Shitja e Aseteve në Likuidim - 40

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 40 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 03 shtator 2018

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?


Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja 40 e Aseteve në Likuidim:
Njësia nr.02: Pasuria Bujqësore Toka në Prelez i Muhaxherëve (Lot B)
Njësia nr.06: Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot C)
Njësia nr.07: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot E)
Njësia nr.10: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot D)
Njësia nr.12: Agromorava Toka në Tankosic (Lot A)
Njësia nr.17: KB Leposaviq Toka në Sllatinë

 

Njesia nr.01-Agrokultura Toka në Stançiq (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15068m² (1ha 50ari 68m²), në ZK Stançiç Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi-670/89, KB Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Njesia nr.03-KB 1Maji Depoja në Stanishor - ofron për shitje objektin në sipërfaqe të përgjithshme prej 265.42m², në ZK dhe në fshatin Stanishor, Komuna e Novobërdës, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “1 Maj” Fi-246/82; Fi-401/85

Njesia nr.04-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7354m² (73ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh “KB Morava” Partesh Fi-1609/90

Njesia nr.05-KB Komogllava Objekti në Komogllavë - Ofron për shitje objektin (P+0) me sipërfaqe të përgjithshme prej 619m², në ZK dhe fshatin Komogllavë, komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Koperativa Bujqësore  “Komogllava” FI- 911/89, Fi-1607/90

Njesia nr.08-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot L) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2026m²  (20ari 26m²), në ZK Gjilan. Prona gjendet në vendin e quajtur Popovica afër “Varrezave të Dëshmorëve”, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi-670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Njesia nr.09-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 17625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njesia nr.11-Agrokultura Toka ne Malishevë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4133m²  (41ari 33m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KBI “MLADOST” Fi-670/89, KB  Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Njësia nr.13-Agrokultura Toka bujqësore Lushtë 3 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 5314m² (53ari 14m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: €  5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92;
K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.14-Çyçavica Vetëshërbimi 3304 në Prelluzhë - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 120m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe bruto prej 123m², gjegjësisht neto sipërfaqe prej 110m². Lokali gjendet në fshatin Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92; UNMIK Regj.80006187

Njësia nr.15-Univerzal Lokali dhe toka ndërtimore në Dren - Kjo shitje ofron lokalin dhe tokën ndërtimore me sipërfaqe të përgjithshme prej 325m² (3ari 25m²),  e regjistruar në certifikatën e pronës me kulturë oborr me sipërfaqe 284m²  (2ari 84m²) dhe ndërtesë 41m².  Sipas raportit nga terreni lokali ka sipërfaqe neto prej 32.20m² dhe është në gjendje të mire. Prona gjendet në ZK Dren, Komuna e Leposaviqit. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Universal - Leposaviq Fi-628/89; UNMIK regj.nr.80497288

Njësia nr.16-KB Leposaviq Parcelat në ZK Dubrava - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 12542m²  (1ha 25ari 42m² ), në ZK Dobrava, Komuna e Leposaviqit. (Depozita e ofertës: € 7,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Leposaviq Fi–417/88; Fi-7769/92; Fi-689/94; UNMIK regj.nr.80494688

Njësia nr.18-KB Leposaviq Toka në Vuqe - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25879m²  (2ha 58ari 79m²), në ZK Vuqe, Komuna e Leposaviqit. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Leposaviq Fi–417/88; Fi-7769/92; Fi-689/94; UNMIK regj.nr.80494688

Njësia nr.19-Produkti Toka në Mikushnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 30024m² (3ha 00ari 24m²), në ZK Mikushnicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.20-Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.21-Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20294m² (2ha 2ari 94m²), në ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651

Njësia nr.23-Elan Parcelat 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18194m² (1ha 81ari 94m²),  në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr.80025629


Njësia nr.24-NSH Lux Lokali Afarist Rudar - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m².  Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.25-NSH Lux Lokal Mishtorja 3 (Govedji But) -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 63.5m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve sipërfaqja është 60m².  Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në rrugën Kralj Petar I, në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në qiradhënje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “Lux” Fi-200/89; Fi-6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.26-Produkti Toka në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21384m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.27-Produkti Toka në Brojë 4 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  4497m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt.  (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651

Njësia nr.28-KB Prelluzha Parcela 00290-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5306m² (53ari 6m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” Fi-904/90

Njësia nr.29-KB Prelluzha Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10956m²  (1ha 9ari 56m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Prelluzha” Fi-904/90

Njësia nr.30- KB Prelluzha Ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Prelluzha” Fi-904/90

Njësia nr.31-Produkti Toka Vitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4518m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651

Njësia nr.32-Produkti Toka Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651

Njësia nr.33-Produkti Toka në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9688m²  (96ari 88m²),  e regjistruar në njësinë  kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr.80483651

Njësia nr.34-Elan Toka në Resnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19720m² (1ha 97ari 20m²)  e regjistruar në njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr.80025629

Njësia nr.35-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 54-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
                                                                   
Njësia nr.36-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 28-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.37-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0,  ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” Fi-714/89; Holding “Yuko”; DD PO Zitiste Fi-4340/93; “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr.: 80151721

Njësia nr.38-NSH Apiko Toka në Baballoq - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 48506m² (4ha 85ari 06m²) që ndodhet në ZK Baballoqë, Komuna Deçan. Parcelat kadastrale kanë qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Apiko Fi-158/89

Njësia nr.39-KB Bec- Parcelat nr. 1076, 1079, 1080 në Bec - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 3ha 60ari 74m² (36074m²) në ZK Bec, Komuna Gjakovë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. Toka ndodhet afër magjistrales Gjakovë-Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Bec“, Bec  Fi-391/90

Njësia nr.40-NSH Ereniku PP-Toka në Qabrat - përfshinë  tokën me sipërfaqe 56ari 69m² (5669m²) në ZK  Gjakovë Jashtë Qytet, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ekziston ndonjë kontratë për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare” Gjakovë Fi-460/89, Fi-198/90

Njësia nr.41-KB Liria Toka Bujqësore në Berkovë - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe prej 1ha 53ari 76m² (15376m²) në ZK Berkovë, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “25 Maj”, Budisalc Fi-593/89; O.P. “Malishgan” - OBPB “Malishgan”, Budisalc Fi-265/90

Njësia nr.42-NPB Malishgani-Toka bujqësore në Zllakuqan - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 4ha 3ari 59m² (40359m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit në shitje. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.43-NPB Malishgani Parcelat nr. 158-54, 158-55 në Zllakuqan - përfshinë  tokën bujqësore me sipërfaqe 93ari 65m² (9365m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.44-NPB Malishgani -Parcelat 244-1, 245-4 në Dranashiq - Kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 1182m² (11ari 82m²)  në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgan Klinë, Fi-265/90

Njësia nr.45-Toka bujqësore në Videjë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 14ari 25m² (1425m²) në ZK Videjë, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI “Dushan Mugosha – Duq p.s.p.”, Pejë Fi-525/89

Njësia nr.46-Tokë Bujqësore në Zallq 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog Fi-656/89

Njësia nr.47-Tokë Bujqësore në Zallq 5 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 44ari 68m² (4468m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh “Buduqnost”, Istog Fi-656/89

Njësia nr.48-Toka Bujqësore në Jashanicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14365m²) që ndodhen në ZK Jashanice, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.49-KB Bec Prona në Lipovec - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 10ari 3m² (1003m²) si dhe dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme 455m² (426m² sipas matjeve në terren). Objektet janë të vjetra dhe në gjendje jo të mirë. Prona ndodhet në fshatin Lipovec, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  Fi-91/90

Njësia nr.50-KB Bistrica Ngastra 59-1 në Drenoc - kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 2ha 18ari 70m² (21870m²) në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ‘’Bistrica’’, Drenoc, Klinë

Njësia nr.51-KB Istog Tokë Bujqësore në Istog - ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe 1ha 41ari 77m² (14177m²) në ZK  Istog, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog Fi-644/89

Njësia nr.52-KB Kooperimi Toka në Vitomiricë - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe 3ha 89ari 82m² (38982m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugën publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Kooperimi me p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë Fi-573/89

Njësia nr.53- KB Shtupel Tokë Bujqësore Kërrnicë 3- ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 01m² (25801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Vetëm ngastra nr.435 ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi-170/91

Njësia nr.54-Flora Tokë Bujqësore Metehi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10692m² (1ha 6ari 92m²). Ngastrat gjenden në ZK Metehi, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.55-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 72845m² (7ha 28ari 45m²) në ZK Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.56-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme III - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 18028m² (1ha 80ari 28m²) në ZK Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Liria” Bardhosh, Prishtinë Fi-1608/90; 80077238 UNMIK

Njësia nr.57-Ratar Tokë Bujqësore Çagllavicë I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4204m² (42ari 04m²) ZK Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.58-Ratar Tokë Bujqësore Çagllavicë II - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 12706m² (1ha 27ari 6m²) në ZK  Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi-809/89

Njësia nr.59-KB Shtime Tokë Bujqësore Rashincë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  13216m² (1ha 32ari 16m²) në ZK Rashincë, Shtime. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “KB Shtime” Shtime Fi-663/89

Njësia nr.61-KHT Kosova Toka Mazgit -  Kjo shitje ofron  tokë  me sipërfaqe të përgjithshme prej  1000m² (10ari), në ZK Mazgit, Obiliq. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PSH “Sloga” Fi–821/89 nr.reg.biz. 80084927 UNMIK

Njësia nr.62-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të  përgjithshme prej 7165m² (71ari 65m²) në ZK Bërnicë e Poshtme,  komuna Prishtinë.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.63-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51600m² (5ha 16ari), ZK Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.64-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 73289m² (7ha 32ari 89m²), ZK Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.65-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 80498m² (8ha 04ari 98m²) ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.66-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17867m² (1ha 78ari 67m²), ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.67-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë V -  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 67034m² (6ha 70ari 34m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.68-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14541m²  (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh KB “Liria” Bardhosh, Prishtinë Fi-1608/90; 80077238 UNMIK

Njësia nr.70-Urata Lokali nr. 98- Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 111m² dhe objektin dy katësh P+1  me sipërfaqe 170m² sipas matjeve në terren, i cili gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.71-Gërmia Shitorja nr.123 - Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 65.03m². Lokali afarist gjendet në katin përdhes të objektit shumëkatësh  banimi  SU-1/5 L-2, lokali nr. 6 në Lagjen Dardania në Prishtinë.  Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Gërmia“ Fi-676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214

Njësia nr.72-KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10583m² (1ha 05ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi-563/85; Fi-941/90

Njësia nr.73-KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1299m²  (12ari 99m²) ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi-563/85; Fi-941/90

Njësia nr.74-KB Flora Tokë Bujqësore Revuq - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3127m² (31ari 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.75-KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 5059m² (50ari 59m²) në ZK Surkish, në regjionin e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi-563/85; Fi-941/90

Njësia nr.76-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 9 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 32398m² (3ha 23ari 98m²), me kulturë arë e kl.4 që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.77-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë Bujqësore në Trepetincë 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 30989m² (3ha 09ari 89m²), me kulturë arë e kl.4 që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo,
“Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo “ Fi-698/89; Fi-7337/92

Njësia nr.79-NBI Rahoveci Prona në Retijë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 01ari 82m² (20182m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 12,000)

Njësia nr.80-NBI Rahoveci Prona në Retijë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 76m² (5276m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac -Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.81-NBI Rahoveci Prona në Retijë 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 21m² (36221m²),  në ZK Retijë -Rahovec. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac -Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.82-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Biti të Epërme 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 58530m² (5ha 85ari 30m²), me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.84-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore Biti e Epërme 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 66357m² (6ha 63ari 57m²), me kulturë kullosë/livadh i kl.5. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.85-Shitorja në fshatin Mlikë - përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 70m², që ndodhet në fshatin Mlikë, ZK Mlikë, Komuna e Dragashit dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+1). Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së si dhe Kontrata e qiradhënies në mes NSH-së dhe palës së tretë. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.87-NBI Rahoveci Prona në Xërxe 1 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 78ari 04m² (17804m²)  me kulture arë  kl.5, 6, në ZK Xërxë, Rahovec.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.88-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 4 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 79ari 33m² (7933m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.89-NBI Rahoveci Prona në Drenoc 5 - Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 37m² (5737m²), me kulturë kullosë dhe arë kl.5,6 në ZK Drenoc, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac - Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.90-DP Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore Vrbeshticë 3 - ofron për shitje pronën  me  sipërfaqe të përgjithme prej 38903m² (3ha 89ari 3m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpcë. Vërejtje: Në kuadër të pronës është identifikuar një objekt/kasolle (e ndërtuar rreth viteve të 90’ta) me rreth  46m², i cili është konstruksion i fortë (i ndërtuar me gurë), objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhesë, ndërsa nuk ka kulm, dyer dhe dritare. Objekti është i pashfrytëzuar nga palët e treta dhe nuk i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90

Njësia nr.91-NBI Rahoveci Prona në Hoqë të Vogël 3 - Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11634m²), me kulturë vreshtë dhe kulosë kl.2,3 në ZK Hoqë e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.92-NBI Rahoveci Prona në Hoqë të Vogël 4 - Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 9ari 8m²  (20908m²), në ZK Hoqë e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac - Fi-492/89; Fi-1764/9

Njësia nr.93-NBI Suhareka Toka bujqësore në Gjinoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, komuna e Suharekës, në sipërfaqe të përgjithshme prej 15922m² (1ha 59ari 22m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.94-NBI Suhareka Toka bujqësore në Gjinoc 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 28307m² (2ha 83ari 7m²), me kulturë arë e kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 26,000)

Njësia nr.95-NBI Suhareka Prona në Grejkoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 87m² (36287 m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 33,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi-232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi-1765/92

Njësia nr.96-NB Mirusha Prona në Damanek- Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16492m²) në ZK Damanek, komuna Malishevë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi-514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.97-NBI Suhareka Parcela në Sallagrazhdë 1284-0 - ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 6ari 19m² (619m²), me kulturë kullosë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” in 1989, Fi-232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992, Fi-1765/92

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<