Shitja e Aseteve në Likuidim - 58

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin

 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 58 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2022

Shkarko FORMULARIN në vijim:  

Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Shiko Videon

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me:
07 Shtator 2022

prej
10:00 h -12:00 h

Në Grand Hotel, Salla e Konferencës, Prishtinë

 

Vërejtje: Njësia në vijim është tërhequr nga Shitja e aseteve 58:

Njësia nr.23-Urata Lokali nr.13 në Breg të Diellit

 

Njësia nr.01-Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas listës së aseteve është 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Gjilan (Fi. 888/89) & SHA Kualiteti

Njësia nr.02-KB Novobërda Toka dhe Objekti – ofron për shitje tokën në sipërfaqe totale prej 11,645m² (1ha 16ari 45m²), oborrin prej 11,436m² dhe objektin (P+1) me sipërfaqe prej 209m², në zonën kadastrale Jasenovik, komuna e Novobërdës. Prona gjendet në afërsi të fshatit Jasenovik, komuna e Novobërdës. (Depozita e ofertës: € 17,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: ZZ “Novobrdo” Novobrdo Fi-1584/90

Njësia nr.03-Lux Lokali 30 Korriku II në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 19.25m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 18m². Lokali gjendet në rrugën “Llolla Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona e përfshirë në këtë shitje nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.04-Lux Lokali 30 Korriku I në Mitrovicën Veriore -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 29.29m², pa pjesën e zgjeruar në pjesën e përparme me vitrina (dalja në rrugë), kurse me pjesën e zgjeruar, lokali ka sipërfaqe prej 36.35m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 28m². Lokali gjendet në rrugën “Llolla Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.05-Lux Lokali Liria II në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 64.58m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 70m². Lokali gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.06-Lux Lokali Univerzal në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 36m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 35m². Lokali gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicën Veriore. Prona nuk është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.07-Lux Lokali Shija II në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.08-Lux Lokali Dëshira Juaj I në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 80m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.09-Lux Lokali Dëshira Juaj II -   Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 50.30m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 52m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.10-Lux Lokali Kristal - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë, e demoluar pjesërisht. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.11-Lux Lokali Napred - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 49.73m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 51m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.12-Lux Lokali Mebëll në Mitrovicën Veriore -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 64.32m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 60m². Lokali gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.13-Bagat Lokali në Mitrovicën Veriore -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej  51.93m²,  e  përcaktuar sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren sipërfaqja është 49.9m².  Lokali gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicën Veriore . Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Asetet në Kosovë të Ndërmarrjes “Bagat” Zadar, Lokali në Mitrovicë. Tvornica sivacih strojeva “Vlado Bagat” Zadar – 1971

Njësia nr.14-Inkol Lokali në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej  64.3m², e përcaktuar vetëm sipas matjeve në terren, pasi nuk kemi dokumente të pronësisë apo posedimit.  Lokali gjendet në rrugën “Kralj Petar I” në Mitrovicën Veriore. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja “Inkol” Leskovc, Njësia (Lokali) në Mitrovicë 

Njësia nr.15-IMB Lokali 8 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 35.50m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave në Mitrovicën Veriore. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.16-Parcela nr.433-28 ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 5401m² (54ari 01m²), me kulturë pyjor-mal i klasës 3, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike me nr. 414. (Depozita e ofertës € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.17-Parcelat nr.56-30 dhe 56-41 ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 9070m² (90ari 70m²) me kulturë pyjor-mal klasës 3, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Parcela me nr.56-41 nuk ka qasje në rrugë publike, përderisa parcela me nr. 56-30 ka qasje në rrugë publike me nr. 434. (Depozita e ofertës € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.18-Parcela nr.1-3 në ZK Kosh - Tokë me sipërfaqe 1ha 13ari 14m² (11314m²) me kulturë pyjor-mal të klasës 4, në ZK Kosh, komuna Istog. Parcela me nr.1-3 nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.19-KB Bec - Objekti i Administratës – Tokë me sipërfaqe 1ha 76ari 92m² (17692m²) si dhe objekte në sipërfaqe 1812m² në ZK Bec, Komuna Gjakovë. Objektet janë në gjendje të amortizuar dhe të demoluara. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 17,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.20-Parcelat nr.5-0 dhe 139-0 ZK Rracaj - Tokë me sipërfaqe 12912m² (1ha 29ari 12m²), kultura mal, në ZK Rracaj, komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Ereniku – Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.21-NT Agrodukagjini-Depo tek Tregu i Gjelbër 2 - Depo etazh me sipërfaqe 130m² sipas matjeve (210m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes) që ndodhet  në Rr. Bekim Berisha – Abeja, tek tregu i gjelbër, komuna Pejë. Toka NUK është objekt i shitjes. Qasja në rrugë publike bëhet përmes parcelës 5755-14 në pronësi “PSH Ujrat”. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: TSP “Agrometohija” Pejë (Fi.407/89); 

Njësia nr.22-NT Agrodukagjini-Depo tek Tregu i Gjelbër 3 - Depo etazh me sipërfaqe 99m² sipas matjeve (120m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes) që ndodhet në Rr. Bekim Berisha – Abeja, tek tregu i gjelbër, komuna Pejë. Toka NUK është objekt i shitjes. Qasja në rrugë publike bëhet përmes parcelës nr. 5755-14 në pronësi “PSH Ujrat”.  (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: TSP “Agrometohija”, Pejë (Fi.407/89);

Njësia nr.24-Mulliri Lokali në Obiliq - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 114m² në rr. Isa Boletini në Obiliq. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Zhitopromet-Mulliri” (Fi.707/89; Fi.5221/92; Fi.3278/95)

Njësia nr.25-Urata Lokali nr.25 në Dardani - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 24.66m². Lokali gjendet në katin e parë në kuadër të mini qendrës tregtare, në lagjen “Dardania” zona e veriut afër PTK-së, Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Drustveno Trgovinsko Preduzece “VOCAR”, Pristina  Fi.723/89.

Njësia nr.26-NSH NBI Rahoveci-Prona në Radost 7, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 34ari 42m² (3442m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:   NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.27-NSH NBI Rahoveci-Prona në Radost 8, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 73ari 77m² (7377m²) me kulturë “mal i kl.2,3”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
 Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:   NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.28-NSH NBI Rahoveci-Prona në Radost 9, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 34ari 34m² (13434m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:   NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.29-NSh Zadruga Shtërpce-Prona në Brod 4 - ofron për shitje pronën në ZK Brod, Komuna e Shtërpces, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19ari 4m² (1904m²) me kulturë “mal i kl.3”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.30-NSh Zhupa Reqane-Prona në Gornjasellë 2 - ofron për shitje pronën në ZK Gornjasellë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 38ari 53m² (3853m²) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.31-NSh Zhupa Reqane-Prona në Gornjasellë 3 - ofron për shitje pronën në ZK Gornjasellë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 49ari 7m² (4907m²)   me kulturë “mal i kl.6”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.32-NSh Zhupa Reqane-Prona në Lubinje e Epërme 1 - ofron për shitje pronën në ZK Lubinje e Epërme, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 94ari 48m² (9448m²) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.33-NSh Zhupa Reqane-Prona në Reçan 2 - ofron për shitje pronën në ZK Reqane, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 5ari (20500m²) me kulturë “mal i kl.5,7”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.34-NSh Zhupa Reqane-Prona në Reçan 3 - ofron për shitje pronën në ZK Reqane, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 6ha 40ari 75m² (64075m²) me kulturë “mal i kl.4,5,6”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.35-NSH IT Drateks-Lokali afarist nr.4 në Dragash – ofron për shitje lokalin afarist që ndodhet në ZK Dragash, Komuna e Dragashit. Përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 117m² dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+3) të ndërtuar nga NSH-ja që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i mbyllur.(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “IT Drateks” Fi-518/82; Fi-508/89.

Njësia nr.36-NSH Zhupa Reqane-Shitorja nr.2 në Drajçiq – Prona përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 199m², prej të cilave 92m² me kulturë shtëpi dhe 107m² me kulturë oborr, në fshatin Drajçiq, Komuna Prizren. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit (P+0) rezulton të jetë 103m². Aktualisht shitorja është e mbyllur. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.37-NSH Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Buçe, Dragash – përfshin lokalin afarist në sipërfaqe prej 72m² me kulturë shtëpi/ndërtesë në parcelën nr. 84-2 në ZK Buçe, Komuna e Dragashit. Objekti është ndërtim i fortë dhe ka etazhitet P+0. Sipas matjeve të AKP me shirit metër e gabaritit të objektit sipërfaqja e përafërt është rreth 60m². Aktualisht shitorja është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.38-NSH Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Bellobrad, Dragash – përfshin lokalin afarist të regjistruar në emër të NSh-së në sipërfaqe prej 77m² me kulturë shtëpi/ndërtesë sipas parcelës nr. 803-0 në ZK Bellobrad, Komuna e Dragashit. Objekti është ndërtim i fortë dhe ka etazhitetin SU+P+0. Janë bërë matjet me shirit-meter të gabaritit të objektit ku si rezultat i këtyre matjeve kemi sipërfaqen prej rreth: SU-terren=44m²; Përdhesë=64m². Sipërfaqja e përgjithshme e objektit është 108m². Aktualisht shitorja është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.39-NSH Sharrprodhimi-Lokali afarist Nr.3 në Dragash – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 61.91m² që ndodhet në katin përdhesë të objektit banesor P+3 të ndërtuar nga NSH-ja,  i cili objekt gjendet përballë Qendrës së Punësimit të Komunës së  Dragashit. Pronësia e NSh-së bazohet në bazë të Deklaratës me shkrim të ish-Menaxhmentit të NSH-së. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.40-NSH Sharrprodhimi-Lokali afarist Nr.4 në Dragash – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 63.44m² që ndodhet në katin përdhes të objektit banesor P+3 të ndërtuar nga NSH-ja, i cili objekt gjendet përballë Qendrës së Punësimit të komunës së  Dragashit. Pronësia e NSh-së bazohet në bazë të Deklaratës me shkrim të ish-Menaxhmentit të NSH-së. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht lokali është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund t'i merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marrë parasysh natyrën e tyre.  
<