Shitja e Aseteve në Likuidim - 60

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin


 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 60 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2022

Shkarko FORMULARIN në vijim:  

Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Shiko Videon

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me:
02 Nëntor 2022

prej
10:00 h -12:00 h

Në Grand Hotel, Salla e Konferencës, Prishtinë

 

Njësia nr.01-Lux Lokali Kozmetika në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.87m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 30m². Lokali gjendet në rrugën “Llola Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.02-Lux Lokali Nash Dom I në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 76m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m². Lokali gjendet në rrugën “Llola Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.03-Lux Lokali Nash Dom II në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 21.26m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 26m². Lokali gjendet në rrugën “Llola Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.04-Lux Lokali Pozamanterija në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 14.82m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ku hyjnë lokali dhe bodrumi ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 20m². Lokali gjendet në rrugën “Llolla Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.05-Lux Lokali Treshnja në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 25.99m² sipas matjeve në terren, pa pjesën e shtuar, ndërsa me pjesën e shtuar ka sipërfaqe prej 27.70m², ndërsa sipas Listës së aseteve lokali paraqitet me sipërfaqe prej 26m². Lokali është një kioskë e vendosur në Rr. “Vlado Qetkovic”, rrugë kjo mjaft e frekuentuar afër Spitalit të Përgjithshëm. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.06- IMB Lokali 33 në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 71.42m² sipas Vendimit komunal Nr.351/104 data 10.09.1978, me të cilin është lejuar ndërtimi i lokalit të përkohshëm, në listën e aseteve paraqitet me sipërfaqe 67m², ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 58.5m². Lokali gjendet në lagjen “Kodra e Minatorëve” në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.07-Lux Lokali Rudar në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në përdhes të një objekti banesorë në Tunelin e Parë, Mitrovicë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.08-Lux Vetëshërbimi Tunel në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 150m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 168m². Lokali gjendet në rrugën kryesore në Tunel të Parë, Komuna e Mitrovicës Jugore. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK Numri i regjistrimit 80038216

Njësia nr.09-Çyçavica Lokali Lasta në Prelluzhë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 63m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 66m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Shtëpisë së Kulturës, komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTSH “Çyçavica” Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92; UNMIK Reg 80006187.

Njësia nr.10-Çyçavica Lokali Sitnica në Prelluzhë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 64m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 62m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Zyrës së Komuniteteve, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92; UNMIK Reg 80006187.

Njësia nr.11-IMB Lokali 28 në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 25.50m² sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve ka sipërfaqe prej 65m². Lokali gjendet në rrugën “Filip Vishnjiq” në Mitrovicën Veriore. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.12-Agrokultura Depo në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.13-Parcela nr.199-3 ZK Dranashiq - kjo shitje përfshin parcelën kadastrale nr. 199-3 me sipërfaqe 1566m² (15ari 66m²), me kulturë bujqësore, arë e klasës 4, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike me nr. 196, ZK Dranashiq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë në likuidim (“Ndërmarrja”) Fi. Fi.265/90

Njësia nr.14-Parcelat nr.227-2, 227-19 dhe 227-37 ZK Kosh - kjo shitje përfshin parcelat kadastrale nr. 227-2, 227-19 dhe 227-37 me sipërfaqe 19250m² (1ha 92ari 50m²), me kulturë mal dhe arë në ZK Kosh, komuna Istog. Vetëm parcelat nr.227-2 dhe 227-37 kanë qasje në rrugë publike me nr.476, ZK Kosh. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë në likuidim (“Ndërmarrja”) Fi. Fi.265/90

Njësia nr.15-Parcelat nr.599-2 dhe 599-3 Z.K Kaliqan - kjo shitje përfshin tokën me sipërfaqe 5ha 34ari 77m² (53477m²), me kulturë mal dhe kullosë që ndodhet në ZK Kaliqan, komuna Istog. Parcelat kanë qasje në rrugën publike me nr.603, parcela nr.599-3 në pjesën jugore të saj përfshin në vete sipërfaqe të rrugës së asfaltuar me sipërfaqe të përafërt prej 131 m². Pjesa jug-lindore e parcelës nr.599-3 është e rrethuar nga personat e panjohur dhe pa lejen e AL/AKP. Nuk ekziston ndonjë marrëveshje mbi qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “KB “Vrella “, Istog (në likuidim)

Njësia nr.16-Parcela nr.280-1 në ZK Dubravë - kjo shitje përfshin parcelën nr.280-1 me sipërfaqe prej 2ha 79ari 41m² (27941m²) me kulturë mal i kl. 2 në ZK Dubravë, komuna Istog. Parcela nr.280-1 është e regjistruar në certifikatë të pronësisë me kulturë: pyjor, mal i klasës 2 mirëpo gjendja faktike e saj në terren është tokë me kulturë bujqësore. Parcela ka qasje në rrugë fushore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Dubrava”, Istog

Njësia nr.17-Parcela nr.261-5 në ZK Dubravë - kjo shitje përfshin parcelën nr.261-5 me sipërfaqe prej 27ari 84m² (2784m²) me kulturë mal i kl. 2 në ZK Dubravë, komuna Istog. Parcela nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Dubrava”, Istog, në likuidim

Njësia nr.18-Parcelat nr.362-9 dhe 362-14 ZK Berkovë - kjo shitje përfshin tokën me sipërfaqe 4ha 38ari 80m² (43880m²) me kulturë mal i klasës 3 në ZK Berkovë, Komuna Klinë. Parcela kadastrale nr.362-14 ka qasje në rrugë publike nr.362-12. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Liria“, Klinë (në likuidim)

Njësia nr.19-Turist Kosova Lokali në Mitrovicë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 60m². Lokali gjendet në përdhesë, në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe të banimit në rr. Xhafer Deva, afër Gjimnazit “Frang Bardhi” në Mitrovicë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Turist Kosova Fi.691/89.

Njësia nr.20-NSh Zhupa Reqane-Prona në Llokvicë 1 - ofron për shitje pronën në ZK Llokvicë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 55107m² (5ha 51ari 7m²), me kulturë “mal i kl. 5,6 ”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.21-NSh Zhupa Reqane-Prona në Llokvicë 2 - ofron për shitje pronën në ZK Llokvicë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 44143m² (4ha 41ari 43m²), me kulturë “mal i kl. 5, 6, 7”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.22-NSh Zhupa Reqane-Prona në Llokvicë 3 - ofron për shitje pronën në ZK Llokvicë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 11267m² (1ha 12ari 67m²), me kulturë “mal i kl. 5, 6”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.23-NSh Zhupa Reqane-Prona në Llokvicë 4 - ofron për shitje pronën në ZK Llokvicë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 32802m² (3ha 28ari 2m²), me kulturë “mal i kl. 5, 6”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.24-NSh Zhupa Reqane-Prona në Llokvicë 5 - ofron për shitje pronën në ZK Llokvicë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 38324m² (3ha 83ari 24m²), me kulturë “mal i kl. 5, 6”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.25-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 1 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 29913m² (2ha 99ari 13m²), me kulturë “mal i kl. 5, 7”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.26-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 2 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 95398m² (9ha 53ari 98m²), me kulturë “mal i kl. 6, 7, 8”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.27-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 3 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 65496m² (6ha 54ari 96m²), me kulturë “mal i kl. 5, 6”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.28-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 4 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 46389m² (4ha 63ari 89m²), me kulturë “mal i kl. 5”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.29-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 5 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 63360m² (6ha 33ari 60m²), me kulturë “mal i kl. 5”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.30-NSh NBI Rahoveci-Prona në Radost 2, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 61393m² (6ha 13ari 93m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.31-NSh NBI Rahoveci- Prona në Radost 5, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 14170m² (1ha 41ari 70m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.32-NSh NBI Rahoveci-Prona në Radost 6, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 10612m² (1ha 6ari 12m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.33-NSh Zadruga Shtërpce-Prona në Biti e Epërme 16 - ofron për shitje pronën në ZK Biti e Epërme, Komuna e Shtërpces, me sipërfaqe të përgjithshme prej 2115m² (21ari 15m²) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.34-NSh Zadruga Shtërpce-Prona në Biti e Epërme 18 - ofron për shitje pronën në ZK Biti e Epërme, Komuna e Shtërpces, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1168m² (11ari 68m²) me kulturë “mal i kl.3”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.35-NSh Zhupa Reqane-Prona në Drajçiq - ofron për shitje pronën në ZK Drajçiq, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 14209m² (1ha 42ari 9m²) me kulturë “mal i kl.6”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.36-NSh Zhupa Reqane-Shitorja nr.7 në Llokvicë - ofron pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 104m² me kulturë ‘ndërtesë’, që ndodhet në fshatin Llokvicë, Komuna e Prizrenit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 73m². Aktualisht shitorja është e mbyllur. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89


Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund t'i merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marrë parasysh natyrën e tyre.  
<