Shitja e Aseteve në Likuidimi - 53

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 53 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 26 dhjetor 2019

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00 

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja e aseteve 53:

Njësia nr.63-KB Rogova Parcela nr.639-0 në ZK Rogovë I

Njësia nr.20-NSH Univerzal Lokali nr. 2

 

Njësia nr.01-Agrokultura Toka në Stançiq (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9495m² (94ari 95m²) në ZK dhe në afërsi të fshatit Stançiq në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB MLADOST Fi 670/89,KB Gjilan,OP Mladost Fi106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96 

 Njësia nr.02-Zhivko Vasiç Toka në Petroc (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7828m² (78ari 28m²) në ZK dhe në afërsi të fshatit Petroc të Komunës së Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Zhivko Vasiç Ranillug

Njësia nr.03-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot F) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 84465m² (8ha 44ari 65m²) në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Viti (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3226m² (32ari 26m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 1,000)

 Njësia nr.05-Agromorava Toka në Pozharan (Lot F) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 29356m² (2ha 93ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pozharan në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.06-Agromorava Toka ne Sllatinë të Poshtme (Lot D) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2298m² (22ari 98m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.07-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13184m² (1ha 31ari 84m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 650m² (6ari 50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rakaj Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Agromorava Toka ne Budrikë e Epërme (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 6749m² (67ari 49m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.10-Agromorava Toka ne Viti (Lot E) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 2538m² (25ari 38m²), në ZK dhe në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.11-Agrokultura Toka në Stançiç (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15068m² (1ha 50ari 68m²), në ZK Stançiç në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH IKB MLADOST Fi 670/89,KB Gjilan,OP Mladost Fi106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96 

Njësia nr.12-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7354m² (73ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh “KB Morava” Partesh Fi-1609/90.

Njësia nr.13-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 17625m²  (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89 

Njësia nr.14-KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B)  –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2142m² (21ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.15-Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5022m² (50ari 22m²),  në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.16-Agrokultura parcela 364-1 në Lushtë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 3443m² (34ari 43m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.17-Agrokultura parcela 4-0 në Lushtë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 38331m² (3ha 83ari 31m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB 23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.18-Drenica parcela 186-0 në Gllanasellë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 15141m² (1ha 51ari 41m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. 80151721                                                                     

Njësia nr.19-IMB Lokali në Zubin Potok - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 80m² sipas  listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe  prej 55.35m², pa vitrina, ndërsa me vitrina ka sipërfaqe prej 60.44m². Lokali gjendet në qendër të Zubin Potokut. Lokali është i lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: €  6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.21-NSH Univerzal Lokali nr. 4 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 89.95m²  sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në përdhesen e një ndërtese banimi në Leposaviq.  Prona është e lëshuar me qira. Toka ku ndodhet ky lokal nuk është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.22-NSH Univerzal Lokali nr. 5 në Leposaviq - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 32.75m²  sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “ 24 Nëntori “ në Leposaviq. 
(Depozita e ofertës: €  4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Univerzal – Leposaviq Fi  628/89; NSH Univerzal UNMIK regj. Nr.  80497288

Njësia nr.23-Obuça Lokali në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 105m²  sipas kontratës së shitblerjes,  ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 90.65m². Lokali gjendet në rrugën “ Oslobogjenja “ në Mitrovicën Veriore. Aktualisht i mbyllur. (Depozita e ofertës: €  10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
Njësia Punuese në Mitrovicë e Ndërmarrjes Obuça nga Beogradi; Trgovinska radna Organizacija “Obuca” Beograd; Industria Obuca Beograd

Njësia nr.24-Produkt Parcelat 1430-0;1431-0 dhe 1432-0 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 110000m² (11ha) në  ZK Klina e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti Skenderaj Fi 727/89; Fi 8163/92; Fi-2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.25-KB Leposaviq Parcela 01621-0 në Trebiqe - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 862m² (8ari 62m²),  në ZK Trebiqe, Komuna e  Leposaviqit. (Depozita e ofertës: € 800)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Fi - 200/84 BOAL SITP „Hrast“ Leposavic; Fi 417/88; Zem. Zadruga  „Leposavic“; Fi 7769/92; Fi 689/94 D.D. Zem. Zadruga Leposavic UNMIK   regji. nr. 80494688

Njësia nr.26-IMB Lokali 8 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 37m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” (ndërtesa “Vampirusa”), afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave myslimane në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: €  5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; 
JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.27-Produkt Parcela 00327-0 në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 6155m² (61ari 55m²) në Kllodernicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.28-Produkt Parcela 00333-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7704m² (77ari 04m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti Skenderaj Fi 727/89; Fi 8163/92; Fi-2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  reg.nr. 80483651

Njësia nr.29-Elan Parcelat 516 dhe 517 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56488m² (5ha 64ari 88m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.30-Elan Parcela 519 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 53250m² (5ha 32ari 50m²), në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.31-NSH Univerzal Parcela dhe lokali në Kijevciq - Kjo shitje ofron parcelën P-71308066-00456-2, me sipërfaqe prej 300m² dhe lokali i cili gjendet në këtë parcelë me  sipërfaqe të përgjithshme prej 63.41m², sipas matjeve në terren. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Univerzal – Leposaviq Fi  628/89;UNMIK Regj. Nr.80497288

Njësia nr.32-Drenica Parcela 00767-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20178m² (2ha 01ari 78m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. 80151721                                                                     

Njësia nr.33-Produkt Parcela 600-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 8334m² (83ari 34m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti Skenderaj Fi 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651 

Njësia nr.34-Drenica parcela 00702-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17399m² (1ha 73ari 99m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.35-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 28-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. 80151721                                                                     

Njësia nr.36-Çyçavica Vetëshërbimi 3304 në Prelluzhë - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 120m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe bruto prej 123m², gjegjësisht neto sipërfaqe prej 110m². Lokali gjendet në fshatin Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NTSH Çyçavica Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Regj. 80006187.

Njësia nr.37-Drenica parcela 00722-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 15944m² (1ha 59ari 44m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.38-Drenica parcela 00799-0 në Tërstenik  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 34893m² (3ha 48ari 93m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. 80151721                                                                     

Njësia nr.39-Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.40-Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20294m² (2ha 2ari 94m²), në ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Produkti Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  regj.nr. 80483651 

Njësia nr.41-Elan Parcelat 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18194m² (1ha 81ari 94m²), në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.42-NSH Lux Lokali Afarist Rudar - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në përdhes të një objekti banesorë në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.43-Produkti Toka në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21384m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.44-Produkti Toka në Brojë 4 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  4497m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH  Produkti Skenderaj Fi-727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.45-KB Prelluzha Ngastrat 0150-0; 0151-0 dhe 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10956m² (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.46-KB Prelluzha Ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.47-Produkti Toka në Vitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4518m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.48-Produkti Toka në Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. 
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH  Produkti Skenderaj Fi-727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.49-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 54-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.50-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr. 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0,  ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. 80151721                                                                     

Njësia nr.51-Toka në Maznik 1 - Toka me sipërfaqe 3ha 78ari 81m² (37881m²) ZK Maznik, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita  e ofertës:€ 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njësia nr.52-Parcelat nr.1011-0,1012 ZK Shishmon i Bokës - Tokë bujqësore me sipërfaqe 87ari 97m² (8797m²) në ZK Shishmon i Bokës, komuna Gjakovë Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.53-Toka në Osojan - tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme 27ha 45ari 67m² (274567m²) që ndodhet në ZK Osojan dhe ZK Veriq, Komuna Istog. Toka ka qasje të pjesshme në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.54-Parcelat nr.805, 807, 828 ZK Shushicë - Tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 48ari 33m² (24833m²) që ndodhet në ZK Shushicë, komuna Istog. Vetëm parcela nr. 807 ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.55-Toka bujqësore në Tërstenik 1 - Tokë  bujqësore me sipërfaqe 50ha 72ari 40m² (507240m²), në ZK Tërstenik, Komuna Pejë.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës:€ 30,000)

Njësia nr.56-Toka bujqësore në Tërstenik 2 - Tokë  bujqësore me sipërfaqe  51ha 71ari 22m² (517122m²), në ZK Tërstenik, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.57-Toka bujqësore në Moglicë 1 - Tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 37ari 31m² (33731m²) në ZK Moglicë, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike dhe kufizohet me lumin Ereniku. (Depozita  e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.58-Toka në Uçë - tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 37ari 18m²  (33718m²) në ZK Uçë, Komuna Istog. Përveç parcelës 1115-1 e cila nuk ka qasje në rrugë publike, parcelat tjera kanë qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.59-NSH Bujqësia Parcelat nr.35-1 dhe 79-0 ZK Kpuz - toka në sipërfaqe prej 121ha 72ari 80m²  (1217280 m²) në ZK Kpuz, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.60-Parcela nr.303-1 ZK Kpuz - toka në sipërfaqe prej 107ha 78ari 55m² (1077855m²)në ZK Kpuz, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIC Bujqësia, Pejë/Pec; CE AIC Dushan Mugosha Duq, Pejë/Pec u.s.l. Pejë/Peć Fi. 525/89

Njësia nr.61-Parcela nr.303-165 ZK Kpuz- toka në sipërfaqe prej 13ha 87ari 28m² (138728m²) në ZK Kpuz, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.62-Parcela nr.952 në ZK Cërmjan - tokë bujqësore  me sipërfaqe 91ari 45m² (9145m²) në ZK Cermjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.64-Parcelat nr.273, 274, 275 në ZK Kashicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 95ari 90m² (19590m²) në ZK Kashicë, komuna Istog. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.65-KB Gurakoci-Parcela nr.327 në Tomoc - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 31ari 89m² (13189m²) në ZK Tomoc, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.66-NSH Dubrava Toka në Shushicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 72ari 77m² (77277m²) në ZK Shushicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.67-KB Ujmiri -Parcela nr.311 në Ujmir – tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 16ari 3m² (51603m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.68-KB Ujmiri Parcela nr.511 në Ujmir– tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 76ari 1m² (17601m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ujmiri”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.69-NPB Malishgani-Toka Bujqësore në Zllakuqan – tokë me sipërfaqe 4ha 3ari 59m² (40359m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan” Fi. 256/90  

 Njësia nr.70-Toka bujqësore në Videjë - tokë me sipërfaqe 14ari 25m² (1425m²) në ZK Videjë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.71-KB Liria-Toka Bujqësore në Berkovë - tokë me sipërfaqe 1ha 53ari 76m² (15376m²) në ZK Berkovë, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njësia nr.72-NPB Malishgani-Parcelat nr.158-54, 158-55 në Zllakuqan – tokë bujqësore me sipërfaqe 93ari 65m² (9365m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.73-NPB Malishgani-Parcelat nr.244-1, 245-4 në Dranashiq - tokë në sipërfaqe 1182m² (11ari 82m²)  në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë (Fi. 265/90) 

Njësia nr.74-Toka bujqësore në Zallq 2 - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75-Toka bujqësore në Zallq 5 - tokë bujqësore me sipërfaqe 44ari 68m² (4468m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.76-Toka bujqësore në Jashanicë   - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14365m²) që ndodhen në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.77-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XVI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 126368m² (12ha 63ari 68m²) ZK Llapllasellë, Komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 70,000)

Njësia nr.78-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XVII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 168775m² (16ha 87ari 75m²) ZK Llapllasellë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 100,000)

Njësia nr.79-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XVIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 107437m² (10ha 74ari 37m²) ZK Llapllasellë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 60,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.80-NSH KB Liria Tokë Bujqësore Bardhosh I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 59926m² (5ha 99ari 26m²), në ZK Bardhosh, Komuna e Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.81-KB Liria Tokë Bujqësore Bardhosh II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 16161m² (1ha 61ari 61m²), në ZK Bardhosh, Komuna e Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.82-KB Liria Tokë Bujqësore Bardhosh III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10775m² (1ha 07ari 75m²), në ZK Bardhosh, Komuna e Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.83-KB Liria Tokë Bujqësore Bardhosh IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25500m² (2ha 55ari), në ZK Bardhosh, Komuna e Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.84-KB Liria Tokë Ballaban - Kjo shitje ofron tokën pyjore me sipërfaqe prej 16649m²  (1ha 66ari 49m²), në ZK Ballaban, Komuna e Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë  Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.85-Gërmia Shitorja nr.137 Mitrovicë Veriore - gjendet në rr. Vlade Ćetkovica dhe përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme 62m² dhe gjendet në katin përdhesë të objektit banesorë në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Gërmia Fi-676/89; D.O.O Yumko-Grmija Fi-417/93;NT Gërmia UNMIK Reg.Nr. 80033214

Njësia nr.86-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë VI -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 135218m² (13ha 52ari 18m²) ZK Graçanicë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.87-Ratar Tokë Bujqësore Graqanicë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 103546m² (10ha 35ari 46m²) ZK Graçanicë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.88-KB Shtime Tokë Bujqësore Muzeqinë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2248m² (22ari 48m²) ZK Muzeqinë, komuna Shtime. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KB "Shtime"; KB Lipjan; OTHBPB KB Shtime, KBI Milan Zeqar Ferizaj  ; Fi-663/89.

Njësia nr.89-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 31909m² (3ha 19ari 09m²)  ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.90-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20021m² (2ha 21m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 10,000)               

Njësia nr.91-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll X  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8899m² (88ari 99m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.92-Flora Tokë Bujqësore Metehi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10692m² (1ha 6ari 92m²). Ngastrat gjenden në ZK Metehi, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.93-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.94-KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10583m² (1ha 05ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.95-KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3127m² (31ari 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. 
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.96-KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I - Kjo shitje ofron sipërfaqen prej 5059m² (50ari 59m²) në regjionin e Podujevës, ZK Surkish parcela P-71712076-00299-0 e evidentuar si Bujqësore-Livadh i klasës 3. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 Njësia nr.97-KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë - Kjo shitje ofron  tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 42276m²  (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.98-KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 13661m² (1ha 36ari 61m²), ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

Njësia nr.99-NSH IT Drateks - Lokali afarist nr.4 Dragash – ofron për shitje lokalin afarist që ndodhet në ZK Dragash, Komuna e Dragashit dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 117m² dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+3) të ndërtuar nga NSH-ja që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje.(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “IT Drateks” Fi-518/82; Fi-508/89.

Njësia nr.100-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Lubizhdë 13 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 45348m² (4ha 53ari 48m²), në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.101-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Landovicë 4 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 89575m² (8ha 95ari 75m²), në ZK Landovicë, Komuna Prizren.(Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.102-NBI Rahoveci - Prona në Çifllak 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 75ari 72m² (57572m²), në ZK Çifllak, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.103-NBI Rahoveci - Prona në Dejnë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 21ari 42m² (32142m²), në ZK Dejnë. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.104-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore nëTrepetincë 11 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 128968m² (12ha 89ari 68m²), në ZK Trepetince, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.105-NSH Zadruga Shtërpcë - Prona në Beroc - Ofron për shitje tokën në ZK Beroc, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 158748m² (15ha 87ari 48m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.106-NSH Zadruga Shtërpcë-Prona në Biti e Epërme 9 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 166288m² (16ha 62ari 88m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.107- NSH Zadruga Shtërpcë-Prona në Biti e Epërme 10 - Ofron për shitje tokën në Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 215014m² (21ha 50ari 14m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.108- NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 9ha 55ari 36m² (95536m²), në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.109- NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 03ari 51m² (20351m²), në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.110-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 3 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 32ari 22m² (33222m²), në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.111-NSh NB Mirusha - Prona në Turjakë 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 81ari 90m² (18190m²), në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP MirushaMalisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.112-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 11952m² (1ha 19ari 52m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.113-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Sevce 6 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce,  Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme, 56400m² (5ha 64ari). (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.114-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 01ari 82m² (20182m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.115-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 76m² (5276m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.116-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 21m² (36221m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.117-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Biti të Epërme 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 58530m² (5ha 85ari 30m²). (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.118-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Biti të Epërme 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 66357m² (6ha 63ari 57m²).  (Depozita e ofertës:€ 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.120- NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 33554m² (3ha 35ari 54m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.121-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24214m² (2ha 42ari 14m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.122-NBI Suhareka Toka bujqësore në Gjinoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, në sipërfaqe të përgjithshme prej 15922m² (1ha 59ari 22m²).  (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino”  Fi.1765/92

Njësia nr.123-NB Mirusha - Prona në Damanek  - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16492m²) në ZK Damanek, Komuna Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<