Shitja e Aseteve në Likuidim - 44

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 44 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 27 shkurt 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?


Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja 44 e Aseteve në Likuidim:

Njësia nr.77-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Trepetincë 2

Njësia nr.88-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Trepetincë 1


Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13184m² (1ha 31ari 84m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 650m² (6ari 50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rakaj Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.03-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 6749m² (67ari 49m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Viti (Lot E) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 2538m² (25ari 38m²), në ZK dhe në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Viti (Lot F) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 917m² (9ari 17m²), në ZK dhe në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.06-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot L) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2026m² (20ari 26m²), në ZK  dhe në Komunë të Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.07-Agrokultura Toka në Stançiq (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15068m² (1ha 50ari 68m²), në ZK Stançiç në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96.

Njësia nr.08-KB 1 Maji Depoja në Stanishor- ofron për shitje objektin në sipërfaqe të përgjithshme prej 265.42m², në ZK dhe në fshatin Stanishor, Komuna e Novobërdës, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “1 Maj” FI 246/82; FI 401/85

Njësia nr.09-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7354m² (73ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.10-KB Komogllava Objekti në Komogllavë – Ofron për shitje objektin (P+0) me sipërfaqe të përgjithshme prej 619m², në ZK dhe fshatin Komogllavë, komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Komogllava” Fertizaj (Fi – 911/89)

Njësia nr.11-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 17625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njësia nr.12-Produkt Parcela 600-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 8334m² (83ari 34m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.13-Drenica parcelat 742-0 dhe 743-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 53520m² (5ha 35ari 20m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 16,000)
                                                 
Njësia nr.14-Drenica parcela 00722-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 15944m² (1ha 59ari 44m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 6,000)
 
Njësia nr.15-Drenica parcela 00702-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17399m² (1ha 73ari 99m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
 
Njësia nr.16-Drenica parcela 00799-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 34893m² (3ha 48ari 93m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 18,000)
   
Njësia nr.17-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 28-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721

Njësia nr.18-Agrokultura Toka Bujqësore Lushtë 3 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 5314m² (53ari 14m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: €  5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.19-Çyçavica Vetëshërbimi 3304 në Prelluzhë - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 120m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe bruto prej 123m², gjegjësisht neto sipërfaqe prej 110m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Regj. 80006187.

Njësia nr.20-Produkti Toka në Mikushnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 30024m² (3ha 00ari 24m²), në ZK Mikushnicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.21- Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.22-Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20294m² (2ha 2ari 94m²), në ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.23-Elan Parcelat 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18194m² (1ha 81ari 94m²), në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.24-NSH LUX Lokali Afarist Rudar - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92;UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.25-Produkti Toka në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21384m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK regj.nr. 80483651
                                                                                                                                                                                                                                              Njësia nr.26-Produkti Toka në Brojë 4 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  4497m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt.  (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH   Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.27-KB Prelluzhë Parcela 00290-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5306 m²  (53ari 6m²),  ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  2,000)

Njësia nr.28-KB Prelluzhë - Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10956m² (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.29-KB Prelluzha ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.30-Produkti Toka në Vitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4518m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.31-Produkti Toka në Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.32-Produkti Toka në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9688m² (96ari 88m²), e regjistruar në njësinë  kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.33-Elan Toka në Resnik- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19720m² (1ha 97ari 20m²)  e regjistruar në njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj .nr. 80025629

Njësia nr.34-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 54-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
                                                  
Njësia nr.35-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0, ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit.  (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721

Njësia nr.36-KB Vrella parcelat nr.420, 421 dhe 423 në Bajicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme  2ha 8ari 18m² (20818m²) në ZK Baicë, Komuna Istog. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Burimi”, Vrellë (Fi.147/85, Fi.167/91)

Njësia nr.37-KB Gurakoci parcelat nr.164, 166, 167 në Tomoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4ha 83ari 2m² (48302m²) në ZK Tomoc në Komunën Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)

Njësia nr.38-KB Gurakoci parcela nr.327 në Tomoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1ha 31ari 89m² (13189m²), në ZK Tomoc në Komunën Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.39-NSH Dubrava Toka në Shushicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 7ha 72ari 77m² (77277m²) që ndodhet në ZK Shushicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.40-KB Ujmiri parcela nr.311 në Ujmir – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5ha 16ari 3m² (51603m²), në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Ujmiri”/Zemljorandička Zadruga “Dobra Voda”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.41-KB Ujmiri parcela nr. 511 në Ujmir– Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1ha 76ari 1m² (17601m²), në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Ujmiri”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.42-Pronë e luajtshme - veturë - Kjo njësi ofron veturën e tipit Volkswagen 35I (Passat), viti prodhimit 1994, kapaciteti për cm3 1896, Dizel, me ngjyrë të bardhë 5 dyersh. Vetura posedon dokumentacion të rregullt dhe është e ç’regjistruar. Vetura ndodhet në parkingun e Stacionit të Trenit në Pejë. (Depozita e ofertës: € 200)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare” Gjakovë (Fi. 460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.43-Pronë e luajtshme - automjete dhe makineri bujqësore - Kjo njësi i ofron: 2 traktor; 1 kombajnë; 1 makinë për mbjelljen e misrit; 1 rimorkio traktori; 2 plugje; 1 trinë lërimi që ndodhen në Fsh. Gurrakoc, Komuna Istog.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.44-NPI Gjeravica Pronë e luajtshme- automjete - kjo njësi i ofron: 3 traktorë të pylltarisë (LKT); 1 buldozer me zinxhir (TG 110); 1 shkarkues (RD130); 5 kamionë (3 Mercedes dhe 2 Volvo); 1 veturë udhëtarësh (Opel  Frontiera); 1 vinç  3 tonësh (Hans Bracher SA) dhe 1 cisternë nafte metalike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPI “Gjeravica”, Deçan (Fi.604/89)

Njësia nr.45-NPI Radusha Pronë e luajtshme-automjete - kjo njësi ofron: 1 DAF me kran, 4 kamiona Mercedes, 1 rimorko kamioni, 1 veturë Mercedes dhe 1 cisternë karburantesh metalike që ndodhen afër Xhamisë së qyrtetit, Komuna Istog.  (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NITP “Radusha”, Istog (Fi. 536/89).

Njësia nr.46-NSH Apiko-Toka në Baballoq - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 48506m² (4ha 85ari 06m²) që ndodhet në ZK Baballoqë, Komuna Deçan. Parcelat kadastrale kanë qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Apiko Fi 158/89;

Njësia nr.47-NPB Malishgani Toka Bujqësore në Zllakuqan – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 4ha 3ari 59m² (40359m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan” Fi. 256/90  

Njësia nr.48-Toka bujqësore në Videjë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 14ari 25m² (1425m²) në ZK Videjë, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI “Dushan Mugosha – Duq p.s.p.”, Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.49-KB Bec-Parcelat nr.1076, 1079, 1080 në Bec - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 3ha 60ari 74m² (36074m²) në ZK Bec, Komuna Gjakovë. Toka ndodhet afër magjistrales Gjakovë-Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.50-KB Liria-Toka bujqësore në Berkovë - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 1ha 53ari 76m² (15376m²) në ZK Berkovë, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njësia nr.51-NPB Malishgani - Parcelat nr.158-54, 158-55 në Zllakuqan – përfshinë  tokën bujqësore me sipërfaqe 93ari 65m² (9365m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.52-NPB Malishgani Parcelat nr.244-1, 245-4 në Dranashiq - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 1182m² (11ari 82m²)  në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.53-Tokë bujqësore në Zallq 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB Malishgani, Klinë (Fi. 265/90)

Njësia nr.54-Tokë bujqësore në Zallq 5 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 44ari 68m² (4468m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.55-Toka bujqësore në Jashanicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14365m²) që ndodhen në ZK Jashanice, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.56-KB Bec Prona në Lipovec - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 10ari 3m² (1003m²) si dhe dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme 455m² (426m² sipas matjeve në terren). Objektet janë të vjetra dhe në gjendje jo të mirë. Prona ndodhet në fshatin Lipovec, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.57-Ratar Tokë Bujqësore Matiqan III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  12623m² (1ha 26ari 23m²), në ZK Matiqan, Komuna Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 11,000)

Njësia nr.58-Ratar Tokë Bujqësore Matiqan IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 472m²  (4ari 72m2), në ZK Matiqan, Komuna e  Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 500)

Njësia nr.59-Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10526m² (1ha 05ari 26m²) në  Veternik, ZK Prishtinë, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.60-Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5622m² (56ari 22m²) në ZK Prishtinë, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.61-Ratar Tokë Bujqësore Çagllavicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1370m²(13ari 70m2) në ZK Çagllavicë, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 1,200)

Njësia nr.62-Ratar Tokë Bujqësore Preoc IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14450m²  (1ha  44ari 50m2) e cila ndodhet  në ZK Preoc,  Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.63-Ratar Tokë Bujqësore Preoc V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22843m²   (2ha  28ari 43m2) e cila ndodhet  në ZK Preoc,  Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.64-KB Flora Tokë Bujqësore Bajqinë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 42510m² (4ari 25ha 10m²)  në ZK Bajqinë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.65-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Sllatinë e Madhe I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  9323m² (93ari 23m²) në Z.K. Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89;  
OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Njësia nr.66-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 72845m² (7ha 28ari 45m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme,  Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.67-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme III - Kjo shitje ofron tokë bujqesore me sipërfaqe te përgjithshme prej 18028m² (1ha 80ari 28m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.68-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqet  përgjithshme prej 7165m² (71ari 65m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.69-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 73289m² (7ha 32ari 89m²), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.70 -KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 80498m² (8ha 04ari 98m²) ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Liria” Bardhosh, Prishtinë; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.71-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 67034m2 (6ha 70ari 34m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Liria” Bardhosh, Prishtinë; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.72-Flora Tokë Bujqësore Metehi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10692m²      (1ha 6ari 92m²). Ngastrat gjenden në ZK Metehi, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.73-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51600m² (5ha 16ari), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.74-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17867m² (1ha 78ari 67m²), ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  14541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Liria”Bardhosh”, Prishtinë; Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.76-KB Llapi Tokë Ndërtimore Peran II - Kjo shitje ofron  tokën ndërtimore me sipërfaqe të përgjithshme prej 549m² (5ari 49m²), ZK Peran, komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Kooperativës Bujqësore “Llapi” Peran në Podujeve,Fi-3962/93,nr. fiskal;601742093)

 

Njësia nr.78-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Trepetincë 9 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 38212m² (3ha 82ari 12m²), me kulturë arë e kl.2,3,4 që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.79-NSH Lavërtari-Blegtori- Tokë bujqësore në Petrovë 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 35212m² (3ha 52ari 12m²), me kulturë arë e kl.3 që ndodhet në ZK Petrovë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.80-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Petrovë 2 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 49723m² (4ha 97ari 23m²), me kulturë arë e kl.4,5 që ndodhet në ZK Petrovë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.81-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Petrovë 3 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 16459m² (1ha 64ari 59m²), me kulturë arë e kl.3,4, që ndodhet në ZK Petrovë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.82-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 33554m² (3ha 35ari 54m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.83-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24214m² (2ha 42ari 14m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.84-NBI Rahoveci – Prona në Opterushë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 11952m² (1ha 19ari 52m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.85-OLT Osijek - Njësia Punuese në Rahovec – ofron për shitje pronën në kuadër të së cilës përfshihen: toka në sipërfaqe prej 27315m² (2ha 73ari 15m²),   objekte me sipërfaqe prej 3552m², si dhe makinat dhe pajisjet si prona të luajtshme. Prona ndodhet në ZK Bërnjak, Komuna e Rahovecit.  
Në kuadër të  ndërtesave të ofruara për shitje përfshihen: Ndërtesa administrative me Repartin prodhues, Reparti i dytë prodhues (ish-morgu) dhe objektet përcjellëse si ngrohtorja, trafo elektrike,  porta e sigurimit dhe dy depo të hapura (pa mure anësore-vetëm me kulm). Sipërfaqja e prezantuar është sipas matjeve në terren. Asnjëri prej objekteve të prezantuara nuk janë të regjistruara në Certifikatë të pronës. (Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
RO “OLT” TPS Osijek, Osijek, Orahovac.

Njësia nr.86-NSH Zadruga Shtrpce-Tokë bujqësore në Sevce 6 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 56382m² (5ha 63ari 82m²) me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.87-NSH Zadruga Shtrpce- Asete të luajtshme - makineri për përpunimin e qumështit - ofron për shitje 15 paisje për përpunimin e qumështit: kamion rimorkio (10t); cisterna për transport të likuideve (5000l); ena për presimin e djathit; Peshore për bagëti (1500kg); Kazan inoksi për jogurt (1m³); Bazeni për kryposje (1m³); Kazan inoksi me motor për qumësht (1m³); 13 enë inoksi për jogurt (50l); Cisterna transportuese për qumësht nga inoksi (05.m³); Bazen për qumësht; Shporet inoksi për përgatitjen e qumështit (0,11m³); Makina elektrike për përzierjen e qumështit; Shporeti elektrik; Skara elektrike dhe enë për përpunimin e qumështit nga materiali inox (2x0.11m³). Këto pajisje gjenden në Shtërpce dhe të njëjtat janë në gjendje pune relativisht të rregullt. (Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.89-NBI Rahoveci – Prona në Retijë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 01ari 82m² (20182m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.90-NBI Rahoveci – Prona në Retijë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 76m² (5276m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.91-NBI Rahoveci – Prona në Retijë 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 21m² (36221m²),  në ZK Retijë -Rahovec. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.92-NSH Zadruga Shtërpce–Tokë bujqësore në Biti të Epërme 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 58530m² (5ha 85ari 30m²), me kulturë kullosë e kl.5.
(Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.93-NSH Zadruga Shtërpce-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 4 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, me sipërfaqe të përgjithshme prej 103210m² (10ha 32ari 10m²), me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.94-NSH Zadruga Shtërpce-Toka bujqësore në Biti të Epërme 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 66357m² (6ha 63ari 57m²), me kulturë kullosë/livadh i kl.5.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.95-NBI Suhareka – Toka bujqësore në Gjinoc 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 28307m² (2ha 83ari 7m²), me kulturë arë e kl.4.  Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 26,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<