Shitja e Aseteve në Likuidim - 45

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 45 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 03 Prill 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Vërejtje: Njësia në vijim është tërhequr nga Shitja 45 e Aseteve në Likuidim:

Njësia nr.61: Ratar Tokë Bujqësore Hajvali IV

 

Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Bablak (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 853m² (8ari 53m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bablak Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1237m² (12ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Papaz Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.03-Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32402m² (3ha 24ari 02m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.04-KB Prekoci Objektet në Prekoc - ofron për shitje objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 560m², në ZK dhe në afërsi të fshatit Prekoc Komuna e Novobërdës, të cilat janë të përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB „Prekovci“ Novobërdë Fi-1612/90

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Kabash (Lot A) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 8639m² (86ari 39m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kabash,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot B)–  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 32909m² (3ha 29ari 09m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë e Epërme në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.07-Pasuria Bujqësore Toka në Prelez i Jerlive (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8781m² (87ari 81m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Prelez i Jerlive në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 6459m² (64ari 59m²), në ZK  dhe në afërsi të fshatit Velekincë, Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96.

Njësia nr.10-Agromorava Toka në Pozharan (Lot F) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 29356m² (2ha 93ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pozharan në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.11-Qëndresa Lokali 5 në Kamenicë - ofron për shitje lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej 260m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive përballë Qerdhës së Fëmijëve në Kamenicë, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 16,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHT “Morava” Kamenicë (Fi-711/89)

Njësia nr.12-Morava e Binçës Toka në Gllamë – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 24951m² (2ha 49ari 51m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
HGIP Binacka Morava (Fi-307/89); N.Sh. DD “Binacka Morava” (Fi -6270/92),

Njësia nr.13-Agromorava Toka në Viti (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2561m²  (25ari 61m²), në ZK dhe Komunën e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.14-Agrokultura Toka në Malishevë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 24334m² (2ha 43ari 34m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë të Komunës së Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96.

Njësia nr.15-Elan Toka në Dumnicë e Llugës - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 66933m² (6ha 69ari 33m²),  në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.16-LUX Lokali Dëshira e Juaj I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.17-LUX Lokali Dëshira Juaj II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 52m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 50.30m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.18-LUX Lokali Kristal - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e  lirë, e demoluar pjesërishtë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.19-LUX Lokali Napred - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 51m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 49.73m².   Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.20-LUX Lokali Shija I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 77.76m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.21-LUX Lokali Shija II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.22-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr. 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                   

Njësia nr.23-NSH Elan Toka në ZK Brusnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²),  në ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92;
N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.24-NSHBQ Drenica parcela 00195-0 në Polluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 28122m²  (2ha 81ari 22m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.25-NSH Produkt Toka Bujqësore në Qirez - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 17011m² (1ha 70ari 11m²), në ZK Qirez, Komuna e Skenderajt.  (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.28-Produkti Toka në Brojë 6 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 14673m²(1ha 46ari 73m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njësia nr.29-Elan Toka në Muhaxher i Epërm-Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.31-NSH Produkt Parcela 871-1 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 6960m² (69ari 60m²), në ZK Klinë e Epëme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.32-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 29553m² (2ha 95ari 53m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.33-NSH Produkt Tokë bujqësore në Prekaz i Epërm 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 98113m² (9ha 81ari 13m²), në ZK Prekaz i Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr. 34 - Toka bujqësore Gurrakoc 1 - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 48ari 37m² (84837m²) në ZK Gurrakoc, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89
                                                                    
Njësia nr. 35 - NT Koreniku Dyqani nr. 3 në Istog – dyqan me sipërfaqe 58m² sipas matjeve në terren  (45m² sipas listës së aseteve) që gjendet në rr. Bajram Gashi afër qendrës së qytetit, komuna Istog. Toka NUK është pjesë e shitjes.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 36 - NT Koreniku Dyqani nr. 4 në Istog - dyqan etazh me sipërfaqe 37m² sipas matjeve në terren (30m² sipas listës së aseteve) që gjendet në përdhesen e objektit në rr. Dr. Ibrahim Rugova, në qendër të qytetit, komuna Istog. Toka NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht, lokali është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr. 37 - NT Koreniku Dyqani nr. 5 në Istog - dyqan me sipërfaqe 25m² sipas matjeve në terren (22m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhesë të objektit në rr. Bajram Gashi, në qendër të qytetit, komuna Istog. Toka NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr. 38 - KB Bec Toka Bujqësore në Shishmon të Bokës - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 5ari 24m² (10524m²) në ZK Shishman i Bokës, Komuna Gjakovë. Toka ka qasje në rrugë publike. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.  
(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr. 39 - Parcelat nr. 113-0, 103-2 në ZK Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 63ari 21m² (26321m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 10,000)

Njësia nr. 40 - Parcela nr. 175-4 në ZK Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 83ari 5m² (8305m²) që ndodhet në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)

Njësia nr. 41 - Parcela nr. 33-5 në Klinafc - tokë bujqësore me sipërfaqe 39ari 52m² (3952m²) në ZK Klinafc, Komuna Klinë. Prona është pranë rrugës publike por nuk ka qasje direkte në të, aktualisht qasja bëhet përmes pronës private. (Depozita  e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr. 42 - NSH Ereniku PP - Toka Rastavica D - tokë bujqësore me sipërfaqe totale 7ha 1ari 22m² (70122m²) në ZK Rastavicë, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Ereniku - Prodhimtaria Primare” Gjakovë, Fi-460/89, Fi.198/90

Njësia nr. 43 - KB Kooperimi - Toka bujqësore në Sigë 1 - tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 74ari 50m² (37450m²) në ZK Sigë, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr. 44 - NT Ereniku Tregtia Shitorja në Brekoc - lokal afarist si dhe parcela nr. 380-2 me sipërfaqe 57m² sipas certifikatës së pronës. Sipas matjeve objekti ka 93.4m² bruto. Pjesa e dyqanit në sipërfaqe prej 39.27m² sipas matjeve shtrihet në parcelën nr. 381-2 në pronësi të Komunës  Gjakovë ku si e tillë kjo parcelë  NUK është pjesë e shitjes. Prona  ndodhet në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona ka qasje në rrugë publike përmes parcelës 381-2, përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTShP “Tregtia”, Gjakovë (Fi. 459/89)

Njësia nr. 45 - KB Gurakoc - Toka bujqësore në Zallq 6- tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr. 46 – KBI Bujqësia - Parcela nr. 4-5 në Çallapek - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 44ari 99m² (14499m²) në ZK Çallapek, komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr. 47 – KBI Bujqësia - Parcela nr. 228 në Çallapek - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 65ari 38m² (16538m²) në ZK Çallapek, komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr. 48 – KBI Bujqësia – Toka Bujqësore në Rosulë - tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në ZK Rosulë, Komuna Pejë. Prona ka qasje të pjesshme në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI “Dushan Mugosha – Duq p.s.p.”, Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr. 49 – KB Kooperimi - Toka në Broliq - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NP Kooperuese me p.p.; KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr. 50 - KB Liria - Toka bujqësore në Budisalc - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 13ari 90m² (81390m²) në ZK Budisalc, Komuna Kinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr. 51 - KB Bec Toka në Kodrali të Becit - tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 69ari 18m² (46918m²) në ZK Kodrali e Becit, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr. 52 - NT Koreniku Supermarketi nr.1 në Istog - lokal afarist në etazh me sipërfaqe 207m²   sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Rr. Skënderbeu, komuna Istog. Prona nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr. 53 - Toka në Dashinoc 3 – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 4ha 15ari 78m² (41578m²) që ndodhen në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Deçani”, Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr. 54 - Parcela nr.293 në Dashinoc – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 27ari 43m² (32743m²  ) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Deçani”, Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr. 55 - Toka Bujqësore Damjan 1 - tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 56ari 95m² (55695m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje ne rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr. 56 - Toka Bujqësore Damjan 2 – tokë bujqësore me sipërfaqe 9ha 14ari 23m² (91423m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje direkte në rrugë publike. Pjesë e parcelës 1213-0 është e punuar, nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzim prone. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr. 57 - Toka Bujqësore Damjan 3 – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 53ari 35m² (35335m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike.  Ajo është e rrethuar me tel, nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzim prone. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr. 58 - Parcela nr.821 në Zatriq - tokë me sipërfaqe 452m² në ZK Zatriq, komuna Rahovec. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Në perëndim të parcelës ekziston një burim i ujit të pijshëm i cili si resurs nëntokësor nuk i bartet blerësit të ardhshëm. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NMKGI “Deva” p.p., Gjakovë Fi.  497/89

Njësia nr. 59 - Ratar Tokë Bujqësore Hajvali II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8740m² (87ari 40m2) ZK Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 60 - Ratar Tokë Bujqësore Hajvali III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5395m² (53ari 95m²) ZK  Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 62 - Ratar Tokë Bujqësore Matiqan V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 380m² (3ari 80m²) ZK Matiqan, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 63 - Ratar Tokë Bujqësore Preoc VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7274m² (72ari 74m2) në ZK Preoc, komuna  Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 64 - Ratar Tokë Bujqësore Çagllavice IV  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4873m² (48ari 73m2) në ZK  Çagllavicë, komuna Prishtinë.  (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 65 - Ratar Tokë Bujqësore Çagllavice V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17989m² (1ha 79ari 89m2) në ZK  Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr. 66 - Ratar Tokë Bujqësore Çagllavice VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 81397m² (8ha  13ari 97m2) në ZK  Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 67 - Jugoplastika Shitorja Mitrovicë - përfshinë shitoren me sipërfaqe sipas dokumenteve që posedon AKP-ja 74.61m2 kurse sipas matjeve në terren 66m2. Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës disa kate në një pjesë atraktive të qendrës së Mitrovicës, në sheshin Mehë Uka,  Mitrovicë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
NSh “Jugoplastika”, Prishtinë                             

Njësia nr. 68 - Investbanka Shitorja Prishtinë – kjo njësi përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 95.51m², nga të cilat 66.41m² në përdhes dhe 29.10m² në bodrum, i cili gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe në Sheshin Zahir Pajaziti p.n. në Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh Investbanka; Fi-13383/95;  Nr.fiskal 601775317

Njësia nr. 69 - Bujqësia Tokë Bujqësore Hamidi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6904m² (69ari 04m²) ZK  Hamidi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89; KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë;

Njësia nr. 70 - KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.
(Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr. 71 - KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.
(Depozita e ofertës: € 48,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr. 72 - Ratar Tokë Bujqësore Hajvali I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 33499m² (3ha 34ari 99m²), ZK  Hajvali, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr. 73 - KB Kosova Tokë Bujqësore Grackë e Vjetër I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32096m2 (3ha 20ari 96m2) ZK Grackë e Vjetër, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr. 74 - KB Kosova Toke Bujqësore Rufc i Ri II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 60233m² (6ha 02ari 33m²) në ZK Rufc i Ri, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Kosova”; KB Lipjan;  
SHA  “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.75 - NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 4 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna e Prizrenit me sipërfaqen e përgjithshme prej 73773m² (7ha 37ari 73m²), me kulturë arë e kl.2,3,4. Vërejtje: Sipas gjendjes faktike në terren, është vërejtur se në ngastrën kadastrale 347-0 ndodhen disa objekte të karakterit të përkohshëm të cilat shfrytrëzohen si shtallë/stane për strehimin e deleve dhe ushqimin e tyre. (Depozita e ofertës:  € 45,000)

Njësia nr.76 - NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 10 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Trepetincë, me sipërfaqe të përgjithshme prej 72614m² (7ha 26ari 14m²),  me kulturë arë e kl. 5.
(Depozita e ofertës:  € 35,000)

Njësia nr.77 - NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Atmaxhë 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Atmaxhë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 63171m² (6ha 31ari 71m²), me kulturë arë e kl 4.
(Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi.-698/89,

Njësia nr.78 - NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 1 - Prona ofruar në tender ka sipërfaqe të përgjithshme prej 6ha 08ari 59m² (60859m²), me kulture arë kl.2,6 në ZK Vrajakë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.79 - NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 4 - Prona ofruar në tender ka sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 48ari 44m² (24844m²), me kulturë mal kl.2 në ZK Vrajakë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.80 - NSH Lidhja e Vozitësve - Prona në Tusuz - ofron për shitje parcelat nr.P-71813068-08606-0 me sipërfaqe 6600m² dhe P-71813068-08614-0 me sipërfaqe 5450m², duke përfshirë një sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 20ari 50m² (12050m²) që ndodhen në ZK Prizren, Komuna Prizrenit. Vërejtje - Sipas Aktvendimit të Zyrës Komunale Kadastrale është krijuar servituti i përhershëm për qasje në rrugën publike, për shfrytëzim të ecjes në këmbë dhe me makinë në cilëndo kohë, në favor të parcelës P-8614-0 i cili mundëson kalimin nëpër ngastrat kadastrale në pronësi private me nr: 8610-0 (75m²), 8611 (76m²) dhe 8613 (82m²), konform vendimit të gjykatës, ku këto prona nuk janë në shitje. Gjithashtu në ngastrën kadastrale 8614-0 pjesërisht  ndodhet një ndërtesë (P+1 - ndërtesa e ish administratës së NSH-së) e cila tani nuk është në shfrytëzim dhe nuk është e regjistruar në regjistra kadastral. (Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Tusus - Prizren-  Savez Vozaca deri ne vitin 1996 dhe Lidhja e Vozitesve  Prizren, nr.regjistri nga Gjykata ekonomike Fi 980/91.

Njësia nr.81 - NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Sevce 7 - Ofron për shitje tokë në ZK Sevce, komuna Shtrpce, me sipërfaqe prej 95271m² (9ha 52ari 71m²) me kulturë kullosë, klasa 6. (Depozita e ofertës:  € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.82 - Tokë bujqësore në Nashec - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 21434m² (2ha 14ari 34m²), me kulturë arë Kl.5 që ndodhet në ZK Nashec, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.83 - Tokë bujqësore në Trepetincë - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej    10971m² (1ha 09ari 71m²), me kulturë arë Kl.5 që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.84 - NSh Liria - Lokali në Prevallë - ofron për shitje pronën/objektin që ndodhet në ZK Gornja Sellë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 273m² i cili është i ndërtuar/vendosur në parcelën me nr.P-71813012-00135-1 të regjistruar në emër të NSh-së.  Vërejtje - Lokali/objekti lëndë e shitjes gjendet në pjesën ku shtrihet fshati turistik Prevallë i cili është në kuadër të Ligjit mbi Parkun Kombëtar “Sharri” zonën e 3-të.  Sipas gjendjes faktike ka zgjerime në objekt. Zgjerimet e bëra në objekt dhe jashtë objektit (162m²+381m²) që përfshijnë një sipërfaqe totale prej S=543m² nuk janë lëndë e shitjes si dhe të njëjtat shtrihen në parcelat të cilat nuk janë pronë NSH-së. Andaj, sipërfaqja totale e cila është pjesë e shitjes, është vetëm sipërfaqja S=273m² aq sa edhe figuron të jetë prona sipas Certifikatës Pronësore. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSH “Liria” – Prizren FI-330/89; FI-6963/92.

Njësia nr.85 - NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK  Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e  klasës 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore.  (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92
 
Njësia nr.86 - NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 57ari 34m² (15734m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.87 - NBI Rahovec - Prona në Drenoc 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 85ari 85m² (8585m²) me kulturë arë kl.5 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.88 - NBI Rahoveci - Prona në Drenoc 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 83ari 57m² (8357m²), me kulturë arë e kl.5 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.89 - NBI Rahovec - Prona në Drenoc 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 10ari 77m² (11077m²), me kulturë arë kl.5,6 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.90- NSH Lavertari -Blegtori- Tokë Bujqësore në Lubizhdë 9 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 26600m² (2h 66ari 00m²), me kulturë arë e kl.4 që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 30,000)

Njësia nr.91 - NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Trepetincë 5 -  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren dhe përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12181m² (1ha 21ari 81m²) me kulturë arë e kl.3.
(Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.92 - NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 35627m² (03ha 56ari 27m²) me kulturë  arë e kl. 1,2 në ZK Krusha e Madhe, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.93 - NBI Rahoveci - Prona në Krushë të Madhe 3 - Prona ofruar në tender ka sipërfaqe të përgjithshme prej 7701m² (77ari 01m²) me kulturë  arë e kl. 2,5 në ZK Krusha e Madhe, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.94 - NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sevce 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevc, komuna Shtërpce,  me sipërfaqe të përgjithshme prej 71917m² (7ha 19ari 17m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.95 - NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sevce 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevc, komuna Shtërpce,  me sipërfaqe të përgjithshme prej 19533m2 (1ha 95ari 33m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.96 - NSH Zadruga Shtërpcë- Prona në Sevce 4 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevc, komuna Shtërpce,  me sipërfaqe të përgjithshme prej 68067m² (6ha 80ari 67m²), me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.97 - NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Sevce 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevc, komuna Shtërpce,  me sipërfaqe të përgjithshme prej 89360m² (8ha 93ari 60m²) me kulturë kullosë kl.6. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.98 - NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Mamushë 1 – Ofron për shitje tokën (Pronën) që e përbëjnë sipërfaqen e përgjithshme prej 1ha 33ari 35m² (13335m²) me kulturë kullosë e kl.3, dhe arë e kl.2,3,4 që ndodhet në ZK Mamushë, Komuna e Mamushës. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Preduzece za proizvodnju vinskih i stonih sorta grozdja “Vinogradarstvo” sa p.o. u Dusanovu – Prizren  Fi.696/90;
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)  


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.

 
<