Shitja e Aseteve në Likuidimi - 51

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 51 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 23 tetor 2019

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00 

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

 

Njësia nr. 01 - Plantacioni Toka në Godanc të Poshtme (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 134738m² (13ha 47ari 38m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Godancë e Poshtme të Komunës së Shtimës e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Plantacioni  Ferizaj (Fi-6544/92)

Njësia nr. 02 - Zhivko Vasiç Toka në Petroc(Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 63233m² (6ha 32ari 33m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Petroc të Komunës së Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 4,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Živko Vasič Ranillug

Njësia nr. 03 - Agromorava Toka në Sllatinë (Lot E) -ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 32165m² (3ha 21ari 65m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 7,500)

Njësia nr. 04 - Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 64671m² (6ha 46ari 71m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr. 05 - IMK Toka në Shtime (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 28721m² (2ha 87ari 21m²), në ZK dhe në afërsi të qytetit dhe Komunës së Shtimës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh IMK Fabrika e Tubave te Çelikta (Fi – 784/89)

Njësia nr. 06 - Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot D) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe prej 50m² (50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr. 07 - Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 24920m² (2ha 49ari 20m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr. 08 - Pasuria Bujqësore Toka në Bablak (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 853m² (8ari 53m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bablak Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr. 09 - Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1237m² 12ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Papaz Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr. 10 - Pasuria Bujqësore Toka në Prelez i Jerlive (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 8781m² (87ari 81m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Prelez i Jerlive në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 11 - Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr. 12 - Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 6459m²   (64ari 59m²), në ZK  dhe në afërsi të fshatit Velekincë, Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari   bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH IKB MLADOST Fi-670/89,KB Gjilan OP Mladost Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHAPP Fi - 1865/96

Njësia nr. 13 - Agromorava Toka në Viti (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 2561m² (25ari 61m²), në ZK dhe Komunën e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.14-Agrokultura Toka Bujqësore në Lushtë 4 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 3620m² (36ari 20m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: €  3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.15-Drenica Parcelat 185-3 në Gllanaselë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 195963m²  (19ha 59ari 63m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96 UNMIK Regj.nr.: 80151721

Njësia nr.16-Produkt Parcela 00090-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16468m² (1ha 64ari 68m²), në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.17-Produkt Parcelat 00132-0 dhe 00133-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25147m² (2ha 51ari 47m²), në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-27/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.18-Elan Toka në Dumnicë e LLugës - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 66933m² (6ha 69ari 33m²),  në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan-Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.19-LUX Lokali Dëshira Juaj I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona pjesërisht e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.20-LUX Lokali Dëshira Juaj II -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 52m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 50.30m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.21-LUX Lokali Kristal - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e  lirë, e demoluar pjesërishtë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.22-LUX Lokali Shija I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 77.76m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.23-LUX Lokali Shija II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.24-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
                                                             
Njësia nr.25-NSHBQ Drenica parcela 00195-0 në Polluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 28122m² (2ha 81ari 22m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96 UNMIK Regj.nr.: 80151721                                                                     
Njësia nr.26-NSH Produkt Tokë bujqësore në Qirez - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 17011m² (1ha 70ari 11m²), në ZK Qirez, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.27-Produkti Toka në Brojë 6 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 14673m²(1ha 46ari 73m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-27/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.28-Elan Toka në Muhaxher i Epërm-Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan-Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.29-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 29553m² (2ha 95ari 53m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.30-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 98113m² (9ha 81ari 13m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-27/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.31-Agrokultura Furra e vjetër në Stantërg - Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530m², në ZK Stantërg, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.32-Agrokultura Depo në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.33-Produkti Toka në Suhogerllë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7928m² (79ari 28m²), në ZK Suhogërllë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.34-Produkti Toka në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12317m² (1ha 23ari 17m²),  në ZK Kllodërnicë, Komuna e Skenderajt.  (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.35-Produkti Toka në Obri të Poshtme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45465m² (4ha 54ari 65m²), në ZK Obri e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-27/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.36-Elan Parcela 205 ZK Beçuk - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35596m² (3ha 55ari 96m²) në ZK Beçuk, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.37-Elan Parcela 761 ZK Zhilivodë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23712m² (2ha 37ari 12m²),  në ZK Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.38-Elan Parcelat 1041-0 dhe 1045-0 ZK Dumnicë e Llugës-Mesme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me  sipërfaqe 23719m² (2ha 37ari 19m²), në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.39-Produkti Toka në Baks - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10140m² (1ha 01ari 40m²), në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651 

Njësia nr.40-Produkti Toka në Brojë 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  19500m² (1ha 95ari), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.41-Produkti Toka në Brojë 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48452m² (4ha 84ari 52m²), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.42-Toka në Vojnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31884 m² (3ha 18ari 84m²), në ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.43-Elan Toka në Dubovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31272m² (3ha 12ari 72m²),  në ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan-Vushtrri;NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.44-Produkti Toka në Bajë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43459m² (4ha 34ari 59m²), në ZK Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr. 45 - Ereniku PP – Toka në Drenoc - tokë me sipërfaqe 50ha 52ari 17m² (505217m²) në ZK Drenoc, komuna Deçan. Toka ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90 

Njësia nr. 46 – Parcelat 249-1, 250 ZK Gurrakoc - tokë me sipërfaqe 5ha 87ari 43m² (58743m²) ZK Gurrakoc, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr. 47 - Tokë bujqësore në Shushicë 2 - tokë bujqësore me sipërfaqe 17ha 31ari 23m² (173123m²) në ZK Shushicë, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr. 48 - Toka bujqësore në Orrobërdë 2 - tokë me sipërfaqe 4ha 83ari 65m² (48365m²) në ZK Orobërdë, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr. 49 - Toka në Klinafc 2 – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 81ari 49m² (18149m²) në ZK Klinavc, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90) 

Njësia nr. 50 - Ereniku PP - Parcelat nr. 433, 435 ZK Hereç - tokë në sipërfaqe 5ha 83ari 62m² (58362m²) në ZK Hereç, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë, (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr. 51 - KB Liria Parcelat nr. 8-11, 8-12, 8-14 ZK Nagllavë - tokë në sipërfaqe 4ha 96ari 82m² (49682m²) në ZK Nagllavë, Komuna Klinë. Prona është afër por nuk ka qasje direkt në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njësia nr. 52 – NPB Malishgan Toka ZK Jashanicë 1 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 98ari 71m² (29871m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Vetëm parcela nr. 233-0 ka qasje në rrugën publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 53 - NPB Malishgan Parcelat nr.39, 40 ZK Dush i Vogël - tokë bujqësore me sipërfaqe 57 ari 69m² (5769m²) në ZK Dush i Vogël, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr. 54 - Parcelat nr.113-0, 103-2 në Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 63ari 21m² (26321m²) në  ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 10,000)

Njësia nr. 55 - Parcela nr. 175-4 në Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 83ari 5m² (8305m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr. 56 - KB Gurrakoc - Toka bujqësore në Zallq 6 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr. 57 - KBI Bujqësia – Toka Bujqësore në Rosulë - tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në  ZK Rosulë, Komuna Pejë. Prona ka qasje të pjesshme në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr. 58 - KB Kooperimi - Toka në Broliq - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP Kooperuese me p.p.  KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr. 59 - Toka në Dashinoc 3 – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 4ha 15ari 78m² (41578m²) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr. 60 - Parcela nr.293 në Dashinoc – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 27ari 43m² (32743m²) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr. 61 - Toka Bujqësore në Damjan 1 - tokë me sipërfaqe 5ha 56ari 95m² (55695m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje ne rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr. 62 - Toka Bujqësore në Damjan 2 – tokë bujqësore me sipërfaqe 9ha 14ari 23m² (91423m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr. 63 - Toka Bujqësore në Damjan 3 – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 53ari 35m² (35335m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë 

Njësia nr. 64 - KB Shtupel - Tokë bujqësore në Kërrnicë 3 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 01m² (25801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, komuna Klinë. Vetëm ngastra nr. 435 ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr. 65 - NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 20ari 70m² (12070m²) në ZK Qeskovë, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 66 - NPB Malishgani Toka Bujqësore Zllakuqan 2 - tokë me sipërfaqe 51ari 64m² (5164m²) në ZK Zllakuqan,  komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

 Njësia nr. 67 - NPB Malishgani Ngastra 247-1 në Dranashiq – tokë me sipërfaqe 77ari 57m² (7757m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr. 68 - NPB Malishgani - Toka bujqësore Zllakuqan 1 - tokë me sipërfaqe 82ari 43m² (8243m²) në ZK Zllakuqan,komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njësia nr.69-Gërmia Shitorja nr.22 Obiliq - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 37m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës dykatëshe në një pjesë të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.70-Gërmia Shitorja nr.26 Obiliq - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 62m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtinaafër Përmendores së Dëshmorëve. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Gërmia Fi -676/89; DOO Yumko-Grmija Fi-417/93; UNMIK Reg.Nr. 80033214

Njësia nr.71- Auto Moto Lipjan - Kjo shitje përfshinë objektin afarist P+N me sipërfaqe prej 482m² dhe 3 (tre) objekte përcjellese me ndërtim të përkohshëm me sipërfaqe të përgjithshme prej 373m² si dhe tokën më sipërfaqe prej 5985m² 59ari 85m²). Aseti gjendet në Lipljan, Rr. Hajredin Bajrami, pn. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Auto Moto Prishtina” 

 Njësia nr.72-Ratar Tokë Bujqësore Sushicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 57709m² (5ha 77ari 9m²) ZK Sushicë, komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.73-Ratar Tokë Bujqësore Sushicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 93630m² (9ha 36ari 30m²) ZK Sushicë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 45,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.74- Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 16329m² (1ha 63ari 29m²) ZK  Milloshevë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.75-Bujqësia Tokë Bujqësore Obiliq II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20471m² (2ha 4ari 71m²) ZK Obiliq, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.76-Bujqësia Tokë Bujqësore Obiliq III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 38274m² (3ha 82ari 74m²) ZK  Obiliq, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89; KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë;

Njësia nr.77-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 29611m² (2ha 96ari 11m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr.78-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 21299m² (2ha 12ari 99m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.79-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6087m² (60ari 87m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 4,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.80-KB Kosova Tokë Bujqësore Grackë e Vjetër I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32096m² (3ha 20ari 96m²) ZK Grackë e Vjetër, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.81-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20176m² (2ha 01ari 76m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 16,000)

Njësia nr.82-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XIV  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11202m² (1ha 12ari 02m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.83-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12602m² (1ha 26ari 02m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.84-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20360m² (2ha 03ari 60m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 11,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.85-Bujqësia Tokë Bujqësore Hamidi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6904m² (69ari 04m²) ZK  Hamidi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89; KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë;

Njësia nr.86-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Landovicë 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 17ha 89ari 33m² (178933m²) me kulturë Kullosë, Rajon ujor - lum, Arë, Tokë jo pjellore kl.5,6,7 në  ZK Landovicë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.87- NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Landovicë 2 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 2ha 55ari 98m² (25598m²) me kulturë Kullosë, Mal kl.2,5 në ZK Landovicë, Komuna Prizren. 
(Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Fi.-698/89,Fi.-7337/92

Njësia nr.88-NBI Rahoveci - Prona në Nushpal 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 18ari 57m² (31857m²), me kulturë arë kl. 2 në ZK   Nushpal, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000) 

Njësia nr.89-NBI Rahoveci - Prona në Çifllak 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 9ha 68ari 73m² (96873m²), me kulturën arë kl.3 në ZK  Çifllak, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.90-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 45ari 98m² (14598m²) , me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.91-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Biti e Epërme 11 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 137865m² (13ha 78ari 65m²). (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.92-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Vërbeshticë 15 - ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 8546m² (85ari 46m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.93-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Kashtanevë - ofron për shitje tokën në ZK Kashtanevë, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 83634m² (8ha 36ari 34m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Zadruga Štrpce, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.94-NSH Stacioni i Veterinarisë Rahovec - Asete te luajtshme-dy automobila Yugo - njëri automobil Yugo 1, me ngjyrë të bardhë, 3 dyer,  prodhim i  vitit 1997 me kapacitet 1116cm³ dhe Yugo 2 prodhim i vitit 1998, me ngjyrë të bardhë,  3 dyer, me kapacitet 1116cm³.  Automobili Yugo 1 vit i prodhimit 1997 ka qenë në gjendje funksionale deri në Mars 2014 dhe pas kësaj kohe nuk është shfrytëzuar. Ndërsa Yugo 2 viti i prodhimit 1998 nuk ka qenë funksional.  Automobilat nuk janë të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OOUR Veterinarska Stanica u Orahovcu (Fi.41/81)

Njësia nr.95-NSH NB Mirusha - Prona në Carrallukë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 59ari 29m² (25929m²), me kulturë arë kl.4,5 në ZK Carallukë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.96-KB Zadruga - Tokë dhe Shitore në Sevce - Ofron për shitje tokë në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 17006m² dhe shitorja me sipërfaqe të përgjithshme prej 248m². (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.97-DTP Mladost - Objekti nr. 2 në Sevce -  ofron për shitje pronën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me kulturë ndërtesë  në sipërfaqe prej 55m² dhe tokë/oborr në sipërfaqe prej 56m², që e përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 111m². Objekti është konstruksion i fortë, objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhese ndërsa nuk ka kulm. (Depozita e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: MladostTrgovinsko preduzece, Štrpce Fi .24/74

Njësia nr.98-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Atmaxhë 6 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 24293m² (2ha 42ari 93m²), që ndodhet në ZK  Atmaxhë , Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i StocarstvoFi.-698/89,Fi.-7337/92

Njësia nr.99-NSH NB Mirusha - Prona në Mirushë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej  2ha 06ari 94m² (20694m²) , me kulturë arë  kl,5 në ZK Mirusha, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.100-NSH NB Mirusha - Prona në Senik 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 02ari 57m² (30257 m²), me kulturë arë dhe livadh kl.5, 6 në ZK Senik, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.101-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Atmaxhë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 63171m² (6ha 31ari 71m²), që ndodhet në ZKAtmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i StocarstvoFi.-698/89,Fi.-7337/92

Njësia nr.102-NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 60859m² (6ha 08ari 59m² ), me kulturën arë, mal kl.2,6 në ZK  Vranjak, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 20,000) 

Njësia nr.103-NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24844m² (2ha 48ari 44m² ), me kulturë mal kl.2 në ZK  Vranjak, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.104-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore në Sevce 7 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 95271m² (9ha 52ari 71m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës:€ 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.105-NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e  klasës 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, NSH-ja ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92 

Njësia nr.106-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 83ari 57m² (8357m²), me kulturë arë kl. 5 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.107-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 6 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 10ari 77m²   (11077m²), me kulturë arë kl. 5,6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.108-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Trepetincë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12181m² (1ha 21ari 81m²), që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i StocarstvoFi.-698/89,Fi.-7337/92

Njësia nr.109-NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 1 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 35627m² (03ha 56ari 27m²), me kulturë arë kl. 2 në ZK  Krusha e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.110-NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 7701m² (77ari 01m²),  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Krusha e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.111-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore në Sevce 1 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 71917m² (7ha 19ari 17m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.112-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore në Sevce 3 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19533m² (1ha 95ari 33m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.113-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore në Sevce 4 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 68067m² (6ha 80ari 67m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.114-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore në Sevce 5 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 89360m² (8ha 93ari 60m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.115-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 4 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 79ari 33m² (7933m²), me kulturë arë kl. 6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.116-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 5 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 37m² (5737m²), me kulturë arë dhe kullosë kl. 5,6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.117-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 3 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11634m²), me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.118-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 4 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 09ari 08m²  (20908m²), me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.119-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 6 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 56ari 15m² (15615m²), me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.120-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 7 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 05ari 89m² (30589m²), me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.121-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 8 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 92m² (19292m²),  me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.122-NBI Rahoveci - Prona në Denjë 2 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23954m²), me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Denjë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.123-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 1 - prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 17ari 29m² (41729m²), me kulturë kullosë kl. 3 në ZK  Denjë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NBI/PIP “Orvin” Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.124-NSH Vreshtaria - Toka bujqësore në Shpenadi 1 - ofron për shitje tokën/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3307m² (33ari 07m²),  që ndodhet në ZK Shpenadi, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu – Prizren - Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92) 

Njësia nr.125-NSH D.L.B. Lavërtari-Blegtoria - Prona në Zojz 1 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 23ari 94m² (12394m²), në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 10,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo,Progres Export-Ratarstvo i StocarstvoFi.-698/89,Fi.-7337/92


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<