Shitja e Aseteve në Likuidim - 59

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.


AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 59 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2022

Shkarko FORMULARIN në vijim:  

Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Shiko Videon

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me:
05 Tetor 2022

prej
10:00 h -12:00 h

Në Grand Hotel, Salla e Konferencës, Prishtinë

 

Njësia nr.01-IMB Lokali 10 në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 56.4m², sipas matjeve në terren, ndërsa sipas Listës së Aseteve sipërfaqja është 55m².  Lokali gjendet në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.02-Lux Lokali Jagoda në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 64.02m², pa pjesën e zgjeruar, kurse me pjesën e zgjeruar, lokali ka sipërfaqe prej 67.93m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 68m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” në Mitrovicën Veriore . Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.03-Lux Lokali Zelen në Mitrovicën Veriore- Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 61.6m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 60m². Lokali gjendet në rrugën “Oslobodjenja” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.04-Lux Lokali Usluga në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 63.58m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 64m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” në Mitrovicën Veriore . Prona është aktualisht në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.05- Lux Lokali Banana në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 146.7m², e përcaktuar sipas matjeve në terren,  ku hyjnë lokali dhe bodrumi ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 120m². Lokali gjendet në rrugën “Llolla Ribar” në Mitrovicën Veriore. Prona është aktualisht në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.06-Lux Lokali Spektar në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 62.4m², e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 54m². Lokali gjendet në rrugën “Oslobodjenja” në Mitrovicën Veriore . Prona është aktualisht në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.07-Parcela nr.864-2 ZK Pjetershan - tokë me sipërfaqe 21392m² (2ha 13ari 92m²) me kulturë mal kl. 5 në ZK Pjetershan, Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Ereniku – Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.08-Parcela nr.941-2 në ZK Dujakë - tokë me sipërfaqe 1181m² (11ari 81m²) me kulturë arë  e kl.1, në ZK Dujakë, Komuna Gjakovë. Parcela nuk ka qasje në rrugë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Ereniku – Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.09-Parcela nr.448-0 në ZK Dujakë - tokë me sipërfaqe 1772m² (17ari 72m²) me kulturë kullosë e kl.2, në ZK Dujakë, Komuna Gjakovë. Parcela ka qasje në rrugën magjistrale Gjakovë-Pejë. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Ereniku – Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.10-Parcelat nr.1-1 dhe 1-29 në ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 88839m² (8ha 88ari 39m²) me kulturë mal I klases  4 dhe bujqësore klasës 6 në ZK Dranashiq, komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.11-Parcela nr.56-11 ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 27264m² (2ha 72ari 64m²),  kultura mal, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.12-Parcelat nr.7-1, 7-34, 7-52 ZK Kosh - tokë me sipërfaqe 83000m² (8ha 30ari 00m²), kultura mal, në ZK Kosh, komuna Istog. (Depozita e ofertës € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.13-Parcelat nr.331-2, 331-26 ZK Shtupel - tokë me sipërfaqe 19002m² (1ha 90ari 02m²), kultura mal, në ZK Shtupel, komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.14-Parcela nr.543-1 ZK Shtupel- tokë me sipërfaqe 32979m² (3ha 29ari 79m²), kultura mal, në ZK Shtupel, komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.15-Parcela nr.22-0 ZK Siqevë - tokë me sipërfaqe 23283m² (2ha 32ari 83m²), kultura mal,  në ZK Siqevë, komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.16-BVI Për Mbrojtje Kundër Breshërit Lokali në Dardani - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 116.7m². Aseti gjendet në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe afariste-banesore në Bulevardin Bill Klinton, SU5/7, lokali nr.1 dhe 2, lagjja Dardania, Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Mbrojtje Kundër Breshëritë, Pristina  Fi.428/78.

Njësia nr.17-KB Flora Toka në Pakashticë të Epërme I -  Kjo shitje ofron  tokën pyjore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4350m² (43ari 50m²). Toka përfshinë ngastrën: 1052-0 me kulturë mal i klasës 4, ZK Pakashticë e Epërme, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa Bujqësore "Kërpimeh" në Kërpimeh Fi. 29/91

Njësia nr.19-Asetet e Gurëthyesit në Gadime - Kjo shitje ofron  objektet: zyrat në objektin objekti përdhese me sipërfaqe totale prej 98.12m² , objekti i depove/hangari me sipërfaqe përafërsisht 162.80m²  si dhe objekti ku gjendet bunari me sipërfaqe prej 9m². Asetet e përshkruara gjenden në Gadime të Ulët, komuna e Lipjanit. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Miniera e Linjitit – Seperacioni i Gurëve  (Fi-751/89)

Njësia nr.20-NSH NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 3 - ofron për shitje pronën në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 5305m² (53ari 05m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.21-NSH NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 5 - ofron për shitje pronën në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 21144m² (2ha 11ari 44m²) me kulturë “mal i kl.2”.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.22-NSH Zhupa Reqane-Prona në Lubinje e Poshtme 1- ofron për shitje pronën në ZK Lubinje e Poshtme, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 24759m² (2ha 47ari 59m²), me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.23-NSH Zhupa Reqane-Prona në Lubinje e Poshtme 2 - ofron për shitje pronën në ZK Lubinje e Poshtme, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 15714m² (1ha 57ari 14m²), me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.24-NSH Zhupa Reqane-Prona në Lubinje e Poshtme 3 - ofron për shitje pronën në ZK Lubinje e Poshtme, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 10255m² (1ha 02ari 55m²), me kulturë “mal i kl.5, 6”. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.25-NSH Zhupa Reqane-Prona në Drajçiq 1 - ofron për shitje pronën në ZK  Drajçiq, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 54469m² (5ha 44ari 69m²), me kulturë “mal i kl.5”.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.26-NSH Zhupa Reqane-Prona në Drajçiq 2 - ofron për shitje pronën në ZK  Drajçiq, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 7874m² (78ari 74m²), me kulturë “mal i kl.5”. 
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.27-NSH Zhupa Reqane-Prona në Drajçiq 3 - ofron për shitje pronën në ZK  Drajçiq, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 41830m² (4ha 18ari 30m²), me kulturë “mal i kl.5, 6”.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.28-NSH Zhupa Reqane-Prona në Drajçiq 4- ofron për shitje pronën në ZK  Drajçiq, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 7250m² (72ari 50m²), me kulturë “mal i kl.6”.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.29-NSH Zhupa Reqane-Prona në Pllanjan 1 -  ofron për shitje pronën në ZK Pllanjan, Komuna e Prizrenit me  sipërfaqe të përgjithshme prej 1102m² (11ari 02m²), me kulturë “mal i kl.6”.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredacka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.30-NSH Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Kuk, Dragash – përfshin vetëm shitoren në përdhesë të ndërtesës P+1 me një sipërfaqe të përgjithshme prej 134m² e cila gjendet në fshatin Kuk, e ndërtuar nga NSh-ja në parcelën 422-0 - ZK Kuk, Komuna e Dragashit. Toka ku ndodhet shitorja dhe etazhi P+1 i objektit në të cilin gjendet shitorja NUK janë pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.31-NSH Sharrprodhimi-Lokali afarist Nr.1 te Tregu në Dragash – përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 101m² i cili ka etazhitetin përdhesë (P+0), i cili gjendet afër Tregut në Dragash e ndërtuar nga NSh-ja në parcelën 779-0 - ZK Dragash, Komuna e Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.32-NSH Sharrprodhimi-Lokali afarist Nr.2 te Tregu në Dragash – përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 27 m² i cili ka etazhitetin përdhesë (P+0), i cili gjendet afër Tregut në Dragash e ndërtuar nga NSh-ja në parcelën 779-0 - ZK Dragash, Komuna e Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

 

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund t'i merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marrë parasysh natyrën e tyre.
<