Shitja e Aseteve në Likuidimi - 52

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 52 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?


Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 25 nëntor 2019

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00 

 

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja e aseteve 52:

Njësia nr.122-NSH Zadruga Shtërpce – Tokë bujqësore në Biti të Epërme 6

Njesia nr. 105-NSH NBI Rahoveci – Prona ne  Xerxe 7

 

Njësia nr.01-Zhivko Vasiq Toka në Petroc (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 50935m² (5ha 09ari 35m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Petroc të Komunës së Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Zhivko Vasiç Ranillug

Njësia nr.02-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot E) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 77219m² (7ha 72ari 19m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.03-PMN Sharr Toka në Bob (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 1839m² (18ari 39m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bob, në Komunën Kaçanik. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Sh.A "SHARR - Holding", DD "ŠAR- Holding Fi-605/89

Njësia nr.04-Tefik Canga Toka në Busi (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 52523m² (5ha 25ari 23m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Busi të Komunës së Prishtinës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Kombinati Drurit Tefik Çanga Ferizaj Fi-631/89,SHA K. Industrial i Drurit Ferizaj Fi-6725/92

Njësia nr.05-Agroprodukti Toka në Hodonoc (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8163m² (81ari 63m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Hodonoc në Komunën e Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.06-Agroprodukti Toka në Shipashnicë të Poshtme (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6437m² (64ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Shipashnicë e Poshtme në Komunën e Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh "Krivo Reka" Kamenicë (Fi -166/90) SHA "YUKO-KAMENICA"Kamenicë (Fi7853/92)

Njësia nr.07-Jometalet Kaolini Toka në Lisockë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22797m² (2ha 27ari 97m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lisockë në Komunën e Kamenicës, e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Minierat e kaolinit dhe bentoniti “Jometalet” Kamenicë (Fi 737/89)

Njësia nr.08-KB Prekoci Objektet në Prekovc - ofron për shitje dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme prej 560m², në ZK dhe në afërsi të fshatit Prekoc Komuna e Novobërdës, të cilat janë të përshtatshme për veprimtari bujqësore. Nuk ka tokë të ofruar në këtë shitje. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB „Prekovci“ Novobërdë Fi-1612/90

Njësia nr.09-Agromorava Toka ne Sllatinë të Epërme (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 32909m² (3ha 29ari 09m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë e Epërme në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

 Njësia nr.10-Morava e Binces Toka në Gllamë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 24951m² (2ha 49ari 51m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit dhe në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava Gjilan (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gjilan (Fi -6270/92)

Njësia nr.11-Agrokultura Toka në Malishevë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 24334m² (2ha 43ari 34m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë të Komunës së Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Gjilan Fi - 670/89 OP Mladost Gjilan Fi -106 /78 JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan Fi - 1865/96

Njësia nr.12-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot I) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 766m² (7ari 66m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.13-Ramadan Agushi Toka Sadovine të Çerkezve (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 8801m²   (88ari 01m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi - 1386/90)

Njësia nr.14-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 21404m² (2ha 14ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.15-KB Zhegra Toka në Lladovë - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5575m² (55ari 75m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.16-KB Zhegra Toka në Zhegër - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12276m² (1ha 22ari 76m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Gjilan (Fi-529/98)

 Njësia nr.17-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.18-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh  Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njësia nr.19-Agromorava Toka në Viti (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 948m² (9ari 48m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.20-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1880m² (18ari 80m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.21-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovice (Lot J) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1054m² (10ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.22-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4489m² (44ari 89m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.23-Agromorava Toka në Viti (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1700m²  (17ari 00m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.24-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh  Fi-1609/90 

Njësia nr.25-Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.26-Agromorava Toka në Tërstenik (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.27-Morava e Binces Vetura Mercedes – ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2,497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava Gjilan (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gjilan (Fi -6270/92)

Njësia nr.28-Kualiteti Lokali në Gjilan- ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Fi. 888/89 & SHA Kualiteti

Njësia nr.29-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G)  - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Gjilan Fi - 670/89 OP Mladost Gjilan Fi -106 /78 JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan Fi-1865/96

Njësia nr.30-Univerzal Vetëshërbimi në Soqanicë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 465m²  sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve nuk paraqitet me sipërfaqe.  Lokali gjendet në përdhesen e një ndërtese banimi në Soqanicë.  Prona është e lëshuar me qira. Toka ku ndodhet ky lokal nuk është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: €  10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Univerzal – Leposaviq Fi  628/89; NSH Univerzal UNMIK regj. Nr.  80497288

Njësia nr.31-Toka bujqësore në Frashër 1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe  110356m² (11ha 3ari 56m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore. Prona është e lëshuar pjesërisht me qira. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.32-Toka bujqësore në Frashër 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 140451m² (14ha 4ari 51m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik DD Fi-7898/92; K.P Agrokultura, nr. biz: 80091117

Njësia nr.33-Elan Toka në Gllavotin - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 100492m² (10ha 4ari 92m²), ZK Gllavotin, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan-Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.34-Lux Lokali Napred - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 51m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 49.73m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.35-NSH Elan Toka në ZK Brusnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²),  në ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.36-Elan parcelat 009-0, 010-0 dhe 01-01 në Bruznik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 30073m² (3ha 00ari 73m²),  në ZK Bruznik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.37-Drenica Parcelat 171-0 dhe 172-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25703m² (2ha 57ari 3m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve (1977); NShBQ Drenica (Fi-714/89); Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                             
Njësia nr.38-Elan Parcela 00083-0 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.39-Drenica Parcela 259-3 në Likoshan - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 489601m² (48ha 96ari 1m²), në ZK Likoshan, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve (1977); NShBQ Drenica (Fi-714/89); Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.40-Toka në Korenicë - Tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 87ari 49m² (88749m²) në ZK Korenicë, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.41-Toka në Lutogllavë 2 - tokë me sipërfaqe 2ha 58ari 99m² (25899m²) në ZK Lutogllavë, komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.42-Parcelat nr. 68 dhe 113-2 ZK Grabanicë - Tokë me sipërfaqe 1ha 11ari 77m² (11177m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP KBI Dushan Mugosha Duq, Pejë p.s.p  Fi.525/89 Fi.753/89; KBI Bujqësia SHA, Pejë Fi. 1922/92

Njësia nr.43-Plantacioni i Vishnjeve në ZK Dollc – tokë me sipërfaqe 40ha 98ari 70m² (409870m²) në ZK Dollc, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njësia nr.44-Parcela nr. 303-189 ZK Kpuz - me sipërfaqe 2ha 55ari 42m² (25542m²) në ZK Kpuz, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP KBI Dushan Mugosha Duq, Pejë p.s.p  Fi.525/89 Fi.753/89; KBI Bujqësia SHA, Pejë Fi. 1922/92

Njësia nr.45-Ereniku PP – Toka në Hereç 1 - me sipërfaqe 5ha 37ari 06m² (53706m²) në jug të ZK Hereç, komuna Gjakovë. Vetëm parcela 692-0 ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.46-Ereniku PP – Toka në Hereç 2 – tokë me sipërfaqe 5ha 61ari 94m² (56194m²) në ZK Hereç, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në dy rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.47-Parcelat nr.98-4, 98-5 dhe 99-8 ZK Jashanicë - me sipërfaqe 1ha 18ari 13m² (11813m²) në ZK Jashanicë, pranë shkollës fillore, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90

Njësia nr.48-Parcelat 39-3 dhe 40-0 ZK Jashanicë - me sipërfaqe 71ari 47m² (7147m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Vetëm parcela nr.40 ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 500)

Njësia nr.49-Parcela 97-2 ZK Gjurgjevik - me sipërfaqe 7ari 20m² (720m²) në ZK Gjurgjevik, Komuna Klinë. Parcela ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 500)

Njësia nr.50-Parcela nr.148-3 ZK Klinafc - me sipërfaqe 32ari 38m² (3238m²) në ZK Klinafc, komuna Klinë. Prona është afër por nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.51-Toka bujqësore Gurrakoc 1 - me sipërfaqe 8ha 48ari 37m² (84837m²) në ZK Gurrakoc, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89                                                                    

Njësia nr.52-NT Koreniku Supermarketi nr.1 në Istog - lokal etazh me sipërfaqe 207m² sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që   gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Rr. Skënderbeu, komuna Istog. Prona nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr.53-NSH Dubrava – Toka në Tuçep – me sipërfaqe 3ha 21ari 1m² (32101m²) në ZK Tuçep, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.54-NPB Malishgani Parcela nr. 563 dhe 543 në Jashanicë – me sipërfaqe 1ha 61ari 61m² (16161m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.55-NPB Malishgani Parcela nr. 527, 546 dhe 555 në Jashanicë - me sipërfaqe 2ha 19ari 10m² (21910m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.56-Parcelat 456-2, 497 dhe 501-11 në Dush - me sipërfaqe 3ha 64ari 03m² (36403m²) në  ZK Dush, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.57-Toka në Gërgoc - me sipërfaqe 84ari 99m² (8499m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike.  
(Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.58-Parcela nr. 239 në Gërgoc - me sipërfaqe 61ari 24m² (6124m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.59-Toka Bujqësore Damjan 4 - me sipërfaqe 3ha 69ari 18m² (36918m²) në ZK Damjan, Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 5,000)    
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.60-Toka në Kosuriq - me sipërfaqe 3ha 05ari 49m² (30549m²) në ZK Kosuriq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP KBI Dushan Mugosha Duq, Pejë p.s.p, Fi.525/89 Fi.753/89; KBI Bujqësia SHA, Pejë Fi. 1922/92

Njësia nr.61-KB Dubrava-Toka bujqësore në Gurrakoc - me sipërfaqe 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.62-NSH Deva Ngastra nr. 705 ZK Devë - me sipërfaqe 12ari 10m² (1210m²) në ZK Devë, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI "Deva" p.p., Gjakovë (Fi. 497/89)

Njësia nr.63-Parcela nr.378 ZK Gërgoc - me sipërfaqe 56ari 71m² (5671m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.64-Parcela nr. 591 ZK Gërgoc - me sipërfaqe 55ari 63m² (5563m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.65-Parcela nr. 158-48 në Zllakuqan - me sipërfaqe 17ari 29m² (1729m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.66-NPB Malishgani - Parcela nr. 83-1 në Drashaniq -  me sipërfaqe 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofertës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat; 
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90) 

Njësia nr.67-NSH Dubrava - Toka bujqësore Gurrakoc 2  - me sipërfaqe 4ha 13ari 2m² (41302m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.68-Ratar Tokë Bujqësore Llapllaselle XI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 19502m² (1ha 95ari 2m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.69-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17800m² (1ha 78ari) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.70-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 31802m² (3ha 18ari 2m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 25,000)

Njësia nr.71-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XIV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14811m² (1ha 48ari 11m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.72-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 21086m² (2ha 10ari 86m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 17,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.73-KB Shtime Tokë Bujqësore Muzeqinë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10776m² (1ha 7ari 76m²) ZK Muzeqinë, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.74-KB Shtime Tokë Bujqësore Vojnovc I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9715m² (97ari 15m²) ZK Vojnovc, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.75-KB Shtime Tokë Bujqësore Vojnovc II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9434m² (94ari 34m²) ZK Vojnovc, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KB "Shtime"; KB Lipjan; OTHBPB KB Shtime, KBI Milan Zeqar Ferizaj  ; Fi-663/89.

Njësia nr.76-Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10526m² (1ha 05ari 26m²) në  Veternik, ZK Prishtinë, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.77-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 24437m² (2h 44ari 37m²) ZK Suhadoll, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
  
Njësia nr.78-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhodoll XV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 4458m² (44ari 58m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.79-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IX - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 74302m² (7ha 43ari 02m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
  
Njësia nr.80-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë X - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 12136m² (1ha 21ari 36m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.81-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XII - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 85795m² (8ha 57ari 95m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94; 

Njësia nr.82-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 37191m² (3ha 71ari 91m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.83-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 35919m² (3ha 59ari 19m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.84-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8740m² (87ari 40m²) ZK Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.85-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5395m²  (53ari 95m²) ZK  Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.86-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në ZK    Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.87-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.88-KB Kosova Tokë Bujqësore Rufc i Ri II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 60233m²  (6ha 02ari 33m²) në ZK Rufc i Ri, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.89-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9027m² (90ari 27m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.90-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5925m² (59ari 25m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.91-KB Flora Tokë Bujqësore Dobërdol - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 38738m² (3ha 87ari 38m²) ZK Dobërdol, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.92-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.93-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11862m² (1ha 18ari 62m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.94-Ratar Tokë Bujqësore Livagjë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5490m² (54ari 90m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.95-KB Flora Tokë Bujqësore Repë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8720m² (87ari 20m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.96-KB Flora Tokë Bujqësore Repë II -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 7084m² (70ari 84m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 700)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.97-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22741m² (2ha 27ari 41m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Kosova Export"  OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.98-KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²) në  ZK Ribar I Vogël, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.99-KB Kosova Tokë Bujqësore Breg i Zi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1ha 85ari 57m²) në ZK Bregu i Zi, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.100-Ratar Tokë Bujqësore Uglar III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16756m² (1ha 67ari 56m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89

Njësia nr.101-NSH Lavërtari-Blegtori -Tokë bujqësore në Trepetincë 12 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 55280m² (5ha 52ari 80m²) në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.102-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Landovicë 3 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e  përgjithshme prej 233604m² (23ha 36ari 04m²) me kulturë kullosë kl.5 dhe rajon ujor-lum në ZK Landovicë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.103-NSH NBI Rahoveci-Prona në Pastasellë - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 50ari 34m² (5034m²), në ZK Pastasellë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.104-NSH NBI Rahoveci-Prona në Xërxë - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 75ari 26m² (27526m²), në ZK Xërxë, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.106-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Sushicë - ofron për shitje tokën në ZK Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 172751m² (17ha 27ari 51m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.107-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Sushicë 1 - ofron për shitje tokën në ZK  Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 235969m² (23ha 59ari 69m²). (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.108-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Sushicë 2 - Ofron për shitje tokën në Sushicë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 109905m² (10ha 99ari 05m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DS“PIK Mian Zeqar”, (Fi.56/90)

Njësia nr.109-NSH Vreshtaria-Toka Bujqësore në Medvec - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 218635m²  (21ha 86ari 35m²), që gjendet në ZK Medvec, Komuna e Prizrenit. Në kuadër të kësaj prone gjendet një ndërtesë/depo me sipërfaqe prej 113m² e cila depo nuk ështe e regjistruar në dokumente kadastrale. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)   

Njësia nr.110-NSH NB Mirusha-Prona në Vërmicë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 98ari 96m² (29896m²) , në ZK Vërmicë, Komuna e Malishevës.(Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.111-NSH NB Mirusha -Prona në Vërmicë 2  - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 07ari 04m² (80704m²), në ZK Vërmicë, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.112-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vërbeshticë 11 - ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 284859m² (28ha 48ari 59m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.113-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Trepetincë 10 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 72614m² ((7ha 26ari 14m²) në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 25,000)

Njësia nr.114-NSH Lavërtaria-Blegtoria-Tokë bujqësore në Atmaxhë 2 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 75ari 62m² (27562m²), në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.115-NBI Rahoveci-Prona në Radost 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 22296m²  (2ha 22ari 96m²), në ZK Radost,  Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.116-NSH Zadruga-Prona në Brod 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Brod, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 37484m² (3ha 74ari 84m²). (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.117-NSH Zadruga-Prona në Brod 2 - ofron për shitje tokën në ZK Brod, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 15285m² (1ha 52ari 85m²). (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.118-NSH NBI Rahoveci–Prona në Hoqë të Madhe 5 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m² (17022m²), në ZK Hoqë e Madhe,  Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.119-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 45ari 78m² (84578m²),  në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.120-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 75ari 07m² (37507m²), në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.121-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), në ZK Ratkoc,Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.123-NSH Zadruga Shtërpce-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 7 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme, 29593m² (2ha 95ari 93m²)  me kulturë kullosë kl.5.  (Depozita e ofertës:  € 4,000)

Njësia nr.124-NSH Zadruga Shtërpce-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 8 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme, 93392m² (9ha 33ari 92m²), me kulturë kullosë kl.5.  (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.125-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Lutogllavë - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.126-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Caparc 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 7133m²(71ari 33m²) me kulturë livadh i kl.4, në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.127-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 01ari 98m² (10198m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.128-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 54ari 81m² (15481m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.129-NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Vogël 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 18m² (19218m²), në ZK Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.130-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vrbeshtica 7 - ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 33073m² (3ha 30ari 73m²). (Depozita e ofertës:€ 8,000)

Njësia nr.131-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vrbeshtica 9 - ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 53040m² (5ha 30ari 40m²). (Depozita e ofertës:€ 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.132-NBI Rahoveci -Prona në Retijë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec.(Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.133-NBI Rahoveci-Prona në Retijë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.134-Shitorja në fshatin Kërstec – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstec, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje. 
Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.135-NBI Rahoveci -Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.136-NBI Rahoveci-Prona në Brestoc 2 - ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.137-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Petrovë 7 - ofron për shitje tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 35ari 60m² (53560m²), në ZK Petrovë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<