agrokultura Toka në Gjilan (Lot B) - ofron per shitje token me siperfaqe te pergjithshme prej 1719m² (17ari 19m²), në ZK dhe Komunen e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve te ndryshme afariste. (Depozita e ofertes: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I Mladost Gnjilane (Fi-670/89).

Njësia nr.23- Morava e Binçës Toka në Gllamë –  ofron për shitje tokën në siperfaqe prej 24951m² (2ha 49ari 51m²). Prona gjendet në periferi të qytetit te Gjilanit, ne afersi te fshatit Stanishor, në Komune te Gjilanit dhe Novoberdes. Lokacioni eshte i pershtatshem për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertes: € 70,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava (Fi-307/89); N.Sh. DD Binacka Morava (Fi -6270/92),

Njësia nr.24- IMB Lokali nr.33 në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me siperfaqe prej 71.42m² sipas vendimit komunal Nr.351/104 të datës 10.09.1978, sipas listes së aseteve ka siperfaqe 67m², ndërsa sipas matjeve ne terren ka siperfaqe prej 60m². Lokali gjendet në Lagjen Kodra e Minatoreve ne Mitrovicen Veriore. Toka ku ndodhet ky lokal NUK eshte pjese e shitjes. (Depozita e ofertes: € 5,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB –Mitrovice; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.25- NSHBQ Drenica Parcela 00029-0 Korroticë e Epërme - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe prej 14130m² (1ha 41ari 30m²), në ZK Korotice e Eperme, Komuna e Gllogocit. Toka ndodhet perball parkut te Biznesit ne Drenas/Gllogoc. (Depozita e ofertës: € 8,000) 

Njësia nr.26- NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.2 - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanasele, Komuna e Gllogocit.  (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlereve (1977); NShBQ Drenica (Fi-714/89); Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko- Drenica DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr.: 80151721

Njësia nr.27- NSH Elan Toka në ZK Brusnik- Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²), ne ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrise. (Depozita e ofertes: € 20,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629


Njësia nr.28- NSHBQ Drenica Parcela 00195-0 Polluzhë- Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe prej 28122m² (2ha 81ari 22m²), ne ZK Polluzhe, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlereve (1977); NShBQ Drenica (Fi-714/89); Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr.: 80151721 

Njësia nr.29- NSH Produkt Toka Bujqësore në Qirez - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 17011m² (1ha 70ari 11m²), në ZK Qirez, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.30 NSH Produkt Toka bujqësore në Klinën e Epërme parcelat 871-3 dhe 872-1  - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 158791m² (15ha 87ari 91m²), në ZK Kline e Eperme, Komuna e Skenderajt. Siperfaqja e tokes prej 11ha shfrytezohet me kontrata qiraje. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.31- Elan Tokë në Navalan 2- Kjo shitje ofron tokën bujqesore me siperfaqe 35862m² (3ha 58ari 62m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrise. (Depozita e ofertës: € 18,000)   

Njësia nr.32- Elan Tokë në Navalan 1- Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 50054m² (5ha 54m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrise. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629   

Njësia nr.33- Lokali Afarist nr.2 - Kjo shitje ofron lokalin me siperfaqe prej 72m² sipas listes se aseteve te NSH-së ndersa 70.70m² sipas matjeve ne terren, i cili eshte pjese etazhore e nje ndertese afariste-banesore në sheshin Fehmi Lladrovci në qendër të Gllogocit. Toka nuk eshte pjese e shitjes. Prona aktualisht eshte ne qiradhenie. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve; NShBQ Drenica (Fi-714/89); Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr. 80151721

Njësia nr.34- Tokë Bujqësore në Frashër 1 - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 110356m² (11ha 3ari 56m²), ZK Svinjare (Frasher), Komuna Mitrovice Jugore. Prona eshte e leshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 40,000)

Njësia nr.35 Tokë Bujqësore në Frashër 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me siperfaqe 140451m² (14ha 4ari 51m²), ZK Svinjare (Frasher), Komuna Mitrovicë Jugore. (Depozita e ofertes: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB 23 Nentori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. reg bizn: 80091117

Njësia nr.36- Produkti Tokë në Brojë 5 - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 31493 m² (3ha 14ari 93m²), ZK Broje, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertes: € 7,000)

Njësia nr.37- Produkti Tokë në Brojë 6 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me siperfaqe 14673m² (1ha 46ari 73m²), ZK Broje, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertes: € 5,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.38- Elan Tokë në Gllavotin -Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 100492m² (10ha 4ari 92m²), ZK Gllavotin, Komuna e Vushtrrise. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.39- Elan Tokë në Muhaxher i Epërm-Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Eperm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)


Njësia nr.40 Elan Parcela 847 ZK Novolan - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16291m² (1ha 62ari 91m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.41- Elan Toka në Kollë - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe 31586m² (3ha 15ari 86m²), ZK Kolle, Komuna e Vushtrrise. (Depozita e ofertes: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.42- KB Gurrakoci - Toka bujqësore në Zallq 6 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona ka qasje në rruge publike, nuk ka marreveshje perdorimi. (Depozita e ofertes: € 12,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: KB Gurrakoci, Istog; NBPTSh Buduqnost, Istog (Fi- 656/89)

Njësia. nr.43- KB Gurrakoci - Parcelat nr. 399-2 dhe 400-2 në Kovragë toke bujqesore me sipërfaqe 64ari 37m² (6437m²) në ZK Kovragë, Komuna Istog. Vetem parcela 400-2 ka qasje në rruge publike. Nuk ka ndonjë marreveshje per përdorim prone. (Depozita e ofertes: € 3,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: KB Gurrakoci, Istog; NBPTSh Buduqnost, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.44- KBI Bujqësia - parcela nr. 4-5 në Çallapek -  toke bujqesore me siperfaqe 1ha 44ari 99m² (14499m²) në ZK Çallapek, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rruge publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për perdorim. (Depozita e ofertes: € 7,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KBI Bujqesia, Peje; NP KBI Dushan Mugosha – Duq p.s.p., Peje (Fi. 525/89);

Njësia nr.45- KBI Bujqësia - parcela nr. 228 në Çallapek - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 65ari 38m² (16538m²) në ZK Çallapek, Komuna Peje. Prona ka qasje në rruge publike, nuk ka ndonje marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KBI Bujqesia, Peje; NP KBI Dushan Mugosha – Duq p.s.p., Peje (Fi. 525/89)

Njësia nr.46- KBI Bujqësia - Toka bujqësore në Rosulë -- tokë bujqësore me siperfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në ZK Rosule, Komuna Peje. Prona ka qasje te pjesshme ne rruge publike, nuk ka ndonje marreveshje per perdorim. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KBI Bujqesia, Peje; NP KBI Dushan Mugosha – Duq p.s.p., Peje (Fi. 525/89)

Njësia nr.47- KB Kooperimi - Toka në Broliq - toke bujqesore me siperfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, Komuna Pejë. Prona ka qasje ne rruge publike, nuk ka ndonje marreveshje për perdorim. (Depozita e ofertës: € 25,000)

Njësia nr.48-KB Kooperimi - Toka në Prapaqan - tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 48ari 54m² (74854m²) në ZK Prapaqan, Komuna Deçan. Prona ka qasje ne rruge publike, nuk ka ndonje marreveshje per perdorim. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.49- KB Kooperimi - parcelat 345, 346 në Prapaqan - toke bujqesore me sipërfaqe 73ari 25m² (7325m²) në ZK Prapaqan, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: NP Kooperuese me p.p. KBI Dushan Mugosha – Duç ne Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.50- KB Kooperimi - Toka bujqësore Sigë 1 - toke bujqesore me siperfaqe 3ha 74ari 50m² (37450m²) në ZK Sigë, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike të regjistruar, nuk ka ndonje marreveshje per perdorim. (Depozita e ofertes: € 25,000)

Njësia nr.51- KB Kooperimi - parcela nr. 1145-0 në Vitomiricë - tokë bujqësore me siperfaqe 1ha 38ari 93m² (13893m²) në ZK Vitomirice, Komuna Peje. Prona ka qasje ne rruge publike, nuk ka ndonje marreveshje per perdorim. (Depozita e ofertes: € 10,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KBI Dushan Mugosha – Duç në Peje (Fi.573/89)

Njësia nr.52- KB Ujmiri - Agroqendra - objekt me sipërfaqe prej 226m² që ndodhet në fshatin Jashanicë, Komuna Klinë. Aseti ka qasje në rrugë publike përmes parceles 327-6 ZK Klinavc e cila është në pronësi komunale dhe nuk është pjesë e shitjes. Prona shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertes: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Ujmiri, Ujmir, Klinë (Fi.591/89)


Njësia nr.53- Toka dhe Depo -toka në sipërfaqe 1,918m² (19ari 18m²) në pronësi të NSh Emin Duraku dhe një depo (objekt i përkohshëm llamarine) me sipërfaqe 416m² në pronësi të NSh NT Ereniku Tregtia. Prona ndodhet në ZK Jashtë Qytetit, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Ekziston kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT Emin Duraku p.p. Gjakovë (Fi.551/89); NTShP Tregtia, Gjakove (Fi. 459/89)

Njësia nr.54- KB Liria Toka Bujqësore në Budisalc - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 13ari 90m² (81390m²) në ZK Budisalc, Komuna Kinë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marreveshje për perdorim. (Depozita e ofertes: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB 25 Maji, Klinë (Fi. 593/89)

Njësia nr.55- Barnatorja nr.2 në Pejë - lokal etazh me sipërfaqe 146m² sipas matjeve (138.6m² sipas kontratës së shitëblerjes) i cili ndodhet ne perdhesen e objektit komunal në rr. M. Teutë në qendër të qytetit, Komuna Pejë. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona ka qasje në rrugë publike. Ekziston kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OTHPB Barnatoret-Qendra Medicianle Peje, Fi-555/92; Enti shëndetesor Farmaceutik Fi. 550/98

Njësia nr.56- Prodhimtaria Bimore Irzniq- Toka Bujqësore në Baballoq - tokë bujqësore  në  ZK Baballoq, me sipërfaqe totale 2ha 15ari 65m² (21565m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ndermarrja Qarkulluese Bujqesore,Irzniq, Decan Fi.155/89; Prodhimtaria Bimore, Irzniq 80297475

Njësia nr.57- NSH Ereniku PP Parcela nr. 169-2 në ZK Zidi i Sadik Agës - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 9ari 82m² (10982m²) në ZK Zidi i Sadik Agës 1, afër rrugës rajonale Gjakovë - Prizren, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rruge publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89)

Njësia nr.58- Ereniku Tregtia Shitorja në Brekoc -lokal afarist si dhe parcela nr.380-2 me sipërfaqe 57m² sipas certifikatës së pronës, sipas matjeve objekti ka 93.4m² bruto.  Prona  ndodhet në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Pjesa e dyqanit në sipërfaqe prej 39.27m² sipas matjeve shtrihet në parcelën nr. 381-2 në pronësi të Komunës  Gjakovë ku si e tillë kjo parcelë  NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona ka qasje në rrugë publike përmes parcelës 381-2, përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTShP Tregtia, Gjakovë (Fi. 459/89)

Njësia nr.59- Toka bujqësore në Llukavc të Thatë - tokë bujqësore me sipërfaqe totale 15ha 10ari 29m² (151029m²) në ZK Llukac i Thatë, Komuna Istog, Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Gurrakoci, Istog; KB Buduqnost, Istog Fi- 656/89

Njësia nr.60- KB Deçani - Toka bujqësore në Lumbardh - tokë bujqësore me sipërfaqe totale 5ha 33ari 53m² (53353m²) në ZK Lumbardh, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë  publike, nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Decani Fi 172/81, Fi 225/84

Njësia nr.61- KB Deçani - Toka bujqësore në Maznik - tokë bujqësore me sipërfaqe totale 11ha 26ari  40m² (112640m²) në ZK Maznik, Komuna Decan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa bujqësore Deçani përgjegjësi solidare të kufizuar, Decani Fi 172/81, Fi 225/84

Njësia nr.62- KB Bec Toka në Kodrali të Becit - tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 69ari 18m² (46918m²) në ZK Kodrali e Becit - Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike,  nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Bec, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.63- KB Gurakoc - Toka bujqësore në Kovragë - tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 79ari 55m² (57955m²) në ZK Kovragë - Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk  ka marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Gurrakoci, Istog; KB Buduqnost, Istog Fi- 656/89

Njësia nr.64- NSH Ereniku Prodhmitaria Primare - Toka në Babaj të Bokës - tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 97ari 22m² (79722m²) në ZK Babaj i Bokës, Komuna Gjakovë. Prona ka  qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.65- Ereniku PP Toka Rastavica D - tokë me sipërfaqe totale 7ha 1ari dhe 22m² (70122m²) në ZK Rastavicë, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka  marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku - Prodhimtaria Primare Gjakovë, Fi-460/89, Fi.198/90

Njësia nr.66- NSH Bujqesia -Toka Bujqësore në Çallapek - tokë me sipërfaqe 44ha 22ari 12m² (442212m²) në ZK Çallapek, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka  marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI Dushan Mugosha – Duq p.s.p., Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.67- NT Koreniku Supermarketi nr.1, Istog - lokal afarist në etazh me sipërfaqe 207m² sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhes të një  objekti banesor në Rr. Skënderbeu (afërsi KUR Hidrodrini), Komuna Istog. Aseti nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT Korenik, Istog Fi.501/89

Njësia nr.68- Gërmia Shitorja nr.81 Obiliq - Kjo shitje ofron shitoren me sipërfaqe prej  përafërsisht 26m². Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe  për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.O.O Yumko-Grmija, Pristina Fi-417/93; NT Germia, Prishtinë

Njësia nr.69- Rilindja Libraria Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prej 45m². Lokali gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës  shumëkatëshe të banimit, në Sheshin Adem Jashari, në qendër të Lipjanit. Përveç Listës se aseteve AKP nuk posedon dokumenta tjera pronësore të Lokalit në fjalë. Nuk ka marrëveshje aktuale për qira me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DD Zavicaj trgovinsko knjizarsko export-import, Fi-7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar, Export-Import Fi-840/90

Njësia nr.70- Jugoplastika Shitorja Ferizaj - Kjo shitje ofron shitoren me sipërfaqe prej  përafërsisht 39m². Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës disa katëshe  në një pjesë atraktive të qendrës së Ferizajt, në sheshin  Dëshmorët e Kombit, Ferizaj. Nuk ka tokë që do i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Jugoplastika, Prishtinë

Njësia nr.71- KB Llapi Tokë Ndërtimore Peran I -Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me siperfaqe te përgjithshme prej 2580m² (25ari 80m²) Z.K.Peran, Komuna Podujevë. Toka nuk  shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 2,500)

Njësia nr.72- KB Llapi Tokë Ndërtimore Peran II - Kjo shitje ofron  token ndërtimore me siperfaqe të përgjithshme prej 549m² (5ari 49m²), ZK Peran, komuna e Podujeves. Toka  është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Llapi Peran në Podujeve,Fi-3962/93

Njësia nr.73- Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë I -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2001m² (20ari 01m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale nr. 1583/0 dhe 1595/0 që gjendet në lagjen Emshir ZK Prishtinë, komuna e Prishtines. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.74- Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë II - Kjo shitje ofron tokën bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej 29303m² (2ha 93ari 3m²). Toka perfshine ngastren kadastrale nr. 1665/0, 1666/0, 1667/0, 1668/0 dhe 1669/0 të cilat gjenden në ZK Prishtinë, komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.76- Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me siperfaqe te pergjithshme prej 6364m² (63ari 64m²), ZK Prishtinë, komuna Prishtine. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.77- Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë V - Kjo shitje ofron tokën bujqesore me siperfaqe të pergjithshme prej 3292m² (32ari 92m²), ZK  Prishtinë, Komuna Prishtine. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.78- Ratar Tokë Bujqësore Hajvali I - Kjo shitje ofron tokën bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 33499m² (3ha 34ari 99m²), ZK Hajvali, Komuna Prishtine. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.79- Ratar Tokë Bujqësore Matiçan II - Kjo shitje ofron tokën bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej 1833m² (18ari 33m²), ZK  Matican, Komuna Prishtine. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.81- Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë I – Kjo shitje ofron token bujqësore me siperfaqe te pergjithshme prej 6010m² (60ari 10m²). Toka perfshine ngastren kadastrale  nr. 1699/1 e cila gjendet në ZK Llapllaselle, Komuna Gracanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ratar Llapllasellë (më parë pjesë e KBI Kosova Export), Fi.809/89.

Njësia nr.82- Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar I - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 18787m² (1ha 87ari 87m²) ZK Uglar, Gracanice. (Depozita e ofertës: € 11,000)

Njësia nr.83- Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar II - Kjo shitje ofron token bujqesore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10081m² (1ha 81m²), ZK Uglar, Gracanice. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.84- Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar III - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 24098m² (2ha 40ari 98m²) ZK Uglar, Gracanice. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.85- Bujqësia Tokë Bujqësore Bakshi - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe te pergjithshme prej 11890m² (1ha 18ari 90m²), ZK Bakshi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertes: € 7,000)

Njësia nr.86- Bujqësia Tokë Bujqësore Hamidi - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe të pergjithshme prej 6904m² (69ari 04m²) ZK Hamidi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertes: € 2,000)

Njësia nr.87 Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë I - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej 25122m² (2ha 51ari 22m²) KZ Millosheve, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertes: € 15,000)

Njësia nr.88- Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë II - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej  35528m² (3ha 55ari 28m²). Nuk ka marreveshje aktuale per qira me AKP-ne. Disa pjese te tokes shfrytezohen nga pale te treta për kultivim të kulturave një vjeçare pa marreveshje të qirasë me AKP-ne. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.89- Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 100407m² (10ha 4ari 7m²) ZK  Milloshevë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.90- Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë IV - Kjo shitje ofron token bujqesore me siperfaqe të përgjithshme prej 12848m² (1ha 28ari 48m²) ZK  Millosheve, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSh Bujqesia, Fushe Kosove  Fi-811/89 KBI Kosova Export Fushe Kosove;

Njësia nr.91- Rilindja Libraria Pejë -Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 24m² (sipas kontratës për mirëmbajtje) ndërsa  sipas matjeve 38.4m², i cili gjendet  në rrugën Mbretëresha Teutë (ish M.Tita) nr.51 në qender te Pejes.  Nuk ka toke që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSH Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg.Nr.80030924;DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92;NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

Njësia nr.92- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 31220m² (3ha 12ari 20m²) në ZK Livagjë, komuna Gracanice. Toka është e mbjellur me kultura njëvjecare. (Depozita e ofertës: € 37,000)

Njësia nr.93- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16028m² (1ha 60ari 28m²) në ZK Livagjë, komuna Gracanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjecare. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.94- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në Z.K. Livagjë, komuna Gracanice. Toka eshte e mbjellur me kultura njevjecare. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr.95- KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I -Kjo shitje ofron tokë bujqesore me siperfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në Z.K. Suhadoll, komuna Gracanice. Toka eshte e mbjellur me kultura njevjecare. (Depozita e ofertës: € 48,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: KB Kosova; KB Lipjan; SHA Poljoprivreda; Fi-7667/92, Fi-3890/94; 

Njësia nr.96- Gërmia Supermarketi në Sllatinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120m² që gjendet në  rr. Xhamia nr.3 në fshatin Sllatine, Komuna e Fushe Kosoves. Nuk ka tokë e cila do t’i bartet bleresit te ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 5,000)
 
Njësia nr.97- Gërmia Shitorja Arka, Obiliq - Kjo shitje ofron shitoren afariste me sipërfaqe prej 15m². Lokali gjendet në katin përdhesë të nderteses shumekateshe të banimit, në rrugën Hasan Prishtina p/n, prapa Permendores se Deshmoreve në Obiliq. Nuk ka tokë e cila do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Gërmia Fi-676/89; D.O.O Yumko-Grmija Fi-417/93; NT Germia UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Njësia nr.98 Urata Shitorja nr.X Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist me siperfaqe prej 131.22m², ndërsa nga matjet në terren rezulton se siperfaqja eshte 147m². Lokali  gjendet në katin perdhese te nderteses shumekatshe, në Sheshin Adem Jashari në qender te Lipjanit. Nuk ka toke qe do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertes: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.99- NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Lubizhdë 6- ofron per shitje token bujqesore qe e perfshijne siperfaqen e pergjithshme prej 19379m² (1ha 93ari 79m²), qe ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertes: € 5,000)

Njësia nr.100- NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Lubizhdë 7-  ofron për shitje token bujqesore qe e perfshijne siperfaqen e pergjithshme prej 98722m² (9ha 87ari 22m²), qe ndodhet në ZK Lubizhde, Komuna Prizren. (Depozita e ofertes: € 15,000)

Njësia nr.101- NSH Lavërtaria Blegtoria - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 8 - ofron per shitje token bujqesore qe e perfshijne siperfaqen e pergjithshme prej 28195m² (2ha 81ari 95m²), qe ndodhet ne ZK Lubizhde, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.102- Tokë Bujqësore në Nashec -ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e pergjithshme prej 21434m² (2ha 14ari 34m²), qe ndodhet në ZK Nashec, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.103- Tokë Bujqësore në Trepetincë - ofron për shitje tokën bujqesore qe e perfshin siperfaqen e pergjithshme prej 10971m² (1ha 09ari 71m²), qe ndodhet ne ZK Trepetince, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.104- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Mamushë – ofron per shitje token qe e perben siperfaqen e përgjithshme prej 45ha 73ari 98m² (457398m²) që ndodhet në ZK Mamushe, Komuna e Mamushës. Nje pjese e prones aktualisht eshte e dhene me qira. (Depozita e ofertes:  € 10,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; KOSOVOVINO Mala Krusa P.O. Prizren – Fi. 563/92; PKB KOSOVOVINO D.O.O. - (Fi.1921/92) 

Njësia nr.105- NSH Vreshtaria- Toka Bujqësore në Mamushë 1 – Ofron per shitje token me siperfaqe të pergjithshme prej 1ha 33ari 35m² (13335 m²) qe ndodhet në ZK Mamushe, Komuna e Mamushes. (Depozita e ofertes: € 3,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat:
p.o.u Dusanovu Prizren 09.04.1990 Fi.696/90;KOSOVOVINO Mala Krusa P.O. Prizren–Fi. 563/92; PKB KOSOVOVINO D.O.O. Fi.1921/92 

Njësia nr.106- NBI Rahoveci – Prona Bërnjakë 1 - Prona ofruar në tender me siperfaqe te pergjithshme prej 2ha 84ari 56m² (28456m²) në ZK Bernjake, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.107- NBI Rahoveci – Prona në Belacërkë 1 - Prona ofruar në tender me siperfaqe te pergjithshme prej 8ha 23ari (82300m²), në ZK Bellacerke, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.108- NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 9 - Prona ofruar në tender me siperfaqe te pergjithshme prej 2ha 26ari 26m² (22626m²), në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.109- NBI Rahoveci – Prona në Çifllakë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 66ari 53m² (86653m²), në ZK Cifllakë - Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NBI/PIP Orvin Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.110- NSH Zadruga Shtërpce Tokë bujqësore në Vrbesticë 4 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 164103m² (16ha 41ari 03m²), në ZK Vrbesticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.111- NSH Zadruga Shtërpce, Tokë bujqësore në Vrbesticë 5 - ofron per shitje pronen me siperfaqe te pergjithshme prej 142546m² (14ha 25ari 46m²), në ZK Vrbestice , Komuna Shtrpce. Verrejtje – në pjesen e ngastrave kadastrale 3763-0 dhe 3778-0  vërehet se ka nderhyrje të rrugës e cila aktualisht është rruge e asfaltuar dhe ndodhet  pjeserisht në ngastrat e cekura si më larte. Siperfaqja e rruges së asfaltuar e cila ndodhet në pjesën e ngastrës 3763-0 eshte rreth S=1090m², ndersa pjesa në ngastrën kadastrale 3778-0 eshte S=120m², siperfaqe këto të llogaritura ne menyre te perafert sipas identifikimit në ortofoto. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.112- NSH Zadruga Shtërpce, Tokë bujqësore në Vrbesticë 6 - ofron per shitje pronen me sipërfaqe të pergjithshme prej 148839m² (14ha 88ari 39m²), ne ZK Vrbestice, Komuna Shtrpce. Verejtje - Sipas gjendjes kadastrale vërehet se ne brendi të ngastrës kadastrale 4517-0 ZK Vërbeshticë, janë identifikuar ngastrat 4513-0, 4514-0,4515-0 dhe 4516-0 të cilat nuk janë në pronësi të NSH-së dhe të njejtat nuk janë pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: DP Zadruga Sterpce, Sterpce (Fi.56/90)

Njësia nr.113- NSH Dardania Prizren - Lokali në Mitrovice te Jugut -ka siperfaqe prej 38.94m² (sipas kontrates se shitblerjes), kurse sipas matjeve interne eshte 33.23m², dhe  gjendet në perdhese te soliterit të kaltert-nderteses se banimit P+1, dhe ka dalje direkte në Sheshin Agim Hajrizi, ne qender te  Mitrovices. Verejtje – Per shitje ofrohet lokali si nje teresi, kurse ne gjendje faktike aktualisht janë 2 lokale, pra nga nje lokal jane krijuar dy lokale, me nje ndarje me muri. (Depozita e ofertes: € 5,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat:
O.P.HTTT Prizreni me 2000, 2) Fi.775/97 TP. DOO Putnik-Kosmet,3) Fi.1161/89 JTRO.OOUR Putnik Kosovo.

Njësia nr.114- NSH Zadruga Shtërpce – Toka bujqesore Jazhince 1 - ofron per shitje pronën ne ZK Jazhince, Komuna Shterpce, me siperfaqe prej 3520m² (35ari 20m²), me kulture  kullose e kl.6. (Depozita e ofertes: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Zadruga Sterpce, Sterpce (Fi.56/90)

Njësia nr.115- NSH NBI Suhareka – Toka Bujqesore ne Sallagrazhdë 4 - Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të pergjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK  Sallagrazhde, Komuna e Suharekes me kulture are e klases 4. Verejtje per pronen: sipas konfirmimit te ATK-se, prona ka te vendosur barre tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.116- NSH NBI Suhareka – Prona në Dubrave 1 - Prona e ofruar per shitje ka siperfaqe te pergjithshme prej 176525m²(17ha 65ari 25m²), me kulture are e klases 6, në ZK Dubrave, Komuna e Suharekes. Verejtje- eshte identifikuar nje deponi me materiale interne dhe mbeturina te tjera në pronen lende e shitjes. Deponia e mbulon nje siperfaqe te perafert prej rreth 15000m². Verejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertes: € 10,000)
Emrat e meparshëm dhe Fi numrat: PIP Suva Reka Fi.232/89; PIP PKB Metohijavino Fi.1765/92

Njësia nr.117- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 1 - Prona ofruar ne tender me sipërfaqe te pergjithshme prej 1ha 57ari 34m² (15734m²), me kulture are dhe kullose kl.6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertes: € 2,000)

Njësia nr.118- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 2 - Prona ofruar ne tender me sipërfaqe te pergjithshme prej 85ari 85m² (8585m²) me kulture are kl.5 ne ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertes: € 2,000)

Njësia nr.119- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 3- Prona ofruar ne tender me sipërfaqe te pergjithshme prej 83ari 57m² (8357m²), me kulture are e kl.5 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertes: € 3,000)

Njësia nr.120- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 6 -Prona ofruar ne tender me siperfaqe te pergjithshme prej 1ha 10ari 77m² (11077m²), me kulture are kl.5,6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertes: € 3,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NBI/PIP Orvin Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.121- NSH D.L.B. Lavertaria Blegtoria- Tokë Bujqesore Hoqa e Qytetit - ofron per shitje token bujqesore qe e perfshin sipërfaqen e pergjithshme prej 15126m² (1ha 51ari 26m²), me kulture are Kl.5 qe ndodhet në ZK  Hoqa e Qytetit, Komuna Prizren. (Depozita e ofertes: € 5,000)

Njësia nr.122- NSH D.L.B. Lavërtaria Blegtoria- Prona në Medvec 1 - ofron per shitje tokën bujqesore qe e perfshin siperfaqen e përgjithshme prej 28066m² (2ha 80ari 66m²), me kulture are Kl.5 qe ndodhet në ZK Medvec, Komuna Prizren. (Depozita e ofertes: € 10,000)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export - Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.- 698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.123- NSH Koritniku - Shitorja nr.1 në Dragash-  perfshin lokalin afarist me siperfaqe te pergjithshme prej perafersisht 58m² (sipas matjeve interne) dhe eshte ne katin perdhese te nderteses (P+2) qe gjendet ne qender te qytetit te Dragashit. Toka ku ndodhet dyqani NUK eshte pjese e kesaj shitje. Prona aktualisht eshte ne qiradhenie. Kontrata e qirase perfundon me 31.10.2017. (Depozita e ofertes: € 7,500)
Emrat e meparshem dhe Fi numrat: NSH Koritnik Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Informatat qe janë dhene ne kete publikim mund te kene pasaktesi,leshime, ose gabime tipografike per te cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do te jete ne asnje menyre pergjegjese e as nuk do te pranoje pergjegjesi lidhur me perdorimin, vlefshmerine, saktesine, plotesine ose besueshmerine, pa marr parasysh natyren e tyre.
<