Shitja e Aseteve në Likuidim - 37

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 37 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 15.11.2017


Njësia nr.01 Morava Partesh Toka në Livoç të Ultë (Lot B)  - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 15,637m² (1ha 56ari 37m²), ZK Livoç i Ultë, në Komunën e Gjilanit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh Fi-1609/90

Njësia nr.02 Agrokultura Toka në Gjilan (Lot N) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 5,076m² (50ari 76m²), në ZK dhe Komunën e Gjilanit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.03 Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot C)  - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18,729m² (1ha 87ari 29m²), në ZK Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.04 Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot E) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13,506m² (1ha 35ari 06m²), në ZK Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.05 NTSh Sharr Lokali në Kaçanik të Vjetër - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 241.28m², ndërsa sipas Listës së Aseteve  është  në sipërfaqe prej 207m², i cili ndodhet në fshatin Kaçanik I Vjetër në Komunën e Kaçanikut, i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP “Tregtia e Kosovës” Prishtinë;  NSHT Sharr Kaçanik Fi 801/89

Njësia nr.06 NSh Agromorava Toka në Gërmovë (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 5,410m² (54ari 10m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gërmovë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.07 NSh Agromorava Toka në Gushicë (Lot B) -  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 36,783m² (3ha 67ari 83m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.08 NSh Agromorava Toka në Gushicë (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 56,347m² (5ha 63ari 47m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të  Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.09 Agrokultura Toka në Gjilan (Lot L) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2,026m² (20ari 26m²), në ZK Gjilan. Prona gjendet në vendin e quajtur Popovica afër “Varrezave të Dëshmorëve”, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.10 Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 17,625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit.  Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.11 Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 37,675m² (3ha 76ari 75m²), në ZK dhe në fshatin Rakaj, në Komunë  të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh  Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi650/89

Njësia nr.12 Qëndresa Lokali 2 në Kamenicë - ofron për shitje Lokalin i cili sipas Listës së Aseteve ka sipërfaqe prej 178.5m², ndërsa sipas matjeve në terren është në  sipërfaqe prej 164.08m². Lokali ndodhet në qytetin e Kamenicës. Lokali është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP "Morava" Kamenica (Fi-711/89)

Njësia nr.13 Agrokultura Toka në Gjilan (Lot E) -  ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,068m² (30ari 68m²), në ZK Gjilan. Prona gjendet afër rrugës  qarkore, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.14 Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot D) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 27,365m² (2ha 73ari 65m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunë  të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi 650/89

Njësia nr.15- NSH Agromorava Toka në Pozharan (Lot B) –ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 25,560m² (2ha 55ari 60m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pozharan,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.16- Agrokultura Toka në Malishevë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4,133m² (41ari 33m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.17-Agromorava Toka në Tankosiç (Lot A) -ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 43,844m² (4ha 38ari 44m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç,   në Komunë të Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.18- Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8,300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e  Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.19- Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20,294m² (2ha 2ari 94m²), në  ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.20- Produkt Toka në Klinë e Ndërmjeme 1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 490,943m² (49ha 9ari 43m²), në ZK Klinë e Ndërmjeme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.21- Produkt Toka në Klinë e Ndërmjeme 2 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 343,580m² (34ha 35ari 80m²), në ZK Klinë e Ndërmjeme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89;Fi-8163/92; Fi-2694/94;Fi-140/95;UNMIKreg.nr. 80483651

Njësia nr.22- Elan Parcela 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18,194m² (1ha 81ari 94m²), në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan- Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.23- NSH LUX Lokali Afarist Rudar - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në katin perdhes të një objekti banimi në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.24- NSH Lux Ndërtesa Administrative (ish Komiteti) - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe prej 541m² dhe ndërtesën administrative katër katëshe me sipërfaqe etazhore 493 m² (P+3). Në katin përdhes të objektit janë gjashtë lokale afariste, gjersa në tre katet e sipërme ndodhen 48 zyra. Në kuadër të pronës është edhe një depo e aneksuar ku sipërfaqja rreth 47m² ndodhet në kuadër të  parcelës pronë e NSH-së përderisa sipërfaqja prej rreth 30m² ndodhet jashtë parcelës që është  subjekt i shitjes. Prona ndodhet në sheshin “Agim Hajrizi” në qendër të Mitrovicës, Komuna Mitrovicë e Jugut. Aktualisht janë gjashtë marrëveshje të qiradhënies të lokaleve afariste të cilat ndodhen në katin përdhes. (Depozita e ofertës: € 250,000)
 
Njësia nr.25- NSH LUX Lokali Afarist Mishtorja 3 (Govedji But) -Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 63.5 m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas  listës së aseteve sipërfaqja është 60m².  Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në rrugën Kralj Petar I, në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në  qiradhënje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr 80038216

Njësia nr.26- Produkti Tokë në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21,384 m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.27- Produkti Tokë në Brojë 4 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,497 m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njësia nr.28- KB Prelluzhë Parcela 00280-0 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19,034m² (1ha 90ari 34m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.29- KB Prelluzhë Parcela 00290-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5,306m² (53ari 6m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.30- KB Prelluzhë Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10,956m² (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.31- KB Prelluzhë Ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,725m² (47ari 25m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.32- Produkti Tokë në Vitak -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,518 m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.33- Produkti Tokë në Klinë e Epërme 2 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.34- Produkti Tokë në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9,688 m² (96ari 88m²), e regjistruar në njësinë  kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483

Njësia nr.35- Elan Tokë në Resnik -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19,720m² (1ha 97ari 20m²) e regjistruar në njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.36- NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00054-0 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11,933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.37- NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00028-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3,710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.38- NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.1 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0, ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721

Njësia nr.39- Lux Parcela 1105-0 - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe prej 80m² sipas certifikatës së pronës, ZK. Kjo pronë ndodhet në rr. Adem Voca p.n , Mitrovicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  reg.nr. 80038216

Njësia nr.40- Fabrika në Gorazhdec - Kjo shitje ofron objektet e fabrikës me sipërfaqe 1,552m² (sipas matjeve) dhe parcela nr. 410/3 me sipërfaqe 12,863m² në ZK Gorazhdec, Komuna Pejë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit.
(Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kombinati i Lëkure Këpucëve (KLK), Pejë (Fi.345/89)

Njësia nr.41- Toka Bujqësore në Videjë -  Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1,425m² në ZK Videjë, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89);

Njësia nr.42- Toka Bujqësore në Zallq 1 - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 12,842m² (1ha 28ari 42 m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.43- Toka Bujqësore në Zallq 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10,248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.44- Toka Bujqësore në Zallq 3 - kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 12,185m² (1ha 21ari 85m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Parcela nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.45- Toka Bujqësore në Zallq 4-  Kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 10,989m² (1ha 9ari dhe 89m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 6,500)

Njësia nr.46- Toka Bujqësore në Zallq 5 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 4,468m² (44 ari 68m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.47- Toka bujqësore në Hereq dhe Dujakë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore në ZK Hereq dhe ZK Dujakë me sipërfaqe 3ha 52ari 64m²  (35,264 m²), Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89)

Njësia nr.48- Toka Bujqësore në Jashanicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14,365m²) që ndodhen në ZK Jashanice, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)
Njësia nr.49- Toka bujqësore në Lubovë-  Kjo shitje përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 23ari 74m² (22,374m²) në ZK Lubovë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.50- KB Bec Prona në Lipovec - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 10ari 3m² (1,003m²) si dhe dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme 455m² sipas certifikatës pronësore (426m² sipas matjeve në terren). Objektet janë të vjetra dhe në gjendje jo të mirë. Prona ndodhet në fshatin Lipovec, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec (Fi. 391/90)

Njësia nr.51- NSH Emin Duraku - Dyqani nr.3 afër Gjimnazit, Gjakovë Kjo shitje ofron dyqanin në etazh (P+1) me sipërfaqe 103m² sipas matjeve (12m² përdhesa, 10m² shkallët, 81m² kati 1) që gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në komunën e Gjakovës. Toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr.52- KB Bistrica Ngastra nr.59-1 në Drenoc -kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 2ha 18ari 70m² (21,870m²) në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ‘’Bistrica’’, Drenoc, Klinë

Njësia nr.53- KB Strellci Objekti i Administratës dhe Pompa e Derivateve -Pjesë e kësaj shitje është objekti i administratës, pompa e derivateve dhe toka me sipërfaqe 27ari 60m² (2,760m²), me kulturë: 222m² objekt dhe 2,538m² oborr, që ndodhet në ZK Strellc i Epërm, Komuna Deçan. Sipas matjeve objektet kanë sipërfaqe 224m². Prona është e lirë.
(Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT“Strellci“, sh.p.k, Strellc, Deçan (Fi.1308/91)

Njësia nr.54- KB Istog - Toka bujqësore në Istog - ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe 1ha 41ari 77m² (14,177m²) në ZK  Istog, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.55- KB Kooperimi Toka në Vitomiricë - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe 3ha 89ari 82m² (38,982m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugën  publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  Ndërmarrja Kooperimi me p.p. Ndërmarrja e Përbërë KBI Dushan Mugosha – Duç në Pejë  (Fi.573/89)

Njësia nr.56- NSH 9 Nëntori Objekti i Administratës - ofron për shitje objektin e administratës (B+P+1) me sipërfaqe 407.63m² sipas kontratës së shitblerjes ndërsa sipas matjeve në terren 369m² (e cila sipërfaqe nuk përfshin pjesët e përbashkëta të shkallëve, hyrjes, si dhe korridorit në sipërfaqe prej 27.63m²). Aseti ndodhet në Rr. Nënë Tereza në qendër të qytetit të Gjakovës. Sipërfaqja e bodrumit prej 94m² tenderohet si pjesë ideale. Aktualisht një pjesë e objektit përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NN 9 Nëntori Gjakovë (Fi. 543/89)

Njësia nr.57- KB Shtupel Toka Bujqësore Kërnicë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 1m² (25,801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Vetëm ngastra nr.435 ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr.58- Ratar Tokë Bujqësore Sushicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore, me sipërfaqe të përgjithshme prej 137,980m² (13ha 79ari 80m²) në ZK Sushicë, komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.59- KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I -  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7,165 m² (71ari 65m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.60- KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51,600m² (5ha 16ari), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.61- KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me kulturë arë dhe kullosë, me sipërfaqe të përgjithshme prej 73,289m² (7ha 32ari 89m²), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.62- KB Liria Tokë Bujqesore Breznicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore, me sipërfaqe te përgjithshme prej 80,498m² (8ha 4ari 98m²), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.63- KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17,867m² (1ha 78ari 67m²), ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.64- KB Liria Tokë Breznicë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 67,034m² (6ha 70ari 34m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.65- KB Liria Tokë Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  14,541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë;Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.66- Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Preoc I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqen të përgjithshme prej 28,318m² (2ha 83ari 18m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc, Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.67- Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Preoc II -  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  20,884m² (2ha 8ari 84m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc, Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Njësia nr.68- Tokë Bujqësore Miradi e Epërme V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32,279m² (3ha 22ari 79m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.69- Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VI- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  47,955m² (4ha 79ari 55m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Nuk ka asete tjera që do t’i transferohen blerësit të ri. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89;  OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Njësia nr.71- Urata Lokali nr.98 - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore, respektivisht ngastrën kadastrale nr. 6683, ZK Prishtinë me sipërfaqe të përgjithshme prej 111m² dhe objektin dy katësh P+1 i cili në bazë të Certifikatës Pronësore ka sipërfaqe prej  101m², ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe të përgjithshme prej 170m². Aseti  gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë. Aktualisht, përdhesa shfrytëzohet me qira nga palët e treta, ndërsa kati i parë shfrytëzohet nga palët e treta për banim, pa marrëveshje të qirasë me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.72- Gërmia Lokali nr.123 - Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 65.03m². Lokali afarist gjendet në katin përdhes të objektit shumëkatësh  banimi  SU-1/5 L-2, lokali nr.6 në Lagjen Dardania në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona në fjalë shfrytëzohet pa marrëveshje të qirasë me AKP-në nga  ish-punëtorja e Ndërmarrjes. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Gërmia Fi -676/89; D.O.O Yumko-Grmija Fi-417/93; NT Gërmia UNMIK Reg. Nr. 80033214

Njësia nr.73- KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16,298m² (1ha 62ari 98m²) ZK Konjuh, Komuna e Lipjanit. Ngastrat janë pjesërisht të kultivuara  me kultura një vjeçare.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94;  


Njësia nr.74- KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10,583m² (1ha 5ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,526m² (1ha 35ari 26m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.76- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 19,771m² ( 1ha 97ari 71m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.77- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 11,245m² (1ha 12ari 45m²) ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.78- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1,299m² (12ari 99m²)  ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.79- KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3,127m² (31 ari e 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.


Njësia nr.80- KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 5,059m² (50ari 59m²) në ZK Surkish, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.81- KB Besa Tokë Bujqësore Dumosh I-  kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 380m² (3ari 80m²), kultura kullosë, në ZK Dumosh, komuna e Podujevës. Toka nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga”; ”KB Besa" Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Njësia nr.82- NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 1 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 78ari 04m² (17,804 m²)  me kulture arë  kl.5, 6, në ZK Xërxë-Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.83- NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 2 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 77ari 76m² (7,776m²), me kulturë arë, vreshta  kl.2, 5 në ZK Xërxë-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.84- NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 1 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 75ari 18m² (7,518m²), me kulturë kullosë kl.4. në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.85- NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 6 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 41ari 94m² (4,194m²), me kulturë arë, vreshta  kl.3, 6 në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.86- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 4 -Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 79ari 33m² (7,933m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.87- NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 5 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 37m² (5,737m²), me kulturë kullosë dhe arë kl.5,6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.88- NSH Zadruga Shtërpce – Toka bujqësore Vërbeshtica 3 - ofron për shitje pronën  me  sipërfaqe të përgjithme prej  38,903m² (3ha  89ari 3m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpcë. Vërejtje: Në kuadër të pronës është identifikuar një objekt/kasolle (e ndërtuar rreth viteve të 90’ta) me rreth  46m², i cili është konstruksion i fortë (i ndërtuar me gurë), objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhesë, ndërsa nuk ka kulm, dyer dhe dritare. Objekti është i pashfrytëzuar nga palët e treta dhe nuk i bartet blerësit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.89- NBI Suhareka - Prona në Savrovë 3 -ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe prej 1ha 49ari (14,900m²), me kulturë arë e kl.3, që ndodhet në ZK Savrovë, Komuna e Suharekës. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.90- NB Mirusha – Prona në Astrazup- Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 30ari 42m² (3,042m²), me kulturë vreshtë kl.4 në ZK Astrazup - Malisheve. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.91- NBI Rahoveci – Prona në Dobidol 1 - Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 82ari 68m² (8,268m²), me kulturë arë kl.3 dhe 4 në ZK Dobidoll-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.92- NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Korishë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore që  e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 43,472m² ( 4ha 34ari 72m²),  me kulturë arë, kullosë e kl.3 dhe jopjellore, që ndodhet në ZK Korishë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.93- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 1 -Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 22ari 16m² (12,216m²), me kulturë pemishte kl.3 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.94- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 3 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11,634m²), me kulturë vreshtë dhe kulosë kl.2,3 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.95- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 4- Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 9ari 8m²  (20,908m²), me kulturë arë dhe kulosë kl.2,3,5 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.96- NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 59ari 22m² (15,922m²) me kulturë arë e kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.
(Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.97- NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 28,307m² (2ha 83ari 7m²), me kulturë arë e kl.4.  Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 26,000)

Njësia nr.98- NBI Suhareka - Prona në Grejkoc 2 -ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 87m² (36,287 m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim.Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 33,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.99- NB Mirusha Prona në Damanek -Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16,492m²) me arë dhe livadh kl.4,5 në ZK Damanek, komuna Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.100- NSH Koritniku Supermarketi në Brod -  Supermarketi përfshin sipërfaqen prej 183m², prej të cilave 182m² objekt dhe 1m² oborr, me vendndodhje në fshatin Brod, komuna e Dragashit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 189m². Aktualisht supermarketi është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik” Dragash Fi.186/89

Njësia nr.101- NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 1284-0 - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 6ari 19m² (619m²), me kulturë kullosë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.
(Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992, Fi.1765/92)


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo-diskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<