Shitja e Aseteve në Likuidim - 43

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 43 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja 43 e Aseteve në Likuidim:

Njësia nr.15: NSH Lux Lokali 30 Korriku I
Njësia nr.16: NSH Lux Lokali 30 Korriku II
Njësia nr.17: NSH Lux Lokali Kozmetika
Njësia nr.20: NSH LUX Lokali Treshnja

 

Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1880m² (18ari 80m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot C) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 12368m² (1ha 23ari 68m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.03-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovice (Lot J) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1054m² (10ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.04-Pasuria Bujqësore Toka në Slivovë (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 52860m² (5ha 28ari 60m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Slivovë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4489m² (44ari 89m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Viti (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1700m² (17ari), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.07-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje për tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Morava” Partesh  Fi-1609/90

Njësia nr.08-Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.09-Agromorava Toka në Tërstenik (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.10-Morava e Binces Vetura Mercedes –  ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2,497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. "Binacka Morava" Fi-6270/92; Fi-307/89

Njësia nr.11-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot J) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2052m² (20ari 52m²), në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi-670/89, Fi-106/78, Fi-1865/96
 
Njësia nr.12-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Mladost” Gnjilane Fi-670/89

Njësia nr.13-R. Agushi Tokë Bujqësore në Elezaj - ofron për shitje për tokën në sipërfaqe përgjithshme prej 4861m² (48ari 61m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Elezaj, Komuna e Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Ramadan Agushi” Fi-1386/90

Njësia nr.14-NSH Produkt Parcelat në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 66080m² (6ha 60ari 80m²), në ZK Polac i Ri , Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.18-Produkt Parcelat 955-0, 956-0 dhe 957-1 në Baks - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 22281m² (2ha 22ari 81m²) në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)

 

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

 

Njësia nr.19-Elan Parcela 00083-0 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.21-NSH Produkti Toka në Polac i vjeter - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 46183m² (4ha 61ari 83m²), në ZK Polac, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.22-Agrokultura Furra e vjetër në Stanterg - Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530m², në ZK Stantërg, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.23-Agrokultura depoja në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.24-Parcela nr. 378 ZK Gërgoc - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 56ari 71m² (5671m²) në ZK Gërgoc, Komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec Fi-391/90

Njësia nr.25-Parcela nr. 591 ZK Gërgoc - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 55ari 63m² (5563m²) në ZK Gërgoc, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec Fi-391/90

Njësia nr.26-Toka dhe Depo në Drenoc- përfshinë parcelën 196-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 9155m² (91ari 55m²), nga e cila sipërfaqja prej 7999m² është kulturë arë kl. 4, oborri me sipërfaqe 500m², ndërtesë me sipërfaqe 496m² dhe lum me sipërfaqe 160m². Prona ndodhet në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Sipas matjeve, objekti – depo ka sipërfaqe prej 1722m² dhe nuk është i regjistruar në kopjen e planit.
(Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ‘’Bistrica’’, Drenoc, Klinë

Njësia nr.27-NT Koreniku Dyqani nr.1 në Banje përballe Postës - përfshinë dyqanin në etazh me sipërfaqe 64m² sipas matjeve në terren (45m² sipas listës së aseteve të ndërmarrjes). Lokali gjendet në katin përdhes të objektit banesor në Banjë të Pejës, përballë postës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

Njësia nr.28-NT Koreniku Dyqani nr. 1 në Istog - përfshinë dyqanin afarist me sipërfaqe prej 25m² sipas matjeve në terren (13m² sipas listës së asteve) që gjendet në rr. Bajram Gashi në qytetin e Istogut, përball Memorialit Dr. Ibrahim Rugova. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

Njësia nr.29-NT Koreniku Dyqani nr. 2 në Istog - përfshinë dyqanin afarist me sipërfaqe prej 41m² sipas matjeve në terren (40m² sipas listës së asteve). Lokali gjendet në rr. Bajram Gashi në qytetin e Istogut, përball Memorialit Dr. Ibrahim Rugova. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
Sipërfaqja e shtuar prej 5m² në hapësirën e lokalit nga konstruksioni i xhamit pa lejen e Ndërmarrjes/AKP, nuk është përllogaritur në sipërfaqen e matur, dhe nuk është pjesë e shitjes. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

Njësia nr.30-KBI Bujqësia Parcela 1-44 ZK Qeskovë - përfshinë tokën bujqësore  me sipërfaqe prej 7ha 86ari 78m² (78678m²) në ZK Qeskovë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë Fi-525/89

Njësia nr.31-KBI Bujqësia Parcelat 30-1, 30-2 ZK Nagllavë - përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 35ari39m² (13539m²) në ZK Nagllavë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë Fi-525/89

Njësia nr.32-NPB Malishgan Parcela 158-48 në Zllakuqan - përfshinë parcelën me sipërfaqe prej 17ari 29m² (1729m²), në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90  

Njësia nr.33-NPB Malishgani parcela nr. 83-1 në Dranashiq - përfshinë  tokën me sipërfaqe 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofrtës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90  

Njësia nr.34-NSH Ereniku PP Tokë bujqësore në Raqë 1 - përfshinë tokën me sipërfaqe prej 3ha 77ari 67m²  (37767m²) në  ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi-460/89, Fi-198/90

Njësia nr.35-NSH Ereniku PP Tokë bujqësore në Raqë 2 - përfshin tokën me sipërfaqe prej 4ha 24ari 56m² (42456m²) në ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi-198/90
 
Njësia nr.36-KB Dubrava Toka bujqësore në Orroberdë - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 30ari 82m² (13082m²) në ZK Orrobërdë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Dubrava”, Istog Fi-268/89

Njësia nr.37-NPB Malishgani Toka Bujqësore në Klinavc- përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 68ari 98m² (6898m²) e cila ndodhet në ZK Klinavc, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90  

Njësia nr.38-Ratar Tokë Bujqësore Preoc II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6608m² (66ari 08m²) në ZK Preoc, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi-809/89

Njësia nr.39-Ratar Tokë Bujqësore Preoc III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5587m² (55ari 87m²) në ZK Preoc, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi-809/89

Njësia nr.40-Visoko Commerce Shitorja nr.1 - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 68.74 m² gjendet në kuadër  në përdhes të ndërtesës  shumëkatëshe të banimit në Bulevardi Bill Klinton, Lakrishte, Soliteri nr.2, nr.9 dhe 15, në Prishtinë.
 (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Visoko Commerce Fi-7460/92

Njësia nr.41-KB Flora Tokë Bujqësore Repë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8720m² (87ari 20m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.42-KB Flora Tokë Bujqësore Repë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 7084m² (70ari 84m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 700)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.43-KB Flora Toka në Pollatë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 2482m² (24ari 82m²)  në ZK Pollatë, Komuna Podujevë.
(Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.44-KB Bujku Ndërtesa Administrative - Kjo shitje ofron  hapësirë afariste me sipërfaqe të përgjithshme të objektit  (P+1) prej 324m², në fshatin Magure. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Bujku” në Magurë, Lipjan, Kooperativa Bujqësore Bujku në Magurë, Zemljoradnicka Zadruga Bujku Magura Fi:1573/90

Njësia nr.45-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 35473m² (3ha 54ari 73m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Kosova Export" OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89
 
Njësia nr.46-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22741m² (2ha 27ari 41m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Kosova Export" OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89
 
Njësia nr.47-KB Kosova Tokë Bujqësore Breg i Zi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1h 85ari 57m²) në ZK Bregu i Zi, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94
   
Njësia nr.48-KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogël I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²)  në  ZK Ribar I Vogël, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94
   
Njësia nr.49-Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  41285m² (4ha 12ari 85m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.50-Tokë Bujqësore Llapashticë e Epërme - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 36885m² (3ha 68ari 85m²), në ZK Llapashticë e Epërme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.51-Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22329m² (2ha 23ari 29m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.52-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16028m² (1ha 60ari 28m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94

Njësia nr.53-NSH Lavërtari-Blegtori Tokë bujqësore në Lubizhdë 12 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 29992m² (2ha 99ari 92m²), në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës: € 35,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.54-NSH Lavërtari-Blegtori Tokë bujqësore në Caparc 2 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 14742m² (1 ha 47ari 42m²), në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 17,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.55-NSH Lavërtari-Blegtori Tokë bujqësore në Caparc 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 7133m² (71ari 33m²), në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.56-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 01ari 98m² (10198m²), në ZK Opterushë, Rahovec.(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.57-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 54ari 81m² (15481m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.58- NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Vogël 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 18m² (19218m²), në ZK Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.59-NSH Zadruga Shtërpcë-Prona në Vrbesticë 7 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 33073m² (3ha 30ari 73m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.60-NSH Zadruga Shtërpcë Prona në Vrbeshticë 9 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 53040m² (5ha 30ari 40m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.61-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Jazince 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 40476m² (4ha 04ari 76m²), në ZK Jazhince, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.62-NBI Rahoveci Prona në Retijë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.63-NBI Rahoveci Prona në Retijë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.64-Shitorja në fshatin Kërstec – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstec, ZK Kërstec, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje.
Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.65-NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Madhe 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 56ari 15m² (15615m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.66-NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Madhe 7 - Prona ofruar në tender ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 05ari 89m² (30589m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.67-NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Madhe 8 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 92m² (19292m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.68-DTP Mlladost-Objekti nr.2, Sevce - ofron për shitje pronën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me kulturë ndërtesë  në sipërfaqe prej 55m² dhe tokë/oborr në sipërfaqe prej 56m², që e përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 111m². Objekti është konstruksion i fortë, objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhese ndërsa nuk ka kulm. (Depozita e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:„Mladost“ Trgovinsko preduzece, Štrpce Fi-24/74

Njësia nr.69-NBI Rahoveci-Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.70-NBI Rahoveci-Prona në Brestoc 2 - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.71-Asetet e Luajtshme Rilindja Shtypshkronja - ofron mundësinë për të blerë asete të luajtshme si makineri për libërlidhje dhe inventar të zyrës. Ofertuesit duhen që vet të kontrollojnë dhe ti shikojnë asetet në fjalë në mënyrë që të kenë një pasqyrë të qartë mbi funksionalitetin e këtyre aseteve dhe gjendjen aktuale të tyre. Të gjitha shpenzimet e transportit duhet ti bartë ofertuesi. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.

 
<