Shitja e Aseteve në Likuidimi - 50

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 50 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 23 shtator 2019

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00 

 

Vërejtje: Njësia në vijim është tërhequr nga Shitja e aseteve 50:

Njësia nr.44-Toka në Radoniq

 

Njësia nr.01-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot O) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 4081m² (40ari 81m²), në ZK dhe në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB “MLADOST” Gjilan (Fi-670/89); KB Gjilan, OP “Mladost” Gjilan (Fi-106/78) JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan (Fi-1865/96)

Njësia nr.02-Plantacioni Toka në Godancë të Poshtme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 468473m² (46ha 84ari 73m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Godanc e Poshtme në Komunën e Shtimes, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Plantacioni Ferizaj (Fi-6544/92)

Njësia nr.03-Zhivko Vasic Toka në Petroc (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 71416m² (7ha 14ari 16m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Petroc në Komunën e Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh KB „Agrokop Zhivko Vasiç“ Ranillug 

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Pozharan (Lot F) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 29356m² (2ha 93ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pozharan në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.05-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 50556m² (5ha 05ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot D) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2298m² (22ari 98m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.07-PMN Sharr Toka në Bob (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4874m² (48ari 74m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bob, në Komunën Kaçanik. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Sh.A "SHARR - Holding"  DD "ŠAR- Holding Fi-605/89

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13184m² (1ha 31ari 84m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot C)- ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 650m² (6ari 50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rakaj Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.10-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 6749m² (67ari 49m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.11-Agromorava Toka në Viti (Lot E) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 2538m² (25ari 38m²), në ZK dhe në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.12-Agrokultura Toka në Stançiq (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15068m² (1ha 50ari 68m²), në ZK Stançiç në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan, OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96. 

Njësia nr.13-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7354m² (73ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh “KB Morava” Partesh Fi-1609/90.

Njësia nr.14-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 17625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89 

Njësia nr.15-KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2142m² (21ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.16-Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5022m² (50ari 22m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.17-Produkt Parcelat 1430-0;1431-0 dhe 1432-0 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 110000m² (11ha) në ZK Klina e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.19- Produkt Parcela 00327-0 në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 6155m² (61ari 55m²) në Kllodernicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.20-Produkt Parcela 00333-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7704m² (77ari 04m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.21-Elan Parcelat 516 dhe 517 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56488m² (5ha 64ari 88m²), në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.22-Elan Parcela 519-0 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 53250m² (5ha 32ari 50m²), në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr.80025629

Njësia nr.23-NSH Univerzal Parcela dhe lokali në Kijevciq - Kjo shitje ofron parcelën P-71308066-00456-2, me sipërfaqe prej 300m² dhe lokali i cili gjendet në këtë parcelë me sipërfaqe të përgjithshme prej 63.41m², sipas matjeve në terren. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Univerzal – Leposaviq Fi 628/89; UNMIK Regj. Nr. 80497288

Njësia nr.24-Drenica Parcela 00767-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20178m² (2ha 01ari 78m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr:80151721                                  

Njësia nr.25-Produkt Parcela 600-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 8334m² (83ari 34m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  reg.nr. 80483651 

Njësia nr.26-Drenica parcela 00702-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17399m² (1ha 73ari 99m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)                           

Njësia nr.27-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 28-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3710m² (37ari 10m²), ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr: 80151721 

Njësia nr.28-Çyçavica Vetëshërbimi 3304 në Prelluzhë - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 120m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe bruto prej 123m², gjegjësisht neto sipërfaqe prej 110m². Lokali gjendet në fshatin Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92; UNMIK Regj. 80006187.

Njësia nr.29-Drenica parcela 00722-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 15944m² (1ha 59ari 44m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 4,000)                          

Njësia nr.30-Drenica parcela 00799-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 34893m² (3ha 48ari 93m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr: 80151721                                   

Njësia nr.31-Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.32-Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20294m² (2ha 2ari 94m²), në ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651
 
Njësia nr.33-Elan Parcelat 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18194m² (1ha 81ari 94m²), në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.34-NSH Lux Lokali Afarist Rudar - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në përdhes të një objekti banesorë në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.35-Produkti Toka në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21384m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.36-Produkti Toka në Brojë 4 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4497m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK  regj.nr. 80483651

Njësia nr.37-KB Prelluzha Ngastrat 0150-0; 0151-0 dhe 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10956m² (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.38-KB Prelluzha Ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.39-Produkti Toka në Vitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4518m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.40- Produkti Toka Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.41-Produkti Toka në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9688m² (96ari 88m²), e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK  regj.nr. 80483651

Njësia nr.42-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 54-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.43-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr. 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0, ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721

Njësia nr.45-Toka në Ratish i Poshtëm - tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme 16ha 56ari 39m² (165639m²) në ZK Ratish i Poshtëm, Komuna Deçan. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr.46-Ereniku PP-Toka në ZK Rracaj - toka bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 53ha 68ari 54m² (536854m²) ZK Rracaj, Komuna Gjakovë. Prona përkufizohet me 4 (katër) rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.47-Ereniku PP-Toka në ZK Skivjan 1 - tokë me sipërfaqe 43ha 18ari 14m² (431814m²) në ZK Skivjan dhe ZK Osek Hylë, komuna Gjakovë. Kompleksi i parcelave ka qasje në rrugët publike. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.48-Ereniku PP-Toka në ZK Kodra e Hutit - tokë bujqësore me sipërfaqe 11ha 52ari 49m² (115249m²) në ZK Kodra e Hutit, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90 

Njësia nr.49-Toka në Uçë - tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 37ari 18m² (33718m²) në ZK Uçë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.50-Toka bujqësore në Çallapek - Tokë bujqësore me sipërfaqe 36ha 63ari 89m² (366389m²) në ZK Çallapek. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.51-Toka në Klinafc 1 - tokë bujqësore me sipëfaqe 4ha 30ari 61m² (43061m²) në ZK Klinavc, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90) 

Njësia nr.52-Parcelat nr. 35-1 dhe 79-0 ZK Kpuz - toka në sipërfaqe prej 121ha 72ari 80m² (1217280m²) në ZK Kpuz, Komuna Klinë. 
(Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.53-Parcela nr. 303-1 ZK Kpuz - toka në sipërfaqe prej 107ha 78ari 55m² (1077855m²)në ZK Kpuz, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.54-Parcela nr.303-165 ZK Kpuz - toka në sipërfaqe prej 13ha 87ari 28m² (138728m²)në ZK Kpuz, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.55-Parcela nr.952 në ZK Cërmjan - tokë bujqësore me sipërfaqe 91ari 45m² (9145m²) në ZK Cermjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec (Fi. 391/90)

Njësia nr.56-KB Rogovë Parcela nr. 639-0 në ZK Rogovë I - tokë bujqësore me sipërfaqe 98ari 8m² (9808m²) ZK Rogovë I, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.57-Parcela nr.10-4 në ZK Prigodë - tokë me sipërfaqe 23ari 55m² (2355m²) në ZK Prigodë, Komuna Istog. Parcela ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 500)

Njësia nr.58-Parcelat nr.180-0, 181-0 në ZK Baicë - tokë me sipërfaqe 53ari 04m² (5304m²) që gjendet në ZK Baicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.59-Parcela nr.11 në ZK Baicë - tokë me sipërfaqe 24ari 88m² (2488m²) në ZK Baicë, Komuna Istog. Parcela ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Burimi”, Vrellë (Fi.147/85, Fi.167/91)

Njësia nr.60-KB Gurakoci-Objekti i Administratës dhe Depo - ndërtesë administrative (B+P+1+NK) dhe depon me sipërfaqe totale 1765m² sipas matjeve në terren që gjenden pranë rrugës magjistrale Pejë - Mitrovicë në Gurakoc, komuna Istog. Parcela nr.239-2 ZK Gurakoc ku ndodhen objektet është në emër të PSH KK Istog, andaj toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht prona është e dhënë me qera. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.61-Parcelat nr.273, 274, 275 në ZK Kashicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 95ari 90m² (19590m²) në ZK Kashicë, komuna Istog. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.62-Parcelat nr.1928-1,1929-1 në ZK Vitomiricë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 86ari 48m² (28648m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja Kooperimi me p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.63-Parcelat afër shkollës në Jashanicë - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme 2ha 51ari 42m² (25142m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Përvec parcelës 766-2 që nuk ka qasje në rrugë publike, parcelat tjera kanë qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan” Fi. 256/90 

Njësia nr.64-KB Vrella Parcelat nr.420, 421 dhe 423 në Baicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 8ari 18m² (20818m²) në ZK Baicë, Komuna Istog. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Burimi”, Vrellë (Fi.147/85, Fi.167/91) 

Njësia nr.65-KB Gurrakoci Parcela nr.327 në Tomoc - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 31ari 89m² (13189m²) në ZK Tomoc, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.66-NSH Dubrava Toka në Shushicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 72ari 77m² (77277m²) në ZK Shushicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.67-KB Ujmiri Parcela nr.311 në Ujmir – tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 16ari 3m² (51603m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ujmiri”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.68-KB Ujmiri Parcela nr.511 në Ujmir – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 76ari 1m² (17601m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ujmiri”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.69-NPB Malishgani-Toka Bujqësore në Zllakuqan – tokë me sipërfaqe 4ha 3ari 59m² (40359m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan” Fi. 256/90 

Njësia nr.70-Toka Bujqësia në Videjë - tokë me sipërfaqe 14ari 25m² (1425m²) në ZK Videjë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.71-KB Liria-Toka Bujqësore Berkovë - tokë me sipërfaqe 1ha 53ari 76m² (15376m²) në ZK Berkovë, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njësia nr.72-NPB Malishgani-Parcelat nr.158-54, 158-55 në Zllakuqan – tokë bujqësore me sipërfaqe 93ari 65m² (9365m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90) 

Njësia nr.73-NPB Malishgani Parcelat nr.244-1, 245-4 në Dranashiq - tokë në sipërfaqe 1182m² (11ari 82m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë (Fi. 265/90) 

Njësia nr.74-NSH Apiko -Toka në Baballoq - tokë bujqësore me sipërfaqe 48506m² (4ha 85ari 06m²) në ZK Baballoq, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Apiko Fi 158/89; 

Njësia nr.75-Tokë bujqësore në Zallq 2 - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.76-Tokë bujqësore në Zallq 5 - tokë bujqësore me sipërfaqe 44ari 68m² (4468m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.77-Tokë bujqësore në Jashanicën - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14365m²) që ndodhen në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.78-Gërmia Shitorja nr.137 Mitrovicë e Veriut - gjendet në rr. Vlade Ćetkovica dhe përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme 62m² dhe gjendet në katin përdhesë të objektit banesorë në Mitrovicën Veriore. Përveç listës se aseteve të NSh-së nuk posedojmë ndonjë dokument tjetër pronësorë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Gërmia” Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg.Nr. 80033214.

Njësia nr.79-Ratar Tokë Bujqësore Graqanicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 135218m² (13ha 52ari 18m²) ZK Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.80 -Ratar Tokë Bujqësore Graqanicë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 103546m² (10ha 35ari 46m²) ZK Gracanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.81-KB Shtime Tokë Bujqësore Muzeqinë I- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2248m² (22ari 48m²) ZK Muzeqinë, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KB "Shtime"; KB Lipjan; OTHBPB KB Shtime, KBI Milan Zeqar Ferizaj ; Fi-663/89.

Njësia nr.82-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Preoc III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9533 m² (95ari 33m²) ZK Preoc, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.83-Bujqesia Tokë Bujqësore Obiliq I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqen e përgjithshme prej 47729m² (4ha 77ari 29m²) në Z.K. Obiliq , komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Bujqësia” në Fushë Kosovë, KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë Fi-811/89

Njësia nr.84-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 31909m² (3ha 19ari 09m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.85-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20021m² (2ha 21m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.86-Ratar Tokë Bujqësore Matiqan V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 380m² (3ari 80m²) ZK Matiqan, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.87-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 98120m² (9ha 81ari 20m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.88-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll X - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8899m² (88ari 99m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.89-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11961m² (1ha 19ari 61m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.90-KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 26185m² (2ha 61ari 85m²) ZK Konjuh, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  

Njësia nr.91-KB Flora Tokë Bujqësore Bajqinë I- Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 42510m² (4ari 25ha 10m²) në ZK Bajqinë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.92-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 80498m² (8ha 04ari 98m²) ZK Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria" Bardhosh, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.93-Flora Tokë Bujqësore Metehi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10692m² (1ha 6ari 92m²). Ngastrat gjenden në ZK Metehi, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.94-Ratar Tokë Bujqësore Ҫaglavicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4204m² (42ari 04m²) ZK Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.95-Ratar Tokë Bujqësore Preoc V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22843m² (2ha 28ari 43m²) e cila ndodhet në ZK Preoc, Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.96-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I-  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7165m² (71ari 65m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria" Bardhosh, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.97-Ratar Tokë Bujqësore Uglar I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5386m² (53ari 86m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.98-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51600m² (5ha 16ari), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.99-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.100-Ratar Tokë Bujqësore Preoc II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6608m² (66ari 08m²) në ZK Preoc, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.101-Urata Lokali nr. 98 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 111m² dhe objektin dy katësh P+1 me sipërfaqe 170m² sipas matjeve në terren, ndërsa 101m² sipas certifikatës së pronësisë, i cili gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.102-KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10583m² (1ha 05ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.103-KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1299m² (12ari 99m²) ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.104-KB Flora Tokë bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3127m² (31ari 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.105-KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I - Kjo shitje ofron sipërfaqen prej 5059m² (50ari 59m²) në regjionin e Podujevës, ZK Surkish parcela P-71712076-00299-0 e evidentuar si Bujqësore-Livadh i klasës 3. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.106-KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë – Kjo shitje ofron ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 42276m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njësia nr.107-Gërmia Supermarketi në Sllatinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120m² që gjendet në rr. “Xhamia” nr.3 në fshatin Sllatinë, Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë e cila do t’I bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Gërmia” Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg.Nr. 80033214.

Njësia nr.108-KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I– Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 13661m² (1ha 36ari 61m²), ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

Njësia nr.109-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 11 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12ha 89ari 68m² (128968m²) me kulturë arë, kullosë, vreshtë kl.2,3,4,5 në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.110-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Atmaxhë 7 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 31ari 24m² (53124 m²), me kulturë arë e kl.3,4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, Progres Export-Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.111-NBI Rahoveci - Prona në Vranjak 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 119978m² (11ha 99ari 78m²), në ZK Vranjak-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.112-NBI Rahoveci - Prona në Rahovec 12 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2438m² (24ari 38m²), në ZK Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.113-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Beroc - Ofron për shitje tokën në ZK Beroc, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 158748m² (15ha 87ari 48m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.114-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Biti e Epërme 9 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 166288m² (16ha 62ari 88m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.115-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Biti e Epërme 10 - Ofron për shitje tokën në Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 215014m² (21ha 50ari 14m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.116-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Vërbeshticë 14 - Ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 86871m² (8ha 68ari 71m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.117-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 9ha 55ari 36m² (95536m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.118-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 03ari 51m² (20351m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.119-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 3 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 32ari 22m² (33222m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.120-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 81ari 90m² (18190m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.121-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 11952m² (1ha 19ari 52m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

NNjësia nr.122-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore Sevce 6 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 56400m² (5ha 64ari). (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.123-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 4- Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 01ari 82m² (20182m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.124-NBI Ravoheci Prona në Retijë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 76m² (5276m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.125-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 21m² (36221m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.126-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Biti të Epërme 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 58530m² (5ha 85ari 30m²). (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.127-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Biti e Epërme 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epëerme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 66357m² (6ha 63ari 57m²). (Depozita e ofertës:€ 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.128-NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 28307m² (2ha 83ari 7m²), me kulturë arë e kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.129-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 33554m² (3ha 35ari 54m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.130-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24214m² (2ha 42ari 14m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.131-NBI Suhareka Toka bujqësore në Gjinoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, në sipërfaqe të përgjithshme prej 15922m² (1ha 59ari 22m²). (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.132-NBI Suhareka - Prona në Grejkoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 87m² (36287 m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.133-NB Mirusha - Prona në Damanek - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16492m²) në ZK Damanek, Komuna Malishevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.

 
<