Shitja e Aseteve në Likuidim - 66

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 66 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2023

Shiko Videon

Shkarko FORMULARIN në vijim: 

 Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Transferet Ndërkombëtare

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me:
26 qershor 2024

prej
10:00 h -12:00 h

Në Hotel Grand, Salla e Konferencës, Prishtinë

 

Njësia nr.01-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cernicë të Komunës së Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.P ZZ “Morava” Parteš (Fi-1609/90)

Njësia nr.02-Ramadan Agushi Toka në Elezaj - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4861m² (48ari 61m²), në ZK dhe në fshatin Elezaj të Komunës së Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.P ZZ “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi 1386/90) 

Njësia nr.03-Fabrika e Plastikës Parcela 00690-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore pemishte e klasës 1 me sipërfaqe 1960m² (19ari 60m²), në ZK Klinë e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Fabrika e Plastikës Fi 12/90; SHA “PPS” - Fi-5811/92; SHA “Simex” Fi-997/93

Njësia nr.04-Fabrika e Plastikës Parcela 00691-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore arë e klasës 1 me sipërfaqe 600m² (6 ari), në ZK Klinë e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Fabrika e Plastikës Fi 12/90; SHA “PPS” - Fi-5811/92; SHA “Simex” Fi-997/93

Njësia nr.05-KB Prelluzhë Parcela 00118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore, arë klasa 3, me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)


Njësia nr.06-LUX Lokali Shija II në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.07-LUX Lokali Dëshira e Juaj I në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.08-LUX Lokali Dëshira e Juaj II në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 50.30m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 52m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.09-LUX Lokali Kristal në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë, e demoluar pjesërisht. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.10-LUX Lokali Napred në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 49.73m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 51m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është aktualisht në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.11-Agrokultura Depo në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.12-IMB Lokali 10 në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 56.4m², sipas matjeve në terren, ndërsa sipas Listës së Aseteve sipërfaqja është 55m². Lokali gjendet në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.13-LUX Lokali Rudar në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në përdhes të një objekti banesorë në Tunelin e Parë, Mitrovicë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.14-LUX “Vetëshërbimi Tunel” në Tunelin e Parë- Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 150m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 168m². Lokali gjendet në rrugën kryesore në Tunel të Parë, Komuna e Mitrovicës Jugore. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK Numri i regjistrimit 80038216

Njësia nr.15-KB Bec-Parcela nr.1149-0 në ZK Kralan – Kjo shitje përfshinë parcelën 1149-0 me sipërfaqe 12ari 66m² (1266m²) me kulturë tokë bujqësorë, kullosë e klasës 4 në ZK Kralan, Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec (Fi. 391/90)

Njësia nr.16-KB Bec-Parcelat nr.939-4 dhe 939-5 në ZK Skivjan –  Kjo shitje përfshinë parcelat nr. 939-4 dhe 939-5 me sipërfaqe të përgjithshme 3ari 50m² (350m²) me kulturë tokë ndërtimore, në ZK Skivjan, Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec (Fi. 391/90)

Njësia nr.17-KBI Malishgani Parcelat nr. 244-1 dhe 245-4 ZK në Dranashiq - kjo shitje përfshin parcelat kadastrale nr. 244-1 me sipërfaqe 5ari 01m² (501m²), me kulturë tokë ndërtimore-shtëpi-oborr si dhe parcelën 245-4 me sipërfaqe 6ari 81m² (681m²) me kulture arë e klasës 5, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. (Depoziti: 5,000 Euro)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë në likuidim (“Ndërmarrja”) Fi. Fi.265/90

Njësia nr.18-KBI Malishgani Parcela nr.97-2 në ZK Gjurgjevik – Kjo shitje përfshinë parcelën nr. 97-2 me sipërfaqe 7ari 20m² (720m²) në ZK Gjurgjevik, Komuna Klinë. Parcela ka qasje në rrugë publike.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.19-KBI Bujqësia-Parcela nr.179-18 ZK Budisalc – Kjo shitje përfshinë parcelen nr. 179-18 me sipërfaqe 37ari 03m² (3703m²) në ZK Budisalc, në fshatin Dollovë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.20-Kombinati i Lëkure Këpucëve-Parcela nr.5494-12 ZK Pejë – kjo shitje përfshinë parcelën nr. 5494-12 me sipërfaqe 3ari 30m² (330m²) me kulturë livadh klasi 1, ZK Pejë, në vendin e quajtur Tairbeg Polje në qytetin e Pejës. Prona ka qasje direkte në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kombinati i Lëkure Këpucëve (KLK), Pejë (Fi.345/89)

Njësia nr.21-KBI Dubrava-Parcelat nr.1340-1,1340-2 dhe 1340-3 në ZK Shushicë - kjo shitje përfshinë tokën me sipërfaqe prej 26ari 70m² (2670m²) në ZK Shushicë në Istog. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.22-KB Gurakoci-Parcela nr.424-6 në ZK Dobrushë – kjo shitje përfshin parcelën nr. 424-6 me sipërfaqe 3ari 66m² (366m²), me kulturë Kullosë e klasës 3 në vendin e quajtur Dobrushë, Istog. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KB "Gurrakoci" Istog Fi.656/89

Njësia nr.23-Objekti i Stacionit të Veterinës në Gurrakoc – Pjesë e kësaj shitje është Objekti i Stacionit të Veterinës në sipërfaqe të përgjithshme prej 102.9m², sipas matjeve në teren, e që ndodhet në Gurrakoc, komuna e Istogut. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OTHPB Stacioni i Veterinës, Istog; Stacioni i Veterinës “Veterina”, Istog, Fi:283/77

Njësia nr.24-Parcela nr.199-3 në Dranashiq - kjo shitje përfshin parcelën kadastrale nr. 199-3 me sipërfaqe 1566m² (15ari 66m²), me kulturë bujqësore arë e klasës 4, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike me nr. 196, ZK Dranashiq. (Depoziti: €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë në likuidim (“Ndërmarrja”) Fi. Fi.265/90

Njësia nr.25-NSh DLB-Parcela 5801-0 ZK Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Prizren dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813068-05801-0 me sipërfaqe prej 555m² (5 ari 55m²), me kulturë arë e klasit 4. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.26-NSh DLB-Parcela 8956-0 ZK Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Prizren dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813068-08956-0 me sipërfaqe prej 3530m² (35 ari 30m²), me kulturë arë e klasit 2. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.27-NSh DLB-Parcela 9409-0 ZK Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Prizren dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813068-09409-0 me sipërfaqe prej 2874m² (28ari 74m²), me kulturë arë e klasit 3. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.28-NSh DLB-Parcela 9629-0 ZK Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Prizren dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813068-09629-0 me sipërfaqe prej 1562m² (15ari 62m²), me kulturë arë e klasit 3. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.29-NSh DLB-Parcela 10342-0 ZK Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Prizren dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813068-10342-0 me sipërfaqe prej 529m² (5ari 29m²), me kulturë arë e klasit 5. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.30-NSh DLB-Parcela 281-0 ZK Dushanovë Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Dushanovë, komuna e Prizrenit, dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813023-00281-0 me sipërfaqe prej 2847m² (28ari 47m²), me kulturë arë e klasit 5. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.31-NSh DLB-Parcela 285-0 ZK Dushanovë Prizren - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Dushanovë, komuna e Prizrenit, dhe përfshin ngastrën kadastrale P-71813023-00285-0 me sipërfaqe prej 1423m² (14ari 23m²), me kulturë arë e klasit 5. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.32-NSh Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Kuk, Dragash – përfshin vetëm shitoren në përdhesë të ndërtesës P+1 me një sipërfaqe të përgjithshme prej 134m² e cila gjendet në fshatin Kuk, e ndërtuar nga NSh-ja në parcelën 422-0 - ZK Kuk, Komuna e Dragashit. Toka ku ndodhet shitorja dhe etazhi P+1 i objektit në të cilin gjendet shitorja NUK janë pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.33-NSh Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Baçkë, Dragash – përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 60m² i cili ka etazhitetin përdhesë (P+0), e cila gjendet në fshatin Baçkë, e ndërtuar nga NSh-ja në parcelën 334-0 - ZK Baçkë, Komuna e Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.34-NSh Stacioni i Veterinarisë Rahovec-Asetet e luajtshme - dy automobila Yugo - njëri automobil Yugo 1, me ngjyrë të bardhë, 3 dyer, prodhim i vitit 1997 me kapacitet 1116cm3 dhe Yugo 2 prodhim i vitit 1998 , me ngjyrë të bardhë, 3 dyer, me kapacitet 1116 cm3. Automobili Yugo 1 vit i prodhimit 1997 ka qenë në gjendje funksionale deri në Mars 2014 dhe pas kësaj kohe nuk është shfrytëzuar. Ndërsa Yugo 2 viti i prodhimit 1998 nuk ka qenë funksional. Automobilat nuk janë të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OOUR Veterinarska Stanica u Orahovcu (Fi.41/81)

 Njësia nr.35-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXV – kjo njësi ofron tokën bujqësore, ngastrën kadastrale 1776/0, me kulturë arë e klasës së 4, me sipërfaqe të përgjithshme prej 2523m² (25ari 23m²) . Ngastra gjendet në zonën kadastrale Llapllasellë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.36-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXVII – kjo njësi ofron tokën bujqësore, ngastrën kadastrale 1777/3, me kulturë arë e klasës së 4, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3423m² (34ari 23m²) . Ngastra gjendet në zonën kadastrale Llapllasellë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.37-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXXI – kjo njësi ofron tokën bujqësore, ngastrën kadastrale 1695/3 me kulturë arë e klasës së 3, me sipërfaqe të përgjithshme prej 4158m² (41ari 58m²) . Ngastra gjendet në zonën kadastrale Llapllasellë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.38-KB Drita Tokë Bujqësore në Balloc - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3043m² (30ari 43m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale me nr. 1449/0 me kulturë arë e klasës 4, Zona Kadastrale Balloc, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa Bujqësore "Drita" në Sfeqël Fi. 563/85

Njësia nr.39-KB Përparimi Tokë Bujqësore në Llaushë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3746m² (37ari 46m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale me nr. 1669/0 me kulturë livadh i klasës 5, Zona Kadastrale Llaushë, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

Njësia nr.40-Borba Lokal Afarist Prishtinë – kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 125.75m². Aseti gjendet në Kurriz, SU-S-LL/1, lagjja Dardania, Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Borba”, OTHPB “Plasman”

Njësia nr.41-Asetet e Gurëthyesit në Gadime - Kjo shitje ofron objektet: zyrat në objektin objekti përdhese me sipërfaqe totale prej 98.12m², objekti i depove/hangari me sipërfaqe përafërsisht 162.80m² si dhe objekti ku gjendet bunari me sipërfaqe prej 9m².. Asetet e përshkruara gjenden në Gadime të Ulët, komuna e Lipjanit. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Miniera e Linjitit – Seperacioni i Gurëve (Fi-751/89)

Njësia nr.42-Urata Lokali nr.25 në Dardani - Kjo shitje ofron përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe prej 24.66m². Lokali gjendet në katin e parë në kuadër të mini qendrës tregtare, në lagjen “Dardania” zona e veriut afër PTK-së, Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Drustveno Trgovinsko Preduzece “VOCAR”, Pristina Fi.723/89.

Njësia nr.43-IT Proleter Lokali në Dardani - përfshinë sipërfaqen neto prej 134m². Aseti gjendet në një pjesë shumë atraktive të kryeqytetit në plato mbi Kurriz, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “IT Proleter” Pristinë.

Njësia nr.44-Ndërtesa Administrative e Lidhjes së Kooperativave të Kosovës - Aseti për shitje përbëhet nga Ndërtesa e Administratës së LKK me sipërfaqe prej 370m² dhe parcela nr. 7073/0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 235m² (2ari 35m²), në të cilën parcelë ndodhet objekti i Lidhjes së Kooperativave, i cili përbëhet nga B+P+1, në rr. Rrustem Statovci, ZK Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Zadruzni Savez SAP Kosovo, (Fi. 48-77). 

Njësia nr.45-Gazela Lokali në Prishtinë - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 113m². Aseti gjendet në rr. Luan Haradinaj, ish Qendra Tregtare nën Grand Hotel, përballë Pallatit të Rinisë (mbrapa monumentit “Heroinat”), në qendër të Prishtinës. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Gazela

Njësia nr.46-NSh Ingeniering Asetet e Luajtshme - kjo njësi ofron mundësinë për të blerë asete të luajtshme si vetura, mjete pune dhe inventar të zyrës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ingeniering Fi.546/89

Njësia nr.47-Monting Energetika Lokali në Prishtinë - përfshinë hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 67.46m². Aseti gjendet në katin e parë të një ndërtese afariste dy katëshe në Bulevardin Bill Klinton, blloku 9/A, nr. 2-b, lagjja Dardania, Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Monting Energetika” Pristinë Fi.2103/91.

 


Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund t'i merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marrë parasysh natyrën e tyre.
<