Shitja e Aseteve në Likuidimi - 48

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 48 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 
Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 17 korrik 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja e aseteve 48:

Njësia nr.12-IMB Lokali në Zubin Potok 
Njësia nr.15-Univerzal Lokali 5 në Leposaviq 
Njësia nr.38-IMB Lokali 8 


Njësia nr.01-Agrokultura Toka në Malishevë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 25800m² (2ha 58ari 00m²), në ZK Malishevë në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96. 

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 50m², në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari     bujqësore. (Depozita e ofertës: € 500)

Njësia nr.03-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20202m² (2ha 02ari 02m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç në Komunën e Ferizajt, e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 24920m² (2ha 49ari 20m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.05-Pasuria Bujqësore Toka në Bablak (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 853m² (8ari 53m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bablak Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.06-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1237m² (12ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Papaz Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.07-Pasuria Bujqësore Toka në Prelez të Jerlive (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8781m² (87ari 81m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Prelez i Jerlive në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 6459m² (64ari 59m²), në ZK  dhe në afërsi të fshatit Velekincë, Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96. 

Njësia nr.10-Qëndresa Lokali 5 në Kamenicë - ofron për shitje lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej 260m². Lokali gjendet në katin përdhesë të ndërtese kolektive përballë Qerdhës së Fëmijëve në Kamenicë, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 16,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHT “Morava” Kamenicë (Fi-711/89)

Njësia nr.11-Agromorava Toka në Viti (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2561m² (25ari 61m²), në ZK dhe Komunën e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.13-Produkt Parcela 00090-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16468m²  (1ha 64ari 68m²), në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.14-Produkt Parcelat 132-0 dhe 133-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25147m²   (2ha 51ari 47m²), në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.16-KB Leposaviq Parcela 01621-0 në Trebiqe - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 862m² (8ari 62m²),  në ZK Trebiqe, Komuna e  Leposaviqit. (Depozita e ofertës: € 800)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
Fi - 200/84 BOAL SITP Hrast Leposavic; Fi 417/88; 
ZZ Leposavic;Fi 7769/92; Fi 689/94 D.D. ZZ Leposavic; UNMIK regji.nr.80494688

Njësia nr.17-Elan Toka në Dumnicë e Llugës - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 66933m² (6ha 69ari 33m²),  në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.18-LUX Lokali Dëshira Juaj I -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në  Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.19-LUX Lokali Dëshira Juaj II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 52m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 50.30m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.20-LUX Lokali Kristal- Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e  lirë, e demoluar pjesërishtë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.21-LUX Lokali Shija I -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 77.76m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.22-LUX Lokali Shija II -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.23-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.24-NSHBQ Drenica parcela 00195-0 në Polluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 28122m² (2ha 81ari 22m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96);UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.25-NSH Produkt Tokë bujqësore në Qirez - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 17011m² (1ha 70ari 11m²), në ZK Qirez, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.26-Produkti Toka në Brojë 6 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 14673m² (1ha 46ari 73m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; 
Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njësia nr.27-Elan Toka në Muhaxher i Epërm-Studime e Epërme  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.28-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 29553m² (2ha 95ari 53m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.29-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 98113m² (9ha 81ari 13m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651 

Njësia nr.30-Agrokultura Furra e vjetër në Stantërg - Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530m², në ZK Stantërg, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.31-Agrokultura Depo në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.32-Produkti Toka në Suhogerllë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7928m² (79ari 28m²),  në ZK Suhogërllë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.33-Produkti Toka në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12317m² (1ha 23ari 17m²),  në ZK Kllodërnicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.34-Produkt Toka në Obri të Poshtme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45465m² (4ha 54ari 65m²), në ZK Obri e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651 

Njësia nr.35-Elan Parcela 205 ZK Beçuk - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35596m² (3ha 55ari 96m²)  në ZK Beçuk, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.36-Elan Parcela 761 ZK Zhilivodë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23712m² (2ha 37ari 12m²),  në ZK Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.37-Elan Parcelat 1041-0 dhe 1045-0 në Dumnicë e Llugës-Mesme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23719m² (2ha 37ari 19m²), në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.39-Produkti Toka në Baks - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10140m² (1ha 01ari 40m²), në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.40-Produkti Toka në Brojë 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19500m² (1ha 95ari), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.41-Produkti Toka në Brojë 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48452m² (4ha 84ari 52m²), në  ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH  Produkti Skenderaj Fi  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651 

Njësia nr.42-Tokë në Vojnik- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31884 m² (3ha 18ari 84m²), në ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi- 727/89; Fi -8163/92; DD Produkt; Fi-2694/94; DD Dijamant-Produkt Fi-140/95

Njësia nr.43-Elan Toka në Dubovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31272m² (3ha 12ari 72m²),  në ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.44-Produkti Toka në Bajë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43459m² (4ha 34ari 59m²), në ZK Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651 

Njesia nr.45-Ereniku PP-Parcelat nr. 608, 609, 610 ZK Hereç - kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 6ha 67ari 74m² (66774m²) në ZK Hereç, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia nr.46-Ereniku PP-Parcelat nr. 433, 435 ZK Hereç - kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 5ha 83ari 62m² (58362m²) në ZK Hereç, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë, Fi-460/89, Fi.198/90

Njesia nr.47-KB Liria-Parcelat nr. 8-11, 8-12, 8-14 ZK Nagllavë - kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 4ha 96ari 82m² (49682m²) në ZK Nagllavë, Komuna Klinë. Prona është afër por nuk ka qasje direkt në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njesia nr.48-NSH Kooperimi–Parcela nr. 47-2 ZK Vranoc - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1ha 13ari 66m² (11366m²) në ZK Vranoc, komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njesia nr.49-NPB Malishgan Toka ZK Jashanicë 1 - kjo shitje ofron tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme 2ha 98ari 71m² (29871m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Parcela nr. 233-0 ka qasje në rrugën publike. Parcelat tjera janë afër rrugës me nr. parcele 253 (PSH Rrugë publike) por nuk kanë qasje direkte në të. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njesia nr.50-NPB Malishgan Parcela nr.30-2 ZK Jashanicë - kjo shitje ofron tokën bujqesore me sipërfaqe 1ha 09ari 45m² (10945m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona është afër rrugës por nuk ka qasje në rrugë publike.
(Depozita  e ofertës: € 3,000)

Njesia nr.51-NPB Malishgan Parcelat 39,40 ZK Dush i Vogël - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme 57ari 69m² (5769m²) në ZK Dush i Vogël, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njesia nr.52-Parcelat nr.113-0, 103-2 në Jashanicë - kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 63ari 21m² (26321m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 10,000)

Njesia nr.53-Parcela nr.175-4 në Jashanicë - kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe 83ari 5m² (8305m² ) që ndodhet në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njesia nr.54-KB Gurrakoci-Toka bujqësore në Zallq 6 - kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njesia nr.55- KBI Bujqësia- Parcela nr.228 në Çallapek - kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 65ari 38m² (16538m²) në ZK Çallapek, komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë Fi 525/89

Njesia nr.56-KBI Bujqësia –Toka Bujqësore në Rosulë - kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në ZK Rosulë, Komuna Pejë. Prona ka qasje të pjesshme në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njesia nr.57-KB Kooperimi -Toka në Broliq - kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP Kooperuese me p.p.; KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njesia nr.58-Toka në Dashinoc 3 – kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe totale 4ha 15ari 78m² (41578m²) që ndodhen në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njesia nr.59-Parcela nr.293 në Dashinoc – kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 3ha 27ari 43m² (32743m²) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njesia nr.60-Tokë Bujqësore Damjan 1 -  kjo shitje ofron  tokën me sipërfaqe 5ha 56ari 95m² (55695m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje ne rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njesia nr.61-Tokë Bujqësore Damjan 2 – kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 9ha 14ari 23m² (91423m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje direkte në rrugë publike. Pjesë e parcelës 1213-0 është e punuar, nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzim prone. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njesia nr.62-Tokë Bujqësore Damjan 3 – kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 3ha 53ari 35m² (35335m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike.  Ajo është e rrethuar me tel, nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzim prone. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë 

Njesia nr.63-KB Shtupel Tokë bujqësore Kërrnicë 3 - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 01m² (25801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, komuna Klinë. Vetëm ngastra nr. 435 ka qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njesia nr.64-KB Dubrava - Toka bujqësore në Orrobërdë - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1ha 30ari 82m² (13082m²) në ZK Orrobërdë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njesia nr.65-NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1ha 20ari 70m² (12070m²) në ZK Qeskovë, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia nr.66-NPB Malishgani Toka Bujqësore Zllakuqan 2 - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 51ari 64m² (5164m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njesia nr.67-NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 1 - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 99ari 42m² (39942m²) në ZK Grabanicë, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia nr.68-NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 2 – kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1ha 86ari 30m² (18630m²) në ZK Grabanicë,  Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njesia nr.69-NPB Malishgani Ngastra nr.247-1 në Dranashiq – kjo shitje ofron tokën  me sipërfaqe 77ari 57m² (7757m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njesia nr.70-NPB Malishgani Toka Bujqësore- Zllakuqan 1 - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 82ari 43m² (8243m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njësia nr.71-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20176m² (2ha 01ari 76m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 16,000)

Njësia nr.72: KB Kosova Tokë Bujqësore  Suhodoll XIV  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11202m² (1ha 12ari 02m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.73-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 29611m² (2ha 96ari 11m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr.74-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12602m² (1ha 26ari 02m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.75-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 21299m² (2ha 12ari 99m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.76-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20360m² (2ha 03ari 60m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 11,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.77-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6520m² (65ari 20m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.78-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6087m² (60ari 87m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 4,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.79-Bujqësia Tokë Bujqësore Hamidi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6904m² (69ari 04m²) ZK  Hamidi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89; KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë;

Njësia nr.80-KB Kosova Tokë Bujqësore Grackë e Vjetër I  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32096m² (3ha 20ari 96m²) ZK Grackë e Vjetër, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;

Njësia nr.81-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Korishë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 16294m² (1ha 62ari 94m²), që ndodhet në ZK Korishë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.82-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Atmaxhë 6 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 24293m² (2ha 42ari 93m²), që ndodhet në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.83-NSH NB Mirusha - Prona në Mirushë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 06ari 94m² (20694m²), me kulturë arë kl.5 në ZK Mirushë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.84-NSH NB Mirusha - Prona në Carrallukë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 59ari 29m² (25929m²), me kulturë arë kl.4,5 në ZK Carrallukë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.85-NSH NB Mirusha - Prona në Senik 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 02ari 57m² (30257m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6,7 në ZK Senik, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.86-KB Zadruga Shtërpcë-Prona në Stagovë 2 - Ofron për shitje tokën në ZK Stagovë, komuna Kaqanik, me sipërfaqe të përgjithshme 10936m² (1ha 9ari 36m²). (Depozita e ofertës: € 3,000)
 

Njësia nr.87-KB Zadruga Shtërpcë-Prona në Stagovë 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Stagovë, komuna Kaqanik, me sipërfaqe të përgjithshme 31822 m² (3ha 18ari 22m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.88-KB Zadruga Shtërpcë-Tokë dhe shitore në Sevce - Ofron për shitje tokën dhe shitore në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 17006m² dhe shitorja me sipërfaqe të përgjithshme prej 248m².
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.89-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Atmaxhë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 63171m² (6ha 31ari 71m²), që ndodhet në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.90-NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 60859m² (6ha 08ari 59m²), me kulturën arë, mal kl.2,6 në ZK  Vranjak, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.91-NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24844m² (2ha 48ari 44m²), me kulturë mal kl.2 në ZK Vranjak, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.92-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 7 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 95271m² (9ha 52ari 71m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës:€ 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.93-NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e  klasës 4. 
Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92 

Njësia nr.94-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 57ari 34m² (15734m²), me kulturë arë kl. 6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.95-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 85ari 85m² (8585m²), me kulturë arë kl. 5 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.96-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 83ari 57m² (8357m²), me kulturë arë kl. 5 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.97-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 10ari 77m²   (11077m²), me kulturë arë kl. 5,6 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.98-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12181m² (1ha 21ari 81m²), që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren.  (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.99-NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 35627m² (3ha 56ari 27m²), me kulturë arë kl. 2 në ZK  Krusha e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.100-NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 7701m² (77ari 01m²),  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Krusha e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.101-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 71917m² (7ha 19ari 17m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.102-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19533m² (1 ha 95 ari 33m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.103-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 4 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 68067m² (6ha 80ari 67m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.104-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 89360m² (8ha 93ari 60m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.105-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 79ari 33m² (7933m²), me kulturë arë kl. 6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.106-NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 37m² (5737m²), me kulturë arë dhe kullosë kl. 5,6 në ZK  Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.107-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11634m²),  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.108-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 09ari 08m²  (20908m²),  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.109-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 56ari 15m² (15615m²),  me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.110-DTP Mladost -Objekti nr. 2 në Sevce - ofron për shitje pronën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me kulturë ndërtesë  në sipërfaqe prej 55m² dhe tokë/oborr në sipërfaqe prej 56m², që e përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 111m². Objekti është konstruksion i fortë, objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhese ndërsa nuk ka kulm. (Depozita e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:„Mladost“Trgovinsko preduzece, Štrpce Fi .24/74

Njësia nr.111-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 05ari 89m² (30589m²), me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.112-NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 8 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej  1ha 92ari 92m² (19292m²),  me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Hoqa e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.113-NBI Rahoveci - Prona në Denjë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23954m²), me kulturë arë, vreshtë kl. 4 në ZK  Denjë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.114-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 17ari 29m² (41729m²), me kulturë kullosë kl. 3 në ZK  Denjë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.115-NSH Vreshtaria Toka bujqësore në Shpenadi 1- ofron për shitje tokën/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3307m² (33ari 07m²),  që ndodhet në ZK Shpenadi, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu – Prizren - Fi.696/90; 
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92) 

Njësia nr.116-NSH D.L.B. Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Zojz 1 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 23ari 94m² (12394m²),   në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.

 
<